Upoważnienie do wydziału budownictwa

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 5.. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także pełnomocnictwa poświadczone notarialnie.Kontakt do Wydziału Komunikacji w Radomiu.. 2020.11.02 00:00 - 2020.12.02 00:00 Szanowni Państwo, mając na względzie nasze wspólne bezpieczeństwo - Wydział Komunikacji Starostwa .. Wydawanie decyzji - pozwolenia na budowę obiektu budowlanego.. Informacj…


Czytaj więcej

Stałe upoważnienie do urzędu skarbowego

Urzędy te żądają od pełnomocników pełnomocnictw do konkretnej czynności (np. do wydania zaświadczenia o niezaleganiu podatnika-mocodawcy z płaceniem podatków).Upoważnienie do odbioru zaświadczenia to podstawa działania upoważnionej osoby w zakresie dokonania czynności materialno-technicznej w zastępstwie upoważnionego.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie .Upoważnienie do odbioru zaświadczenia z US przez inną osobę.. Czynności.. z poborem podatków.. 1 pkt.. Upoważnienie do od…


Czytaj więcej

Upoważnienie wzór do starostwa

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przy wykonywaniu czynności pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczone do wykonywania niektórych czynności, zwane dalej .Dołącz do wypełnionego zawiadomienia wymagane dokumenty - przede wszystkim umowę sprzedaży.. Pobierz darmowy wzór w formacie pdf lub doc na udzielenie pełnomocnictwa.Ja niżej podpisany (podpisana) upoważniam Pana (Panią) …………………………, zamieszkałego (zami…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt