Upoważnienie do potwierdzania za zgodność z oryginałem wzór 2019

Poświadczenie to obejmować będzie podpis pracownika .za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Z dniem 1 czerwca 2017 r. upoważnienie w trybie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego może zostać wydane również do poświadczania odpisów za zg…


Czytaj więcej

Stałe upoważnienie do urzędu skarbowego

Urzędy te żądają od pełnomocników pełnomocnictw do konkretnej czynności (np. do wydania zaświadczenia o niezaleganiu podatnika-mocodawcy z płaceniem podatków).Upoważnienie do odbioru zaświadczenia to podstawa działania upoważnionej osoby w zakresie dokonania czynności materialno-technicznej w zastępstwie upoważnionego.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie .Upoważnienie do odbioru zaświadczenia z US przez inną osobę.. Czynności.. z poborem podatków.. 1 pkt.. Upoważnienie do od…


Czytaj więcej

Upoważnienie wzór do starostwa

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przy wykonywaniu czynności pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczone do wykonywania niektórych czynności, zwane dalej .Dołącz do wypełnionego zawiadomienia wymagane dokumenty - przede wszystkim umowę sprzedaży.. Pobierz darmowy wzór w formacie pdf lub doc na udzielenie pełnomocnictwa.Ja niżej podpisany (podpisana) upoważniam Pana (Panią) …………………………, zamieszkałego (zami…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt