Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli wzór

Kategoria: Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych.. W lipcu 2019 roku zapoznałam się na nowo ze zmienionymi procedurami dotyczącymi awansu zawodowego i z dokumentami: 1.Najczęściej stosowanym schematem jest wyszczególnienie w sprawozdaniu form doskonalenia, w których uczestniczyli nauczyciele wraz z podaniem ich danych (imię, nazwisko, nauczany przedmiot) ze wskazaniem poniesionych kosztów oraz podaniem informacji czy nauczyciel doskonalił się ze skierowania wydanego przez dyrektora …


Czytaj więcej

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019

10 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz zawarte w nimsprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanegoSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt