Umowa działu spadku u notariusza

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: dane Spadkobierców, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z .Działu spadku w formie umowy dokonywany jest przez wspólne i zgodne złożenie oświadczeń woli przez wszystkich spadkobierców.U notariusza całą sprawę spadkową przepr…


Czytaj więcej

Umowa zlecenia z pracownikiem na urlopie rodzicielskim

Pracuje, ale w wymiarze odpowiednio niższym, poświęcając pozostały czas na opiekę nad dzieckiem.. Kierownik już miesiąc się do niego nie odzywa i nie odbiera telefonów nie wiemy, dalej pracuję.. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy pracodawca, organizując czas pracy, jest zobowiązany przestrzegać zasady, że praca ma być wykonywana przez 5 dni w tygodniu?Jeśli natomiast pracownica łączy urlop macierzyński (rodzicielski) z wykonywaniem umowy zlecenia - niezależnie od tego, czy zawarła ją…


Czytaj więcej

Jak zerwac umowe zlecenie w trybie natychmiastowym

Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.Kolejnym zapisem jest że jeżeli któraś ze stron nie wywiąże się z obowiązków zawartych w umowie można ją zerwać w trybie natychmiastowym.. Jednakże gdy zlecenie …


Czytaj więcej

Umowa przedwstępna akt notarialny wzór

-----Wzory umów z omówieniem, które mogą Cię zainteresować: Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z zaliczką; Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z zadatkiem1 Repertorium A numer: */2019 AKT NOTARIALNY Dnia * przed zastępcą notarialnym mgr Tomaszem BAŚCIUKIEM, zastępującym notariusza mgr Jarosława STEJSKALA w jego Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej przy Rynku nr 19 stawili się: Pani Agata Maria MATUSZEK, wyjaśniająca, iż używa jedynie pierwszego imienia: Agata, PESEL: , według oświad…


Czytaj więcej

Wniosek do rpo wymogi formalne

TAK NIE - SKIEROWAĆ WNIOSEK DO UZUPEŁNIENIA (UZASADNIĆ) NIE DOTYCZY WYNIK WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH Czy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne?Wymogi formalne pism procesowych Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą.. Do wniosków prokuratora o wszczęcie postępowania nie stosuje się przepisów art.Prawo do wniesienia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich przysługuje każdemu kogo prawa lub wolności zostały naruszone przez organy władzy publicznej.. Fo…


Czytaj więcej

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę kraków

W toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę mogą jednak zdarzyć się sytuacje, które spowodują wydłużenie tego terminu.Złóż dokumenty w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.. Po tym okresie udaj się do Urzędu po potwierdzenie uprawomocnienia.Jeśli twój wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie posiadał braków formalnych lub je usunąłeś, a decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła, to urząd wyda ci decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę.. Wyszukiwanie zgłoszeń…


Czytaj więcej

Okres wypowiedzenia umowy najmu mieszkania

W przypadku, gdy w umowie określono czas wynajmowania lokum, wcześniejsze wypowiedzenie jest możliwe jedynie, jeśli taką ewentualność zastrzeżono w umowieWypowiedzenie umowy najmu przez najemcę Przy braku porozumienia okres wypowiedzenia dla najemcy w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony jest następujący: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;Strony mogą w umowie kształ…


Czytaj więcej

Faktura vat marża zakup samochodu jak księgować

4 ustawy VAT.. Fakturę VAT-marża należy zaksięgować za pomocą zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - KŚT 741.. Tym samym, cała kwota należna sprzedawcy będzie zaksięgowana jako koszt prowadzenia działalności.. Teraz urzędy podatkowe uważają, iż prawo do stosowania .Osoba, która zakupiła samochód w komisie samochodowym na fakturę VAT marża, nie musi dodatkowo płacić z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.. W tym wypadku przy zakupie t…


Czytaj więcej

Ile czasu uprawomocnia się decyzja o pozwoleniu na budowę

W starostwie mają rację.Decyzja o warunkach zabudowy należy do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.. Będzie to od 7 do 14 dni.Warto mieć na uwadze, że jeśli budujemy dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania zamyka się w obrębie działki, na której został zaplanowany, a zdecydujemy się budować nie w oparciu o zgłoszenie (na co pozwala nowe prawo) ale po uzyskaniu pozwolenia na budowę, to urzędnik musi rozpatrzeć naszą sprawę bez tzw. „zbędnej .Pozwolenie na budowę wydawane jest na for…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy z art 53

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę w tym trybie zostały wyczerpująco wymienione w powołanym art. 53 k.p.Do najczęstszych przyczyn rozwiązania umowy w trybie art. 53 należy niezdolność pracownika do pracy spowodowana chorobą, która mimo wykorzystania zasiłku chorobowego nie rokuje przywrócenia zdolności pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku.Wypowiedzenie umowy z art.53 kp wzór 20 maja 2020 23:31 PDF wypowiedzenie umowy z art.53 kp wzór.pdf 1 pkt 1a k.p. podlega bowiem również pracown…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt