Wnioski o budowę domu

Dotychczas obowiązujące Prawo budowlane zostało znowelizowane Ustawą z 13 lutego 2020 r .O tych zmianach musisz wiedzieć, jeśli planujesz budowę domu Od 19 września zaczęło obowiązywać nowe prawo budowlane, które wprowadza wiele istotnych zmian.. Odpowiedz UsuńZnaleziono 19 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o budowę domu w serwisie Money.pl.. Musi ona dopuszczać budowę budynków letniskowych lub rekreacji indywidualnej, w przeciwnym przypadku nie będzie możliwości zbudowania budynku le…


Czytaj więcej

Księgowanie vat należnego z faktury wewnętrznej

Nie stanowi on przychodu, ale jest naliczany od niego .W okienku akcji na karcie Faktura, w grupie Generuj kliknij przycisk Faktura VAT.. Jeżeli VAT należny i naliczony muszą być zaksięgowane w różnych okresach - prosimy o kontakt.Na fakturze wewnętrznej przyjmuje się jako podstawę naliczenia podatku VAT kwotę brutto, wynikającą z faktury wystawionej przez dostawcę („od stu).. Faktura VAT za sprzedane towary (kwota brutto).. Faktura wewnętrzna WNT służy do rejestracji VAT należnego i naliczoneg…


Czytaj więcej

Aneks umowy o pracę

1 maja otrzymałam aneks do umowy - zmieniający etat pracy na cały.Aneks do umowy o pracę - co można nim zmienić?. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.Strona 1 z 21 - aneks do umowy o pracę - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Dostalismy pismo pracownika, aby jego umowę zawartą na czas określony zmienić na czas nieokreślony.. W tym celu wykorzystywany jest tzw. aneks, który pozwala na zmiany warunków zatrudnienia na podstawie porozumienia między stronami umowy głównej.P…


Czytaj więcej

Oświadczenia do dodatku mieszkaniowego

4, pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy poucza składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. 3 pkt.. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym - takie potwierdzenie nie jest potrzebne,Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄOdmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporzą…


Czytaj więcej

Księgowanie faktury zaliczkowej i końcowej w walucie obcej

Dodatkowo, jeżeli grupa podatkowa należy do przydzielona do strefy podatkowej poza UE, program tworzy fakturę w odpowiednim formacie.. Podpowiadamy jak ją zaksięgować.Dodatkowo jeśli faktury te wystawiane są w walucie obcej należy kliknąć w opcję operacje - włącz dewizy pojawią się wówczas dwa pola gdzie można podać kurs i wybrać walutę.. W drugim przypadku można zaksięgować na jedno konto, tak jak w 131-3, ponieważ jest to konto tylko złotówkowe.Dozwolone jest też wyszczególnienie w fakturze k…


Czytaj więcej

Umowa ramowa w nowej ustawie pzp

Przede wszystkim art. 591 nowego PZP przewiduje, że w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu (np. w drodze postępowania koncyliacyjnego) do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej .Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 13 maja br. wprowad…


Czytaj więcej

Umowa zlecenie stawka netto 2020

Jak już wspomniano, stawka ta ma zastosowania do umów zlecenie i samozatrudnienia, jednak nie, do między innymi, umów o dzieło.Od 2017 roku obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej w umowach-zleceniach.. Sprawdź koszty dla różnych rodzajów umów.. Po wejściu w życie zerowego PIT dla młodych stawka godzinowa netto dla studenta poniżej 26. roku życia wynosi również 17 zł.. Trochę odmienne zasady opodatkowania obowiązują zleceniobiorców, którzy nie ukończyły 26 roku życia, natomiast poszc…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do ceidg wzór

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu to szczególny .Przeczytaj i sprawdź jak wygląda zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG.. Odwołanie pełnomocnictwa nie powoduje unieważnienia czynności wykonanych przez upoważnioną osobę, ani konsekwencji tych czynności, jeżeli czynność miała miejsce przed poinformowaniem organu właściwego o cofnięciu pełnomocnictwa.Pobierz wzór oświadczenia i pełnomocnictwa, wydrukuj je i daj do podpisu wszystkim osobom uprawnionym do reprezentacji firmy zgodnie z CEIDG lub KRS.. …


Czytaj więcej

Skarga organu na decyzję sko

Gdy .(.). do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję organu administracyjnego Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Sprawozdanie .Wielkopolskim wydało w dniu 8 marca 2018 r. decyzję Nr SKO.Go/431-S.J./380/18 o uchyleniu w części zaskarżonej przez Panią Halinę Xxxxxx decyzji organu I instancji i przyznaniu Skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1406,00 zł miesięcznie na okres od 1 listopada 2017 r.Oznacza to, że gmin…


Czytaj więcej

Certyfikaty zgodności ce

Stale rosnące szybkości transmisji danych i szybsze przesyłanie sygnałów .Deklaracja zgodności - dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.. Znak CE jest podstawą do wprowadzenia na .CERTYFIKAT CE - Ile kosztuje znak CE (ile kosztuje certyfikat CE)?. Oznakowanie CE potwierdza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagani…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt