Rozwiązanie umowy a urlop niepełnosprawnego

Wyjątek to ekwiwalent pieniężny wypłacony, gdy w grę wchodzą następujące sytuacje: a) rozwiązanie umowy:Zgodnie z art. 75 ust.. Składników za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie kwartalne lub roczne) nie wlicza się do wynagrodzenia urlopowego.. w naturze przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym czasie pracodawca udzieli m…


Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności zarządu do kiedy 2021

Teraz zrobisz to tylko przez Internet.. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 listopada 2018 r., sygn.. Zmiany w terminach bowiązują dla roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 roku, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 roku.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie dłuższym o 30 dni od d…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy za samochód

Aby deklaracja AKC-U uzyskała postać prawną, należy do niej dołączyć inne dokumenty: kopię umowy kupna - sprzedaży samochodu; wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy w urzędzie celnymDokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym: Opis: Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U.. Zaświadczenie powinno być wyd…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo udzielone przez prokurenta wzór

Z naszego tekstu dowiesz się, jakie to różnice.. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności, tym samym wykluczone jest udzielenie przez prokurenta pełnomocnictwa ogólnego.. Udzielając takiego pełnomocnictwa powinien być zawsze związany zakresem własnego umocowania.Prokura jest uregulowana w Księdze pierwszej Tytule IV Dziale VI Rozdziale III Kodeksu cywilnego.. W takich sytuacjach wystarczy, że udzielą pełnomocnictwa do wykonywania pewnych czy…


Czytaj więcej

Faktura korygująca in minus u nabywcy 2021

Problem pojawia się, gdy chodzi o moment rozliczenia faktury korygującej przez nabywcę towaru i usługi.. 1 ZmVATU20, wybór stosowania starych przepisów musi być uzgodniony na piśmie pomiędzy kontrahentami przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. I co ciekawe, wielu podatników (zwłaszcza tych raczej otrzymujących niż wystawiających faktury korygujące in minus) w tym momencie próbuje takie uzgodnienia zawierać.Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany przepisów dotyczących faktur…


Czytaj więcej

Wzory skarg na nauczyciela

Zostały przeprowadzone rozmowy z nauczycielką, która nie zgadza się z zarzutami.. Rozpatrywanie skarg na dyrektora szkoły przez Państwową Inspekcję PracyNa uczniów, nauczycieli i dyrektorów - Skargi dotyczące uczniów najczęściej są związane z agresją - słowną, psychiczną lub fizyczną.Nauczyciel informatyki Zespołu Szkół w Proszowicach Mateusz Kowalski złożył skargę na postępowanie dyrektorki zespołu Doroty Król.. Wszelkie zarzuty należy przedstawić w takiej formie, aby nauczyciel miał możliwość…


Czytaj więcej

Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej

Oświadczenie możesz odebrać osobiście w Urzędzie lub wyślemy je pocztą na wskazany adres.. Jak się odwołać?. Do wniosku o wykreślenie hipoteki przymusowej należy dołączyć zaświadczenie Urzędu Skarbowego, w którym organ podatkowy, który ustanowił hipotekę przymusową stwierdza wygaśniecie wierzytelności.Przyjmiemy wniosek oraz wydamy oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.. Jednakże w razie wygaśnięcia hipoteki, np. jak w tym przypadku poprzez zapłatę podatku, to wierz…


Czytaj więcej

Uzasadnienie do korekty pit

Do korekty dołącza się pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.Zgodnie z obecnymi zasadami sporządzania korekt deklaracji podatkowych, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.. - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl - dyskusja na Grupach dyskusyjnych w eGospodarka.plkorekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 31 maja 2021 r. albo do 1 …


Czytaj więcej

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego jest powództwem o ukształtowanie stosunku prawnego, w którym powód (skarżący) żąda wydania przez sąd państwowy wyroku uchylającego (znoszącego) istniejący, ukształtowany wyrokiem arbitrażowym stosunek prawny.Sąd Apelacyjny uwzględnił zarzuty przedsiębiorcy, przyznając w szczególności, że skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego może dotyczyć części lub całości orzeczenia, zaś sąd rozpoznający skargę jest związany żądaniem.. Skargę oprzeć można wyłąc…


Czytaj więcej

Decyzją o waloryzacji emerytury

To była jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji rządu.. W tym miesiącu po prostu nie opłaca się iść na emeryturę, bo jest ona znacznie niższa niż emerytura .Decyzja o waloryzacji emerytur i „trzynastkach" w jednym liście.. Dodatek pielęgnacyjny - 229,91 zł 4.. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu.Waloryzacja emerytur i rent zgodna z konstytucją!. Jeśli opolski ZUS wypłaca polskie świadczenie, to jest ono waloryzowane takim samym wskaźnikiem.. Emerytury oraz renty podlegają corocznie w…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt