Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą
Rozumiem, że milczenie jest równoznaczne z brakiem zgody i oferty należy odrzucić na podstawie art. 89 ust.. 2 PZP).Jeden z wykonawców wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą i poinformował, że gwarancja wadialna zostanie przedłużona przed upływem terminu jej ważności (gwarancja wadialna jest ważna jeszcze ponad 30 dni).. Dokonałam wyboru najkorzystniejszej oferty, nie wykluczając go z postępowania.Tak jak dotychczas zamawiający może zwrócić się do Ciebie z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą.. 1 PZP wskazuje obligatoryjne przesłanki, których wystąpienie powoduje, że Zamawiający musi odrzucić ofertę złożoną przez Wykonawcę.W przywołanym przepisie znajduje się pkt 7a, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (o której mowa w art. 85 ust.. 30 dni.. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze .Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą musi dotrzeć do zamawiającego przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą.Na mocy art. 281 ust.. Odbyć się to może zarówno z własnej inicjatywy wykonawcy, jak i na wniosek zama-wiającego.będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp.. 89 ust.. Na podstawie jakiego zapisu oraz jakie dodatkowe warunki należy spełnić aby wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu związania z ofertą.Zgodnie z art. 85 ust..

Wydaje się, że ustawa z 11 września ...Termin związania ofertą: Wybierz okres*.

Zgodnie z art .Wątpliwości dotyczyły m.in. przedłużenia terminu związania ofertą, na ile ściśle jest powiązany z okresem ważności wadium, dopuszczalności przerwy i konsekwencji upływu terminu związania ofertą na możliwość wybrania oferty jako najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy, czy też maksymalnego okresu związania ofertą i ważności wadium.. Przedłużenie terminu związania ofertą Przepisy pzp dopuszczają możliwość wydłużenia terminu związania ofer-tą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.. Nowością jest procedura jaka ma być przeprowadzona w sytuacji, w której pomimo upływu terminu związania ofertą zamawiający nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (czyli już nie będziesz związany ofertą).Zgodnie z przepisem art. 85 ust.. Zgod­nie z pra­wem za­mó­wień pu­blicz­nych Wy­ko­naw­ca mo­że sa­mo­dziel­nie lub na wnio­sek Za­ma­wia­ją­ce­go prze­dłu­żyć ter­min zwią­za­nia ofer­tą.Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych „wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należy analizować w świetle norm Kodeksu cywilnego w związku z odesłaniem zawartym w art. 14 ustawy Pzp.. Linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie dotyczącym sposobu obliczania terminu związania ofertą nie jest jednolita.Kalkulator dokonuje obliczeń zgodnie z dominującą linią orzeczniczą KIO w tym zakresie.Zgoda na przedłużenie terminu związania z ofertą W nawiązaniu do pisma Zamawiającego nr D5.262.1.3.2013 z dnia 12.04.2013 r., w związku z ubieganiem się o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 1 pkt 11 nowego pzp w przypadku trybu podstawowego bez negocjacji albo z możliwością negocjacji (tj. w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 i 2 nowego pzp) termin związania ofertą jest jednym z elementów SWZ.Odpowiedzią ze strony wykonawców na tego typu praktykę stała się inna praktyka: wnoszenia protestów pod byle pretekstem, po to żeby zawiesić bieg terminu związania ofertą..

Nie można zatem domniemywać, że wykonawca złożył oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą.

4 Pzp przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.. Jednak zamawiający taką inicjatywę może przejawić tylko raz.Pytanie: Wystąpiliśmy z wnioskiem do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie o 60 dni terminu związania ofertą złożoną w dniu 17.05.2016 r. w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego .ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.. Milczenie wykonawcy w tym zakresie oznacza bowiem brak zgody na przedłużenie przez niego okresu związania ofertą Oferta podlega odrzuceniu - 89.1.7a.. Własny termin.. 1 pkt 7a ustawy Pzp?W przypadku, gdy w okresie związania ofertą nie jest możliwe zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, zgodnie z art. 85 ust.2, zamawiający może się zwrócić do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą oraz wniesienie lub przedłużenie ważności wadium przez wykonawcę, którego oferta została wybrana .Tu nie ma mowy o milczącej zgodzie..

Zgodnie ze SIWZ termin związania z ofertą upływa z 30-tym dniem po terminie składania ofert.

90 dni.. 2 - Od razu innym.Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 220 ust.. Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresuPrzepisy Pzp2019 doprecyzowały, że przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu.. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem wadium na przedłożony okres związania ofertą.. Znajduje tu zastosowanie art. 60 Kodeksu cywilnego, który pozwala wyrazić wolę osoby dokonującej czynności prawnej w każdy sposób uzewnętrzniający ją w sposób dostateczny, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.Ustawodawca wyraźnie wskazał, że przedłużenie terminu związania ofertą w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą Upływ terminu związania ofertą nie powoduje niemożliwości wyboru oferty wykonawcy i zawarcia z nim umowy, a przepisy ustawy pzp nie wiążą negatywnych skutków z brakiem związania ofertą i nie zwalniają zamawiającego z wykonania swoich ustawowych obowiązków.Przystępujący, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego złożył oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą za pośrednictwem poczty elektronicznej.W związku z tym wykonawca poprzez przedłużenie terminu związania ofertą musi wykazać, że miał wolę przedłużenia okresu związania z ofertą, albowiem oświadczenie woli wykonawcy w tym zakresie nie może mieć charakteru dorozumianego, ale winno być wyrażone wprost (tak m.in.: wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z 13 lutego 2014 roku, I Ca 495/13).nawca będzie związany swoją ofertą..

3.Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą Zło­żo­na w po­stę­po­wa­niu ofer­ta wią­że Wy­ko­naw­cę.

2 PZP wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt