Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego warszawa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. W tym celu w urzędzie musisz okazać: oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu (np. umowę kupna-sprzedaży), lub jeśli pojazd jest zarejestrowany na .oświadczam, że dowód rejestracyjny o numerze .. został skradziony/ zgubiony*.. (podać okoliczności kradzieży lub zagubienia) Pouczenie - art. 233 kk § 1.. Kliknij przycisk Rozwiń.. Wymagane są: karta pojazdu, stary dowód (jeśli chodzi o wymianę ze względu na nieczytelne dane), zaświadczenie o ważnym badaniu technicznym (w sytuacji gdy „stary" dowód zaginął) i oświadczenie o utracie dokumentu.Subskrybuj: tej pory nie mogłem jeździć przyczepą kempingową, ponieważ nie miał.Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru; Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, Stosowne oświadczenie właściciela o utracie dowodu rejestracyjnego ; Dowód osobisty; II.. Potrzebne są do tego odpowiednie dokumenty, tj.: wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (do pobrania bezpośrednio w Wydziale Komunikacji lub ze strony urzędu) oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego; karta pojazdu (jeśli była wydana)- zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych — odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym,I..

Należy jednak przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć oświadczenie.

W przypadku odnalezienia zagubionego dokumentu zobowiązuję się do jego natychmiastowego zwrotu.zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu; wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach; wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego; wniosek o wydanie dowodu osobistego.. W przypadku utraty, zniszczenia tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu do wniosku załącza: dowód rejestracyjny,Do wniosku i oświadczenia dołącza się kartę pojazdu, dokument z rejestru badań technicznych ze stacji kontroli pojazdów, tablice rejestracyjne i dokument tożsamości.. Opłata wynosi 73,50 zł.wniosek o wydanie wtórnika dowodu osobistego - możesz znaleźć go w internecie lub otrzymać w Wydziale Komunikacji, oświadczenie o utracie dowodu osobistego, dowód osobisty, wynik ostatniego badania technicznego pojazdu (oczywiście pozytywny), umowę zakupu ubezpieczenia OC, tablice rejestracyjnego.Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic rejestracyjnych, ponieważ zostały skradzione albo zniszczone - do wymaganych dokumentów dołącz swoje oświadczenie (wyjaśnij w nim, co się stało z tymi dokumentami).Właściciel pojazdu, który utracił/zniszczył dowód rejestracyjny może wyrobić wtórnik w wydziale komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania..

Dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego utraty stosowne oświadczenie, bądź decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Znajdziesz go obok nazwy wybranej komórki organizacyjnej.wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (pobierzesz go ze strony urzędu, w którym będziesz go składał lub bezpośrednio w wydziale komunikacji) oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, karta pojazdu, wynik ostatniego badania technicznego,W przypadku zgubienia zarówno karty pojazdu, jak i dowodu rejestracyjnego konieczne będzie złożenie oświadczenia w urzędzie i wyrobienie wtórników.. numer ………….…….. PESEL: ……………………………………….Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego; Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego; Oświadczenie karne z artykułu 233 kodeksu karnego; Oświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu; Oświadczenie od odstąpienia umowy zakupu pojazdu; Oświadczenie o miejscu konstrukcyjnym dla tablic zmniejszonych (np. dla pojazdów sprowadzonych z USA lub Japonii)Kiedy już tam dotrzesz musisz złożyć oświadczenie o utracie dokumentu..

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Przychodząc do urzędu, należy złożyć stosowne oświadczenie, a następnie uzupełnić specjalny wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego samochodu.A ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Art. 15zzzw) przedłużyła terminy ważności m.in. prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, świadectwa .Jednocześnie, świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kk za składanie fałszywych zeznań - oświadczam, że zagubiłem dowód rejestracyjny / kartę pojazdu* wyżej wymienionego pojazdu.. legitymujący(a) się dowodem osobistym: seria ……….. Wystarczy wypełnić i podpisać odpowiedni wniosek (do pobrania ze strony internetowej urzędu lub bezpośrednio w urzędzie) i dołączyć do niego:Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust.. O ile wystąpienie o duplikat karty nie jest zbyt skomplikowane i czasochłonne, to wnioskowanie o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wymaga od właściciela auta nieco więcej zachodu.w związku z zagubieniem/ kradzieżą/ zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policję* Jednocześnie oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK za składanie fałszywych zeznań, że zagubiłem/ został skradziony *dowód rejestracyjny/karta pojazdu* wyżej wymienionego pojazdu.dowód rejestracyjny, oświadczenie o utracie karty pojazdu, pełnomocnictwo albo oświadczenie jednego z właścicieli, że działa za zgodą większości współwłaścicieli, klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych..

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniuPo zgubieniu dowodu należy wnioskować o wtórnik dowodu rejestracyjnego.

Możesz, sprawdzić aktualny stan kolejki do wybranego okienka.. Sprawdź kolejkę.. Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK .Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, potrzebujesz odpowiedniego zaświadczenia z wydziału komunikacji.. Na uzyskanie nowego dowodu.Wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego bywa czasochłonne, bo oprócz wniosku i oświadczenia o utracie/zniszczeniu starego należy w urzędzie złożyć również kilka innych dokumentów.. Zostaniesz także poproszony o podpisanie dokumentu, z którego wynika, że bierzesz odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań.. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego trzeba udać się do wydziału komunikacji właściwego starostwa.Brak dokumentu pojazdu, czyli dowodu rejestracyjnego, należy niezwłocznie zgłosić w odpowiednim wydziale komunikacji.. 2 i 5, są obowiązani niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia utraty dowodu rejestracyjnego albo jego zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność, złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oraz:OŚWIADCZENIE O UTRACIE TABLIC/Y REJESTRACYJNEJ ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt