Oświadczenie o stanie zdrowia zawodnika
Podpis zawodnika InformacjaO Ś W I A D C Z E N I E (podpis zawodnika) Oświadczenie o stanie zdrowia.. (imię i nazwisko) .. (pesel) Jako osoba pełnoletnia w pełni świadomie oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w rozgrywkach Słupeckiej Ligi Orlika 2015 i przystępuję do nich na własną odpowiedzialność.. 2 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną publikujemy opracowane przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, sugerowane wzory oświadczeń .Oświadczenie* o stanie zdrowia zawodnika .. (imię i nazwisko) .. (pesel) Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma swojego stanu zdrowia i potwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiającychOświadczenie o stanie zdrowia i bezpieczeństwie AKTA ZAWODNIKA - INFORMACJE POUFNE PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODPISANIEM Z poniższego Oświadczenia dowiesz się o potencjalnym ryzyku związanym z łowiectwem podwodnym oraz o postępowaniu jakie będzie od ciebie wymagane podczas zawodów.O Ś W I A D C Z E N I E Niniejszym oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia umożliwiającym amatorskie uprawianie sportu pływackiego w kategorii Masters.. 30 kwietnia 2019. admin.. oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym piłki nożnej.O Ś W I A D C Z E N I E Niniejszym oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia umożliwiającym amatorskie uprawianie sportu pływackiego w kategorii Masters..

badań lekarskich i stanu zdrowia zawodników.

Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików PZK, Biała Podlaska - nowy termin - 22.05.2021; W związku z pojawiającymi się zapytaniami, Wielkopolski ZPN ponownie publikuje przygotowane przez prawnika oświadczenie zawodnika-amatora powyżej 23. roku życia.. Imię, nazwisko zawodnika Data urodzenia Oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym piłki nożnejWzór oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika.. W nawiązaniu do postanowień § 23 ust.. 3 i § 24 ust.. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność z powodu nieujawnienia problemów zdrowotnych obecnie lub w przeszłości, co poświadczam własnoręcznym podpisem.. * Oświadczenie traci ważność w momencie wygaśnięcia licencji na dany sezon.Niniejszym oświadczam, że powyższe informacje dotyczące mojego stanu zdrowia podaję zgodnie z moją najlepszą wiedzą.. W pływackich zawodach sportowych organizowanych przez klub, OZP i PZP wystartuję na własną odpowiedzialność.. _____ Imię i nazwisko zawodnika _____ Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Jako rodzic/prawny opiekun oświadczam, że zarówno moja osoba jak i wyżej wymieniony uczestnik turnieju w ramach Pomorskiej Ligi 3v3 w dniu turniejuOświadczenie o stanie zdrowia zawodnika..

_____ data czytelny podpis składającego oświadczenieSokółka, dnia ………….

Najnowsze wpisy.. W nawiązaniu do nowych uregulowań prawnych prezentujemy wzór oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w regatach żeglarskich zawodnika powyżej 23 roku życia: ————————————————————————————————.OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA / OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA .. o moim stanie / stanie zdrowia mojego dziecka powiadomione zostaną odpowiednie służby sanitarne.. Zawodnika badaniom lekarskim.. W pływackich zawodach sportowych organizowanych przez klub, OZP i PZP wystartuję na własną odpowiedzialność.oŚwiadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazaŃ do udziaŁu w rozgrywkach - drukUDZIAŁU I GRY w piłkę nożną zawodnika powyżej 23. roku życia.. (imię i nazwisko).. (pesel) Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, jestem świadom/ świadoma swojego stanu zdrowia, przystępuję do gry w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN, Śląski ZPN i Podokręg na własną odpowiedzialność.. Ponadto informuję, żeOŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA FOOTBALL FIRST SCHOOL FC BARCELONA ESCOLA VARSOVIA .. W zawodach organizowanych przez PFP-PZS oraz kluby i inne podmioty startuję na własną odpowiedzialność.. î9 r. Oświadczenie o stanie zdrowia Ja, niżej podpisanya …………………………………………….. oświadczam, że .Oświadczenie o stanie zdrowia OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECWISKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W "Murph Challenge Poland 2021" …………………………..

_____ data czytelny podpis składającego oświadczeniejako zawodnik, trener, sędzia, czy zawodów.

badań lekarskich dla sportowców, Wielkopolski ZPN przygotował dla klubów wzór oświadczenia zawodnika-amatora powyżej 23. roku życia, jaki należy posiadać, by dopełnić formalności wynikających z zapisów regulaminowych.. Jednocześnie przypominamy, że dokument ten należy posiadać odrębnie na każdy sezon rozgrywkowy.Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) Oświadczenie o stanie zdrowia zawodnika; Terminarz wiosna 2020; Opłaty; Kalendarium; O Akademii AMSOświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału we współzawodnictwie sportowym i gry w piłkę nożną zawodnika amatora powyżej 23 roku życia.. …….………………………………………….…….……………………………………………… (podpis zawodnika)Imię, nazwisko zawodnika Data urodzenia Oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym piłki nożnej realizowanym przez klub.O Ś W I A D C Z E N I E Niniejszym oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia umożliwiającym amatorskie uprawianie sportu pływackiego w kategorii Masters.. W pływackich zawodach sportowych organizowanych przez klub, OZP i PZP wystartuję na własną odpowiedzialność..

Niniejszym oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie petanque oraz udział w rywalizacji sportowej w tej dyscyplinie.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19 Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy (proszę wstawić znak „X" w odpowiednich polach): nie jestem osobą zakażoną koronawirusem SARS-Cov2 ̨Oświadczenie kierownika / trenera potwierdzające posiadanie orzeczeń lekarskich lub oświadczeń o braku przeciwskazań zdrowotnych zawodników Rozporządzenie - Kwalifikacja Lekarzy Rozporządzenie - orzekanie o zdolności Oświadczenie o stanie zdrowia powyżej 23 lat PDF Oświadczenie o stanie zdrowia powyżej 23 lat DOCXOświadczenie o stanie zdrowia zawodnika powyżej 23 roku życia.. Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach pokazowych i nie upoważnia do ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia do momentu podpisania umowy między Opiekunem a .OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na udział w regatach - Mistrzostwa Polski Katamaranów rozgrywanych w Sopocie w dniach 21-23.08.2020 w CHARAKTERZE ZAWODNIKA.. 30 kwietnia 2019.. W związku ze zmianą przepisów dot.. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatora zawodów o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej - choroby Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu w trakcieOŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECWISKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH PIŁKI NOŻNEJ ZAWODNIKA POWYŻEJ 23 ROKU ŻYCIA KLUB SPORTOWY …………………………………… ………………… ……………………… Imię i nazwisko data urodzenia Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających miOŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na udział w regatach w 2021 roku organizowanych przez UKS Navigo .w CHARAKTERZE ZAWODNIKAOświadczenie o stanie zdrowia zawodnika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt