Instrukcją wypełniania wniosku o płatność sl2014
Zapisy szczegółowe: o mogą stanowić załącznik do instrukcji, o nie mogą być sprzeczne z zapisami ogólnymi.1 Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ (dla wniosków o płatność beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej załącznik 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata ) UWAGI OGÓLNE Wniosek o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO -L2020.. W momencie uruchomienia systemu teleinformatycznego SL2014 Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia wniosku o płatność do Systemu SL2014 zgodnie z przedstawioną wersją papierową.WARSZAWA, styczeń 2015 SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta wersja 2.7 15.01.2020 r.WARSZAWA, styczeń 2015 SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatnośćInstrukcja beneficjenta SL2014 .. Wniosek o płatność końcową składany jest zgodnie z umową o dofinansowanie po zakończeniu okresu realizacji projektu.. Ostatnia modyfikacja: 27-10-20201. wnioski o płatność składane przez beneficjenta w SL2014 - patrz: Podręcznik beneficjenta SL2014..

Wnioski o płatność.

b. Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz.. f. Protokół odbioru robót wykonawcy.. Dzięki systemowi możesz, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacjiINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego w serwisie gov.pl 4 Formularz wniosku o dofinansowanie zbudowany jest z pól różnych typów (np. pola tekstowe, listy rozwijalne, pola wyboru).. Istnieją następujące rodzaje wniosków:Wnioski o płatność składaj zgodnie z harmonogramem płatności, zaakceptowanym przez Instytucję Pośredniczącą, z którą zawarłeś umowę.. Podręcznik Beneficjenta (wersja 2.7) zawiera uszczegółowienia programowe dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie sporządzania wniosku o płatność beneficjenta.Załącznik nr 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach projektu współfinasowanego ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Instrukcja przedstawia sposób wypełnienia poszczególnych pól we wniosku o płatnośćPodręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 6,46 MB) Wersja obowiązująca od 05.07.2016 r. do 30.03.2017 r. Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF 6 .Instrukcja wypełniania wniosku ..

Wnioski o płatność do Komisji Europejskiej.

W dniu 10 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 161/2127/17 zaktualizowane wzory oświadczeń do wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 ze środków EFRR (z wyłączeniem Działania 4.2 i 4.3).SL2014 - centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania projektu oraz .. wskazówki, jak krok po kroku wypełnić poszczególne pola wniosku o płatność) Instrukcja multimedialna (dowiesz się m.in. jak wypełnić poszczególne pola wniosku o płatność .. Loading.Podręcznik Beneficjenta, to instrukcja pracy w SL2014.. Instrukcja wypełniania i składania wniosku o płatnosć w SL 2014 (COVID) [2020-10-27] pdf, 979,34 kB Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj .. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu .Wersja: 2.45.r0 (2021-01-16 02:55) P38-YCJDSGCY Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Programu Pomoc Techniczna 2014-2020W przypadku awarii aplikacji SL2014 Beneficjent zobowiązany jest przygotować wniosek o płatność zgodnie z aktualną wersją „Instrukcji wypełniania wniosku o płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w przypadku awarii aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego .Strona 1 z 39 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 A. czy wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte..

Wniosek o płatność - instrukcja wypełniania.

Zestawienie dokumentów księgowych - pobierz.. Aby ułatwićInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER 2014-2020 wersja 1.3 7 uwzględnione we wniosku o płatność końcową.. Przez termin złożenia wniosku o płatność rozumie się datę jego opublikowania w systemie SL2014.Wniosek o płatność - instrukcja graficzna.. W instrukcji znajdują się informacje na temat logowania, zakładania konta i odzyskiwania hasła jak również informacje na temat tego jak wypełnić wniosek.1 Instrukcja składania wniosków on-line na PIU [email protected] (na .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.. Multimedialna instrukcja beneficjenta SL2014.. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - projekty dofinansowane z .Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje ię, abyś w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał SL2014 (dalej również jako: System)..

Wnioski o płatność do KE - patrz: Instrukcja Użytkownika SL2014.

Ponadto pola te mogą być obowiązkowe lub opcjonalne.. INFORMACJE OGÓLNE Formularz Wniosku o płatność w ramach działania „Tworzenie grupy producentów i organizacjiWARSZAWA, styczeń 2015 SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta 25.01.2019 r. Opracowanie, na podstawie wersji horyzontalnej przygotowanej przez Departament KoordynacjiPodczas weryfikacji wniosku o płatność sprawdza się m. in.. g. Oświadczenie .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ na operację w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywania niechcianych połowów", o których mowa w art. 42 i art. 44 ust.1 lit. e rozporządzenia 508/2014 w ramach Priorytetu 1.. Wypełnienie okresu realizacji projektu jest warunkiem niezbędnym do dalszejHarmonogram płatności w aplikacji SL2014 jest narzędziem planistycznym służącym do prognozowania przez beneficjenta terminów złożenia wniosków o zaliczkę/płatność.. projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..Komentarze

Brak komentarzy.