Sprawozdanie z zajęć rozwijających
do czerwca 2012r.Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu SZANSA w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w roku szkolnym 2011/2012.. Szkoła opracowując Program wychowawczo-profilaktyczny opiera się, w tym zakresie, na wskazaniach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz na wynikach rozpoznania potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej społecznościSprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012.. Janusza Korczaka 3 .. korzystania z szerokiego wachlarza zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci jak i wyrównujących braki edukacyjne uczniów.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożon ych ryzykiem dysleksji.. Zajęcia zdecydowanie bardzo pozytywnie przełożyły się na osiągane przez uczniów wyniki w nauce z zajęć obowiązkowych z .- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.. Wł. St. Reymonta w KoziebrodachSprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz..

Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2018/2019) - Andrzej Kulpiński .

Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe - warsztaty kompetencji społecznych prowadzonych w Szkole Podstawowej im.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. prowadzonych w ramach projektu „Lepszy start" Zajęcia prowadzone były od 13.02.2012 do 19.06.2012 roku z 9 uczniami klas I-III.. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu.Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 100% ankietowanych chętnie uczęszcza na zajęcia koła matematycznego, odpowiada im forma prowadzenia zajęć i zadania realizowane na zajęciach są dla nich interesujące.. Cele zajęć:Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, poszerzanie znajomości słownictwa oraz podstawowej gramatyki.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .1 SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zaleszany współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .. 15 Uczniowie z zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze zmagali się z .1 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi..

Zrealizowano 156/180 godzin.Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI .

Były to: - zajęcia sportowe, - biblioterapia, - zajęcia fotograficzne, - zajęcia teatralne.SKS.. Koła, w których wszyscy chętni uczniowie mogli uczestniczyć to: .Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Praca z dziećmi układa się bardzo dobrze.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. RYTMIKA W KLASIE ZEROWEJ .. Uczniowie brali udział w zajęciach aktywnie.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI.. Głównym ich celem było rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytaniaW okresie I-XII 2019 r. uczestnicy mieli możliwość korzystania z zajęć rozwijających indywidualne predyspozycje, zdolności i zainteresowania uczestników.. Na zajęcia te zapisane jest 14 uczniów.. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach .Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum.. Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na: - usprawnianie narządów mownych, zwiększenie ich ruchomości, celowości ruchów,Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek..

Podczas zajęć panowała miła atmosfera zarówno zabawy jak i odprężenia.

W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. Zajęcia logopedyczne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.. Podczas zajęć wykorzystywany był program REHACOM - zakupiony w ramach projektu klucz licencyjny na 200 godzin treningowych.. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach 7.30-8.15.. ENGLISH FOR TEACHERS STARTER POWER Konkurs 2017 "Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły"Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w roku szkolnym 2019/2020 Sprawozdanie z realizacji zadań wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020 Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia Sprawozdanie z realizacji zajęć specjalistycznychSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z… nr orzeczenia… rok szkolny… Zajęcia rewalidacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodn…Sprawozdanie z działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej Szkoły Podstawowej im..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie nauki matematyki w klasach IV-V.

Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że zajęcia koła były ciekawe, a współpraca z nauczycielem prowadzącym dobra.Sprawozdanie z realizacji zadań kółka plastycznego w oparciu o "Program rozwijający kreatywność i uzdolnienia twórcze z wykorzystaniem metod arteterapii" .. zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi .Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego prowadzonego w grupie dzieci 5-letnich.. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 prowadzone były zajęcia SKS dla uczniów klas III w wymiarze jednej godziny lekcyjnej raz w tygodniu.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z zajęć logopedycznych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020.. ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU .. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach wyżej wymienionego projektu zostało zrealizowanych 45 godzin zajęć.Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Projekt „Przez doskonalenie i rozwijanie - do sukcesu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sprawozdanie z przebiegu prowadzonych zajęć w okresie kwiecień - czerwiec 2012 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NAUK MATEMATYCZNOSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ MUZYCZNO-RYTMICZNYCH .. Celem tych zajęć jest wszechstronny rozwój organizmu w grach i zabawach sportowych, wszechstronne przygotowanie .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI V LO ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt