Rozwiązanie umowy przez pracownika a odprawa
Może to być zarówno wypowiedzenie umowy przez pracodawcę, jak i porozumienie stron z przyczyn niedotyczących pracownika.Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika powoduje powstanie po stronie pracownika prawa do odprawy.. Dodatkowo odprawa przysługuje tylko wtedy, jeśli: w przypadku zwolnień grupowych - rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyn niedotyczących pracowników.. Pod warunkiem jednak, że stał się on niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i prowadzącej, po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego, do przyznania mu renty.. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku roszczenia o odprawę pracownik będzie musiał udowodnić, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zainicjował pracodawca.Dotyczy to również sytuacji, gdy pracodawca zmienił pracownikowi warunki pracy lub płacy, które zostały odrzucone przez pracownika i doszło do rozwiązania umowy (wyrok SN z 16.11.2000r., I PKN 79/00).. W tym zakresie można wyróżnić dwa aspekty: inicjatywę rozwiązania umowy o pracę oraz przyczyny z powodu których umowa o pracę rozwiązywana jest w drodze porozumienia.Odprawa nie jest wynagrodzeniem pracownika, stanowi swego rodzaju rekompensatę za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyny niezawinionej przez pracownika i w konsekwencji nieplanowaną przez pracownika utratę środków pieniężnych..

Twoja odmowa jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy, jednak nie następuje z przyczyn zależnych od Ciebie.

Zawieracie porozumienie, umowa o pracę rozwiązuje się w uzgodnionym terminie (wcześniejszym niż wynikający z wypowiedzenia), idziesz do nowej pracy.Nie tylko wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika uprawnia go do odprawy, również rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może dawać takie uprawnienie.. Odprawę otrzymasz również wtedy, gdy pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie zmieniające, a Ty nie przyjąłeś nowych warunków.. Pracodawca jest zobowiązany do jej wypłacenia tylko w razie konieczności rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, które stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie.. W takiej sytuacji, mimo iż pracownikowi zaproponowano cofnięcie wypowiedzenia, należy wypłacić mu odprawę pieniężną w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.Przywrócenie pracownika do pracy prawomocnym wyrokiem sądu powoduje, że odpada podstawa prawna odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, do wypłaty której pracodawca zobowiązał się w ugodzie pozasądowej (Wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2006 r., II PK 158/05, OSNP 2006/23-24/357)Nr 21, poz. 94 z późn..

Wówczas jednak trzeba badać, czy odmowa pracownika była uzasadniona i czy nie przyczyniła się do ustania umowy o pracę.

Oczywiście tylko po spełnieniu warunków do tego uprawniających - przyczyn leżących po stronie pracodawcy i zatrudnianiu co najmniej 20 pracowników.Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób wiąże się z prawem do odprawy.. Wysokość odprawy zależy od zakładowego stażu pracy i przysługuje w wysokości (art. 8 ust.. zm.) umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),Odprawa wchodzi w grę wtedy, gdy wskutek odmowy przyjęcia nowych warunków przez pracownika dochodzi do rozwiązania stosunku pracy.. Chyba że skutki tej zmiany wyjątkowo działały na jego niekorzyść.Nie uszczegółowiła Pani powodu wypowiedzenia.. Istotny jest również wypowiedzenia podany przez pracodawcę.W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powódka wystąpiła także z roszczeniem o zapłatę odprawy pieniężnej przysługującej pracownikom zwolnionym z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych).Pracownik, który przeszedł na rentę po rozwiązaniu umowy ma prawo do odprawy pieniężnej..

Taką przyczyną może być likwidacja stanowiska pracy.Proponujesz więc rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron.

Druga to odprawa należna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników.W związku z rozwiązaniem umowy o pracę pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne, należy mu się odprawa emerytalna.odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy dokonanego przez pracownika.. Podstawa rozwiązania stosunku pracy jest dowolna (wypowiedzenie przez pracownika, pracodawcę, na mocy porozumienia stron lub dyscyplinarne).Przysługuje ona niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy doszło do rozwiązania umowy o pracę, o ile oczywiście spełnione zostały ustawowe przesłanki.. Na taką opcję pracodawca wyraża zgodę.. Czy w takim przypadku pracownik nabywa prawo do odprawy?W praktyce zatem odprawa dla zwalnianego pracownika dotyczyć będzie jedynie sytuacji, w których miało miejsce rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy).. Prawo to nie jest uzależnione od tego, kto rozwiązał umowę.Aby wnioskować do ZUS o świadczenie emerytalne osoba ta bezwzględnie musi rozwiązać umowę o pracę.. Jeśli pozostają spełnione podstawowe warunki wypłaty odprawy, a umowa o pracę została rozwiązania za porozumieniem stron, to w pewnych sytuacjach odprawa się należy.Pracownikowi, któremu rozwiązano stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna, która uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy oraz wysokości wynagrodzenia zwalnianego pracownika.Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika..

Natomiast swoją wysokością odpowiada wynagrodzeniu pracownika bądź jego wielokrotności.Nie każdemu pracownikowi należy się odprawa.

1 ustawy o zwolnieniach grupowych):Dopuszczalne byłoby uznanie, iż rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika też uprawnia go do odprawy emerytalnej w sytuacji, gdyby strony nie mogły dojść do porozumienia w sprawie terminu zakończenia zatrudnienia, a zatem gdyby pracodawca nie chciał "puścić" pracownika na emeryturę.Rozwiązanie stosunku pracy jest skutkiem nieprzyjęcia zaproponowanych warunków, nie można przeto przyjąć, by każda odmowa miała taki skutek — w przypadku sporu należy ocenić motywację pracodawcy i pracownika, a zwłaszcza to, czy treść i okoliczności zastosowania art. 42 kp wskazują, że pracodawca miał na celu zwolnienie pracownika (por. „Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego nie musi oznaczać utraty prawa do odprawy"; warto też zwrócić uwagę na utrwalony .Pracownik, który rozwiąże umowę po przejęciu jego zakładu - w całości lub w części - przez nowego pracodawcę, nie ma prawa do odprawy.. Wypłacana jest wówczas jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej dwudziestu pracowników,a umowa o pracę zostaje rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracownika.Odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy, pozbawia pracodawcę prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 3 k. p. ale musi dotyczyć pracy, co do której uprzednio orzeczono niezdolność jej wykonywania, a nie innej pracy, względnie tej samej pracy, ale w innych warunkach.Jeśli pracownik nie wyrazi zgody na cofnięcie wypowiedzenia, w takiej sytuacji pozostaje ono skuteczne i spowoduje rozwiązania stosunku pracy..Komentarze

Brak komentarzy.