Wzór wniosku o skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia
zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2018 r., poz. 190).Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.. Scenariusze zajęć 1.. Powiązane tematycznie pisma.• ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, • odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową, • udziela urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub .Dyrektor szkoły ma prawo udzielić urlopu uzupełniającego w rozbiciu na dwie lub więcej części (wzór odpowiedzi na wniosek nauczyciela - WZÓR 2).. Miesiąc temu dowiedzieliśmy się o ciąży.. Udzielany jest wówczas, gdy zatrudniony nie ma możliwości pogodzenia pracy zawodowej z leczeniem i rekonwalescencją.Karta Nauczyciela nie nakłada na nauczycieli ubiegających się o urlop dla poratowania zdrowia obowiązku dokumentowania uprawnienia do tego świadczenia..

Opis: WUUPZ Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

4 Karty Nauczyciela, stanowiącej o prawie nauczyciela do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.Problematykę urlopu dla poratowania zdrowia regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w art. 73 (t.j.. Dyrektor szkoły musi udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany odpowiednio w orzeczeniu lekarskim lub w skierowaniu.. Wzór skierowania, zakres, a także tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.Kopiuj link.. Krok 2.. Jest to charakterystyczna forma urlopu, który przysługuje nauczycielom po przepracowaniu określonego w ustawie okresu.Czy dyrektor szkoły może uwzględnić wniosek nauczyciela o skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia i wcześniejszy powrót do pracy?. W związku z potrzebą poddania się leczeniu, zaleconemu w załączonym orzeczeniu lekarskim, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ustawy Karta Nauczyciela, od dnia..

Nie ma potrzeby uzasadniania wniosku.

(podpis nauczyciela)107_Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór).rtf : 42,8k : 108_Wniosek o urlop szkoleniowy (przykładowy wzór).rtf : 41,8k : 109_Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu płatnego (przykładowy wzór).rtf : 39,5k : 110_Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór).rtf : 39,1kNauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły.. Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r., poz. 967 z późn.. Dyrektor szkoły dokonuje weryfikacji w oparciu o dokumenty w szkole - pracownik ubiegający się o urlop zdrowotny nauczyciela musi jedynie przedłożyć wniosek oraz orzeczenie .Temat: Skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia Witam, Moja żona aktualnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (do końca bieżącego roku szkolnego).. Brak jest zatem podstaw do skrócenia urlopu dla poratowania .Opis dokumentu: Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia jest podaniem o udzielenie urlopu, który uregulowany jest w ustawie Karta nauczyciela.. Ten plik można za pomocą pobrań.. Zatem nauczyciel nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia.Urlop dla poratowania zdrowia, powszechnie znany jako urlop zdrowotny, jest szczególnym rodzajem płatnego urlopu przysługującego pracownikom określonych grup zawodowych..

Treść wniosku nie jest określona przepisami - propozycja wzór nr 3.

Pobierz.. Przez urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel traci prawo do urlopu uzupełniającego>>Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli: wzór skierowania, zakres badania.. Po otrzymaniu wniosku (pisemnego) o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor weryfikuje, czy przesłanki formalne z art. 73 Karty Nauczyciela udzielenia urlopu są spełnione.Wzór wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia Stanowisko MEN w sprawie urlopu wypoczynkowego po urlopie dla poratowania zdrowia Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowiaWniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego (wzór) Wrzesień 2018.. Orzeczenie lekarskie wydawane jest w 3 egzemplarzach: jeden doręcza się nauczycielowi, drugi dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza do indywidualnej dokumentacji.. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia dyrektor placówki może wnieść odwołanie do jego treści wraz z uzasadnieniem do .WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA..

Moje pytanie brzmi czy możemy w tej sytuacji skrócić urlop dla poratowania zdrowia i przejść na chorobowe ?

Z uwagi na fakt, że stan mojego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, w związku z koniecznością przeprowadzenia zaleconego leczenia, na podstawie art. 131 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 72 regulaminu pracy zwracam się z wnioskiem o udzielenie .Stosowne orzeczenie lekarskie lekarza, który wydał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu, i wniosek nauczyciela mogłyby być podstawą do podjęcia decyzji przez dyrektora o skróceniu okresu urlopu dla poratowania zdrowia.Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w danej uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowaniu zdrowia w wymiarze jednorazowo nie przekraczającym 6 miesięcy.wnioski o urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela; wzór wniosku rozpoczęcie urlopu dla poratowania zdrowia; orzeczenie o potrzebie urlopu dla poratowanie zdrowiaWzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/przedszkola o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacj ę uzdrowiskow ą (imi ę i nazwisko nauczyciela) ( miejscowo ść i data)o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.. Czasem, jeśli n-l wcześniej z powodzeniem zakończy zalecone w orzeczeniu leczenie, dyrektor- na wniosek lekarza wcześniej orzekającego o urlopie- może wyrazić zgodę na skrócenie tego urlopu, ale po .Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 73 ust.. Okres, na jaki udziela urlopu dla poratowania zdrowia, nie jest zatem zależny od woli nauczyciela ubiegającego się o udzielenie tego urlopu.. Rezygnacja nauczyciela z części urlopu zdrowotnego - Portal Oświatowynauczyciel składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia; jeśli nauczyciel spełnia warunki formalne (np. staż pracy), dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, wydaje skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy; koszty badań ponosi szkoła;orzeczenie o potrzebie urlopu dla poratowanie zdrowia; wzór wniosku o urlop zdrowotny dla nauczyciela; decyzja w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowiaWniosek o urlop na poratowanie zdrowia - jest udzielany nauczycielowi lub nauczycielce przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia lekarza o potrzebie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt