Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do kiedy
Jest to termin ostateczny dla podatników, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym.Większość podmiotów zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ma czas na złożenie informacji o cenach transferowych (formularza TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r. Terminy określone ustawą CIT zostały wydłużone tzw. Tarczą 4.0.Oświadczenie składane na podstawie art. 11m ustawy o CIT lub art. 23y ustawy o PIT dotyczy również transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., jeżeli na podstawie art. 44 ust.. Pojawią się one, gdy podatnik nie będzie w stanie przedstawić dokumentacji w ciągu siedmiu dni od momentu zażądania jej przez organ podatkowy, a jednocześnie organ ten doszacuje podatnikowi dodatkowy dochód z transakcji.Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. przepis art. 11k ustawy o CIT oraz odpowiednio art. 23w ustawy o PIT przewiduje, że lokalna dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym progi .Tarczy 4.0, termin do złożenia oświadczenia został przedłużony: do 31 grudnia 2020 r. - w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,30 września 2019 r. mija termin na przedłożenie organom podatkowym dwóch dokumentów - uproszczonego sprawozdania CIT-TP lub PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (lokalnej dokumentacji cen transferowych) za 2018 r. Termin dotyczy wszystkich podatników, których rok obrotowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym.Oświadczenie składane do końca grudnia 2020 r. może podpisać reprezentująca podmiot powiązany osoba!.

Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych za 2018 r. należy złożyć do 30 września 2019 r.!

TPR informacja o cenach transferowych - pytania i odpowiedzi W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi poprawności wypełniania TPR Ministerstwo Finansów zdecydowało się na publikację przewodnika - sprawdź gdzie możesz .Pierwsze oświadczenia zostaną złożone już do 31 marca 2018 r. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.. Nowe brzmieniePonadto, w przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, termin do dołączenia do niej grupowej dokumentacji cen transferowych przedłuża się do końca trzeciego miesiąca.Zgodnie z nowymi regulacjami podatnicy mają na to czas do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.. 2018 r. poz. 2193 z późn.. Mówi o tym nowy art. 11m ust.. 2 ustawy z dnia 23 października .na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych: do 31 grudnia 2020 r. - w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,Co do zasady podatnicy powinni przygotować lokalną dokumentację cen transferowych (tzw. local file) w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.W tym samym terminie powinni także złożyć urzędowi skarbowemu oświadczenie potwierdzające sporządzenie dokumentacji i rynkowość stosowanych cen transferowych, jak również deklarację TPR, tj. ujednoliconą informację .Odpowiadając na te obawy i problemy Minister Finansów, mając na względzie ważny interes podatników, wydał rozporządzenie, które wydłużało terminy związane z wypełnieniem obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.Zgodnie z art. 31z Tarczy 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularze TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się: 1) do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 2) 3 .Sam brak dokumentacji cen transferowych nie powoduje dla podatnika bezpośrednio negatywnych konsekwencji podatkowych..

Przypomnijmy, iż nowe oświadczenie będzie dotyczyło podatników sporządzających lokalną dokumentację cen transferowych za rok ... 1 ustawy o CIT.

2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.. Wydłużeniu terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych: do dnia 30 września 2021 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mają obowiązek elektronicznego złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych..

Obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej został utrzymany, aczkolwiek ustawodawca wprowadził pewne modyfikacje co do treści samego oświadczenia.

Podatnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w terminie przewidzianym do złożenia przez nich zeznania podatkowego za poprzedni rok.Forma Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.18 lipca na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia odnośnie do sposobu składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 11m Ustawy o CIT (i analogicznych przepisach wynikających z Ustawy o PIT)..

2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja ...Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, zakres obowiązku raportowania cen transferowych poszerzył się o dwa nowe typy transakcji.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt