Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Oświadczam, że: Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.o ś w i a d c z a m. iż korzystam z pełni praw publicznych i nie byłe/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).. o ś w i a d c z a m. iż korzystam z pełni praw publicznych i nie byłe/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w .Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym .. iż, nie byłem/am karany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowiOświadczenie pracownika o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu .OŚWIADCZENIE..

178a k.k. ważne jest, iż jest to przestępstwo umyślne.1.

zamieszkały/a .Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. (miejscowość i data) (nazwisko i imię) (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE.. …………………………………… ………………………………….OŚWIADCZENIE.. Oświadczam, że nie byłem (a. m) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.OŚWIADCZENIE.. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak tylko złożyć takie oświadczenie przyszłemu pracodawcy.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań .. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniuświadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe)..

Oświadczenie o niekaralności za ...Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo.

o ś w i a d c z a m. iż korzystam z pełni praw publicznych i nie byłe/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI.OŚWIADCZENIE.. Oświadczam, że nie byłem am karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnegoOświadczenie pracownika o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie - może być jednym z wymaganych dokumentów jakie każe złożyć Ci potencjalny pracodawca w procesie rekrutacji na ubiegane się przez Ciebie stanowisko.. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,KtoOŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym .Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe..

...- oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. 2 ustawy o pracownikach samorządowych nie wyłącza zatrudnienia pracownika samorządowego na podstawie powołania lub wyboru.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnychOŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI.. .OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowódOświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych .W pojęciu niekaralności mieści się brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Oświadczenie pracownika o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie - może być jednym z wymaganych dokumentów jakie każe złożyć Ci potencjalny pracodawca w procesie rekrutacji na ubiegane się przez Ciebie stanowisko.O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że nie byłem(- am) karany(- a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe..

Niemożność uzyskania przez kandydata zaświadczenia o niekaralności z uwagi na inne przyczyny niż określone w art. 6 ust.

Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 .Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe) Ja niżej podpisany/a .. imię /imiona/ i nazwisko.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniuOświadczenie o braku skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .. Oświadczam, że: Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Oświadczam, że nie ciąży na mnie wyrok za korupcję w sporcie.. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą (ze złożonym podpisem) wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Straż Miejską w Bydgoszczy− oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, − kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje językowe, − kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, − oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.. Przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji.. Niniejszym oświadczam, że nie byłam(em) karana(y) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. czytelny podpis .OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1.. (miejscowość, data) (czytelny podpis) Title..Komentarze

Brak komentarzy.