Jak umieścić rachunek na białej liście
W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele zapytań od naszych czytelników dotyczących kwestii braku rachunku bankowego w wykazie podatników VAT, dlatego też w tym opracowaniu odpowiemy na pytanie: Jak się wpisać na białą listę VAT.. Skąd Krajowa Administracja Skarbowa zna numery kont bankowych przedsiębiorców?Konieczne jest wówczas ustalenie wartości całej transakcji, a nie pojedynczej płatności.. Od jakiej kwoty .Nie każda płatność musi być dokonywana na rachunek z wykazu podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT); rachunek ten ma zastosowanie, gdy płatność przekracza kwotę 15 tys. zł, a fakturę wystawia podatnik VAT czynny - tłumaczy wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów Zbigniew Makowski.Na białej liście nie znajdziemy prywatnych rachunków bankowych, tzw. ROR-ów.. Nie jest to trudne.Dla podmiotów wpisanych do KRS zgłoszenie rachunku bankowego na potrzeby białej listy odbywa się za pośrednictwem formularza NIP - 8 (instrukcję jak go wypełnić można znaleźć tutaj, sam wzór formularza z kolei znajduje się tutaj ).W białej liście podatników VAT wykazane zostały informacje o numerach rachunków rozliczeniowych oraz imiennych rachunkach w SKOK-u, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami.Wielu przedsiębiorców nie znajduje na tej liście rachunku swojej firmy, choć używa go w działalności gospodarczej..

Jak uzupełnić numer konta na białej liście VAT?

Aby numer firmowego konta znalazł się na białej liście należy go zgłosić poprzez CEIDG.Przelew na rachunek, którego nie ma na białej liście podatników VAT.. Wśród nich spore emocje budzi umieszczenie na niej rachunków bankowych.. Dzięki nowemu wykazowi będą w stanie dowiedzieć się, które podmioty są zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a które zostały wykreślone lub nie były zarejestrowane.Nie każda płatność musi być dokonywana na rachunek z wykazu podatników VAT.. Od 1 stycznia 2020 r., dokonując płatności, musimy sprawdzać, czy konto kontrahenta, czynnego podatnika VAT, który wystawił namZgłoszenie zapłaty na rachunek spoza białej listy także elektronicznie.. Będą to te same numery rachunków, które przedsiębiorca podał do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym.Biała lista podatników VAT - jak dodać rachunek firmowy?. Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników, trzeba posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).Na białej liście zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 Prawa bankowego 1.. Podobnie, gdy płatność nie przekracza kwoty 15.000 zł.Zawiadomienie przede wszystkim będzie zawierało numeru rachunku bankowego, który nie znajduje się na białej liście i na który podatnik dokonał zapłaty..

Czy muszę na białej liście umieszczać swoje konto?

Przypomnijmy, że do tzw. białej listy podatników VAT zostały zaimportowane numery rachunków firmowych będące w bazach danych KAS.Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono w życie od 1 września 2019 r. tzw. białą listę podatników.. Polecamy: Instrukcje VAT Polecamy: Biuletyn VAT.. Warto więc sprawdzić, czy rachunki wykorzystywane do firmowych rozliczeń zostały zgłoszone, a ich wykaz jest aktualny.. Tym aktem prawnym rozszerzono zakres danych, które powinny znaleźć się w ww.. Na białą listę trafiają konta podane administracji skarbowej przez podatników.. Oświadczenie kontrahenta nie chroni nas przed negatywnymi konsekwencjami wpłaty na inne konto niż znajdujące się na białej liście w dniu zlecenia przelewu.. rejestrze.. Sankcje od 2020 roku.. W wykazie znajdują się tylko numery firmowych rachunków bankowych (rachunki rozliczeniowe) zarejestrowanych podatników VAT lub podatników VAT przywróconych do rejestru.. Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się przepisy podatkowe odnośnie zapłaty na rzecz naszych kontrahentów za faktury zakupowe powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy inny niż wskazany na białej liście.. Urząd skarbowy informację o firmowym rachunku bankowym pobiera z CEIDG.. Kiedy już mamy rachunek firmowy - założyliśmy go przed chwilą lub po prostu cudownie przypomnieliśmy sobie o jego istnieniu, wystarczy dokonać aktualizacji danych na temat naszej działalności gospodarczej w CEIDG..

Co zrobić jak rachunek Kontrahenta nie znajduje się na Białej Liście VAT: 6.

Pozostałe podmioty powinny posłużyć się formularzem NIP-8 lub NIP-2 w zależności od formy prawnej.Konto to powinno znajdować się na białej liście w dniu zlecenia przelewu.. Teoretycznie biała lista podatników VAT umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie naprawdę wielu istotnych informacji.. Za niecałe 4 miesiące zaczną obowiązywać bowiem sankcje chociażby z tytułu wykonania przelewu na rachunek nieuwzględnio.Na tej białej liście będzie umieszczona nazwa gminy (jako czynnego podatnika VAT) z jej NIP oraz jej numerem konta bankowego.. Jednocześnie, możliwa jest weryfikacja czy dany rachunek wirtualny jest przyporządkowany do danego podatnika, poprzez weryfikację typu check (sprawdzenie pary rachunek bankowy i .Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r., w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł (pomiędzy przedsiębiorcami), podatnicy ponoszą negatywne konsekwencje w CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej, jeśli dokonają zapłaty na rzecz czynnego podatnika VAT, na rachunek spoza tzw. białej listy.Szczególna trudność wiąże się z tym ostatnim przypadkiem, gdyż na białej liście zostały automatycznie ujawnione wszystkie zgłoszone urzędom skarbowym rachunki bankowe, w tym niejednokrotnie rachunki przeznaczone np. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunki walutowe, bądź rachunki traktowane jako pomocnicze, dedykowane dla oddziałów itp., tj. takie na które przedsiębiorca wprost nie chce otrzymywać innych wpłat, niż to z góry przewidział.Co zrobić jak mój rachunek bankowy nie znajduje się na Białej Liście VAT: 5..

Sankcje są bardzo dotkliwe, a ...Biała lista podatników jak zgłosić rachunek?

Zawiadomienie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.W konsekwencji, takie rachunki nie są widoczne na Białej liście, jednakże możemy w niej sprawdzić czy dany podmiot posiada rachunek wirtualny, czy też nie.. Czy muszę stosować, czy jest obowiązek stosowania Białej List VAT: 8.. Jedną z istotniejszych zmian jest obowiązek umieszczania na tej liście rachunków bankowych.- w celu zaktualizowania swoich danych o rachunek lub rachunki bankowe (firmowe) do białej listy podatników VAT wypełniają formularz NIP-7, jako zgłoszenie aktualizacyjne (należy zaznaczyć X w punkcie 5) gdzie w punkcie D.2 dotyczącym rachunków związanych z prowadzoną działalnością dodają wszystkie rachunki założone na prowadzoną działalność.Aktualizacji rachunku bankowego widniejącego na białej liście, podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą dokonać za pomocą zmiany wpisu w CEiDG w urzędzie lub zdalnie za pomocą portalu CEiDG.. Czy płatność na rzecz zagranicznego kontrahenta musi być dokonywana na rachunek zamieszczony w „białej liście"?Biała lista podatników ma ułatwić weryfikację kontrahentów, jak również nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzania numeru rachunku bankowego sprzedawcy, aby dokonać płatności na jego rachunek bankowy wskazany na białej liście.Wykaz zawiera m.in. numery rachunków rozliczeniowych [2] lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem: otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR [3].Od początku września przedsiębiorcy mogą sprawdzić swoich kontrahentów na tzw. białej liście podatników VAT.. Przepisy nakładają jednak na podatników obowiązek zgłaszania numerów rachunków bankowych, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.podatek VAT, biała lista, podatnicy VAT, sprawdzenie, weryfikacja, płatnik VAT, biała lista podatników VAT12.. Na konto to (o charakterze dochodowym) wpływają wszystkie dochody .. Gdy płatność jest realizowana na rzecz podatnika zwolnionego z VAT, nie trzeba sprawdzać rachunku na tzw. białej liście..Komentarze

Brak komentarzy.