Krótkie formy wypowiedzi pisemnej prezentacja
Zakończenie - pozdrowienia, pożegnanie, zwrot grzecznościowy.. 27 kwietnia, 2021; Spójnik, czyli spawacz wyrazów i zdań .FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Wypowiedzi pisemne: - testy - prace klasowe (wypracowania) - sprawdziany - kartkówki - dyktanda - prace domowe - ćwiczenia w pisaniu (redagowanie różnych form wypowiedzi: opis, opowiadanie, list prywatny, list otwarty, itp.) Wypowiedzi ustne: - aktywność (kreatywność) na lekcji - recytacja1) Zdania charakteryzują się tym, że pojawia się w nich osobowa forma czasownika, np. Wykorzystuję środki retoryczne oraz rozumiem ich oddziaływanie na odbiorcę.. Partykuła 27 kwietnia, 2021; Hura!. Mój szczeniaczek, czyli rodzaje wypowiedzeń 3 maja, 2021; Stowarzyszenie Umarłych Poetów 3 maja, 2021; Odmienne i nieodmienne części mowy 30 kwietnia, 2021; Liczy noże, niechby nie!. Wprowadzenie, określenie tematyki lekcji, jej celów.. Ogłoszenie.. Pominiecie któryś z elementów - np. podpis w liście czy datę w podaniu - i już lecą punkty.. Użyto w tym równaniu różnych liczb.Temat: Redagujemy krótkie formy wypowiedzi pisemnej.. ZAPROSZENIE Zaproszenie można kierować do różnych osób - przyjaciół i rodziny (wtedy to zaproszenie nieoficjalne) lub do instytucji czy nieznanych osób (wtedy to zaproszenie oficjalne).. Wydają się banalne, ale bardzo łatwo stracić przez nie punkty..

Dłuższe formy wypowiedzi pisemnej.

Blog: .Krótkie formy wypowiedzi pisemnej.. Ale tworzymy zdania również z innymi formami, w których pojawia się forma nieosobowa czasownika zakończona cząstką „-no / -to": Wczoraj wyłączono ogrzewanie.. Przypomnienie tych form wypowiedzi jest tutaj.Składnia I, Składnia II plus prezentacje: Zdanie pojedyczne, Zdanie pojedyncze - zadania,Zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie, Mowa zależna i niezależna, Zdanie złożone - zadania; Słowotwórstwo plus prezentacja i ćwiczenia, plus prezentacja dotycząca kategorii formantów słowotwórczych; Formy wypowiedziNajważniejsze formy wypowiedzi, które musisz znać, to:opowiadanie, rozprawka, arykuł iprzemówienie!. na podstawie poniższych informacji sporządź notatkę do zeszytu.. selekcji informacji - wybierz najistotniejsze, pomiń informacje drugorzędne i szczegóły.. ALBO Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma).. Ważna jest estetyka tych wypowiedzi, musi byd ładne, estetyczne pismo.. (Możesz, jeśli masz taką możliwość, wydrukować i wkleić do z eszytu notatki graficzne )Lekcja powtórzeniowa nr 3.Cel ogólny:-uczeń potrafi redagować krótkie formy wypowiedzi pisemnej w zależności od polecenia i zgodnie z celem Cele szczegółowe:-potrafi napisać wypowiedź uporządkowaną, złożoną z poprawnie zbudowanych zdań,-rozpoznaje formy gatunkowe,-przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych,-dba o układ graficzny zapisu, dostosowuje zapis do formy wypowiedzi, - wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,-pisze czytelnie, Forma pracy: w grupach .Charakterystyczne cechy formy wypowiedzi: Umieszczasz w odpowiednim miejscu miejscowość i datę: Stosujesz zwroty do adresata i formuły grzecznościowe: Podpisujesz się (imię i nazwisko lub nazwa zbiorowości, w imieniu której piszesz) Umieszczasz w tekście adekwatny nagłówek: Kompozycja: Tworzysz tekst kompozycyjnie zgodny z określoną formąFormy wypowiedzi..

StosujKrótkie formy wypowiedzi.

Podobnie jak w zaproszeniu musisz podać nadawcę (organizatora), czas i miejsce wydarzenia; okazję (czasem przyczynę) wydarzenia.. Ćwiczenie 2.. Niedopuszczalne są skreślenia, poprawki.Język polski - pomoce dydaktyczne (folie) do nauki pisania krótkich i dłuższych form wypowiedzi w gimnazjum, niezwykle pomocne zwłaszcza przy korzystaniu z programu "Świat w słowach i obrazach": opis (opis sytuacji, przeżyć wewnętrznych), reportaż, rozprawka, artykuł, dziennik/pamiętnik, zaproszenie, ogłoszenie, rozprawka; ciekawe tematy prac domowych, przykładowe teksty.0 pkt Forma wypowiedzi niezgodna z formą wskazaną w poleceniu.. Lekcja wprowadzająca - .Krótkie formy wypowiedzi.. Opuść opisy i dialogi, nie zamieszczaj cytatów, komentarzy.. #wyzwanieósmoklasisty.. Kurs języka niemieckiego krótkie formy wypowiedzi pisemnych Cele kształcenia7 klasa / Brainy / Unit 4/ Buying things - Formy wypowiedzi - Formy wypowiedzi pisemnej - Formy wypowiedzi - COULD / COULDN'T / SHOULD / SHOULDN'TFormy wypowiedzi rządzą się konkretnymi prawami.. A szkoda by było… OgłoszenieTemat: Krótkie formy wypowiedzi pisemnej.. Składane są z okazji świąt, urodzin, imienin, ważnego wydarzenia w życiu prywatnym (np. ślub) lub zawodowym (np. awans)..

Tworzenie własnej wypowiedzi pisemnej nie jest sztuka łatwą.

Gromadzę i porządkuję materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguję plan kompozycyjny własnej wypowiedzi.. Trzeba pamiętać o formie i stylu, pisać na temat i uniknąć błędów.. Krótkie formy wypowiedzi pisemnej Życzenia Życzenia to forma wypowiedzi okolicznościowej, pisemnej lub ustnej.. Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.krÓtkie formy wypowiedzi pisemnej 145,00 zł - 160,00 zł Praktyczny niezbędnik każdego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz polonisty pracującego w klasach IV- VIII.SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. V TEMAT: Redagujemy różne formy wypowiedzi.. Pisz jasno, krótko.. Zwroty grzecznościowe, bezpośrednie zwroty, typu: Tobie, Ciebie, piszemy dużą literą.. Czas trwania: 45 minut Odniesienia do podstawy programowej: Cele kształcenia: • Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.. Ponieważ są bardzo sformalizowane, czyli wymagane jest ścisłe zachowanie formy.. O ile zaproszenie adresowane jest do konkretnej osoby (instytucji), o tyle ogłoszenie najczęściej skierowane jest do wiadomości publicznej.Piszemy go na środku lub z lewej strony.. Krótkie wprowadzenie - zdania wprowadzające, podziękowanie za list, cel listu.. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego (ogłoszenie).Krótkie formy wypowiedzi..

• Tworzenie wypowiedzi.

Wykrzyknik to nieodmienna część mowy!. Zaproszenie Ogłoszenie Zaproszenie, to rodzajStreszczenie to forma będąca .. Nie lekceważ ich!. Napisz ogłoszenie informujące o planowanej wycieczce.. Użyj dwóch argumentów, którymi przekonasz kolegów i .Formy wypowiedzi pisemnej (przegląd) .. Bez względu jednak, do kogo będziemy je kierować, musi zawierać pięć stałych elementów: KTO zaprasza, KOGO, NA CO, DOKĄD,Temat: Krótkie formy wypowiedzi pisemnej.. Zawiera wszystkie informacje, które chcemy przekazać.. Rozwinięcie - zasadnicza treść listu.. Po drugie - jest bardzo często wykorzystywany w innych formach wypowiedzi - i to często nieświadomie.. Tworzę wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowejKrótkie formy wypowiedzi - YouTube.. Zaproszenie.. skrótem jakiegoś tekstu, a zatem obowiązuje zasada: maksimum treści, minimum słów.. - dostrzec błędy (w realizacji tematu, stylu, językowe, ortograficzne i interpunkcyjne i zaproponować ich korektę.. Podpis nadawcy - powinien być czytelny.Adresaci Kurs ten skierowany jest do studentów, aby mogli utrwalić swą wiedzę z zakrsu pisania krótkich form wypowiedzi w języku niemieckim, oraz dla tych, którzy chą uzupełnić swe braki w tym zakresie.. Zapamiętaj kilka podstawowych kategorii, które musisz uwzględnić, aby Twój opis był prawidłowo skonstruowany: .. To krótkie (jedno, dwa zdania), wyróżnione fragmenty tekstu - te .Zdanie pojedyncze.. Zawiadomienie.. Zwykle jest to forma osobowa.. Życzenia.. Turyści przyjechali nad morze.. Twoja klasa wybiera się na wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego.. Dedykacja.. Ćwiczenie 1.. Zależnie od tego, jaki ton wypowiedzi chcemy zastosować i jaki efekt uzyskać, powinniśmy przypisać do konstr.TWORZENIE WYPOWIEDZI 1.. Na czym trzeba się skupić, pisząc rozprawkę, charakterystykę czy opowiadanie?. Dlaczego?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt