Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W pozycji 71 należy wpisać kwotę opłaty z pozycji 40, 50, 60, 70 lub ich sumę.. Różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatędokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 późn.. Określając zatem miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezterminowo, bez ograniczenia do tych miesięcy, za które zobowiązanie do uiszczenia opłaty już powstało, organ administracji dopuścił się naruszenia prawa - uznał sąd.WSA zwrócił uwagę, iż decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wskazywać wprost okres, którego dotyczy i nie powinna działać do przodu.. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn.. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn..

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6q ust.. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc .wydana decyzja administracyjna określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczoną według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych - różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela opłatą, a określoną przez organ będzie stanowić zaległość, którąPrzedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Miejsce składania: Urząd Gminy w Stężycy, ul. Plac Senatorski 1, 08-540 StężycaJ.. Decyzja określająca wysokość zobowiązania wydawana jest - po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego - w wyjątkowych sytuacjach: ).Jeżeli okresem rozliczeniowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest jeden miesiąc, to decyzja określająca wysokość opłaty powinna w swym rozstrzygnięciu wskazywać konkretny okres (konkretne miesiące), za który została określona opłata, (z podaniem konkretnej kwoty opłaty za dany okres rozliczeniowy) za 10 osób (od 2.2018 r. do 11.2018 r.) a następnie (od 12.2018 r.) za 9 osób.Z przytoczonego wyroku wynika, że w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie musiała być wydana decyzja określająca jej wysokość, która wskaże wysokość i terminy płatności tej należności.• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji (w sytuacji nie złożenia deklaracji), obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty..

kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

• Po doręczeniu decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne,W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy .- decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydana stosownie do art. 6o ust.. Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być m.in. pokłosiem kontroli, w toku której ustalono, że uiszczanie opłaty za .6m ust.. Organ zatem, wydając decyzję powinien ograniczyć się jedynie do tych miesięcy, za które już powstało zobowiązanie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uznał WSA.Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kto powinien złożyć deklarację w przypadku współwłasności, czy deklarację muszą złożyć/podpisać wszyscy współwłaściciele, obydwoje małżonkowie?.

2b w/w ustawy.o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany dołączyć kopię tej umowy (art. 11 ust.

Miejsce: składania: Burmistrz Krasnegostawu A.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania pierwszych odpadów.wysokości podanej w zawiadomieniu.. Opłata określona w poz. 71 płatna jest z dołu, bez wezwania, w terminachW przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust.. zm.) [dalej: ucpg] właściciel obowiązany jest złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (Związku międzygminnego) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Zgodnie z art. 6p ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Natomiast decyzja określająca wysokość opłaty nie ma takiego charakteru..

zm.) i ustawy zwysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Dopiero brak uiszczenia opłaty w należnej wysokości lub uiszczenie jej w nieprawidłowej wysokości albo niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty albo błędy w deklaracji aktualizują po stronie gminy obowiązek wydania .Decyzja określająca wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna odrębnie wskazywać wysokość opłaty za poszczególne miesiące.. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa jedynie właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.wpływających na wysokość opłaty - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.. Zgodnie z art. 6h i 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy (analogicznie związku gmin)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt