Wniosek zmiana nazwiska po rozwodzie
prawomocny wyrok sądu (orzekający rozwód) do wglądu - dowód osobisty.. Pobierz wzór.. Na szczęście, mamy takie prawo - choć trzeba wiedzieć, że nie jest to konieczność.Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.. Wniosek może być złożony w każdej formie:.Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (nie musisz jechać do urzędu właściwego dla twojego adresu zameldowania).. zm.) - wniosek o zmianę nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości określonej w pozycji 7 części I wykazu, tj. w kwocie 37 zł, płatnej na rachunek gminy właściwej ze względu na siedzibę wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.Przy pro­ce­durze ślub­nej moż­na zmienić tylko nazwisko, więc zmi­ana imienia musi­ała­by nastąpić wcześniej.. Powinien zawierać nasze podstawowe dane tj. imiona, nazwisko, PESEL, dane adresowe oraz krótkie uzasadnienie.. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ: wniosek może złożyć małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, czyli tylko ten który zmienił swoje nazwisko.. Wtedy pojaw­ia się kwes­t­ia dwukrot­nej zmi­any doku­men­tów.. Kolejnym krokiem jest przesłanie go do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa.Zmiana nazwiska po rozwodzie to procedura, na którą decyduje się bardzo wiele kobiet..

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Żaden przepis nie przewiduje możliwości „zmuszenia" byłej żony bądź męża do powrotu do poprzedniego nazwiska.Aby zmienić nazwisko po rozwodzie musimy złożyć przed kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego: wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie.. Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.. Opłaty: opłata skarbowa: za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem .. 28 lutego 2017 Dokumenty dowód osobisty.. Rozwiń tekst.Wniosek o zmianę nazwiska bądź wniosek o zmianę imienia zawierać powinien: dane wnioskodawcy - imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe; wskazanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu; numer PESEL, jeżeli został nadanyMRPiPS.. Oświadczenie o tym, że chcesz wrócić do panieńskiego nazwiska, składasz przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.. Natomiast, jeśli doszłoby do przekroczenia 3 miesięcznego terminu zmiana nazwiska możliwa jest tylko według ustawy o zmianie imion i nazwisk (Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk Dz. U. z 2005 roku nr 233 poz. 1992).Wniosek o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, tel..

Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.

Kategoria: Druki, formularze.. Należy jednak pamiętać, by nie przegapić terminu, który wynosi trzy miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.Wobec tego należy we wniosku o zmianę nazwiska wymienić wszystkie powody zmiany nazwiska, czyli wskazać np. że Pana matka nosi takie nazwisko oraz to, że Pana rodzina jest znana pod takim nazwiskiem.. Aby .WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion .Tam złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.. W tym celu składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że chce powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.Kiedy wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie zostanie przez nas złożony w wyznaczonym terminie, jest on następnie niezwłocznie przyjmowany, a następnie kierownik USC lub konsul przygotuje protokół do podpisania.. Wtedy będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska - to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.. Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk..

Po rozwodzie możliwa jest zmiana nazwiska.

Zastanawiasz się pewnie, ile.Zawarcie związku małżeńskiego to pierwsza przewidziana przez prawo możliwość zmiany nazwiska.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn.. Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Data dodania: 11.05.2020 Po rozwodzie można wrócić do nazwiska sprzed ślubu - wystarczy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub - jeżeli ktoś przebywa za granicą - przed konsulem.. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.Natomiast gdy któryś z małżonków przyjął nazwisko drugiego małżonka, należy pamiętać, że mąż może przyjąć nazwisko swojej żony, sytuacja wygląda zupełnie inaczej..

odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Data dodania: 28 lutego 2017.. Nie chcemy nadal nosić nazwiska eks partnera i małżonka, potrzebujemy nowego startu i powrotu do siebie - również na dowodzie osobistym.. Zmiana nazwiska po rozwodzie jest dobrowolna.Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie musi być sensowne, ale urzędnik zazwyczaj rozpatruje prośbę pozytywnie.. Polega ona na rezygnacji z nazwiska męża (żony) i powrotu do nazwiska panieńskiego (kawalerskiego).Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.. W uzasadnieniu wystarczy wskazać, że wskutek małżeństwa przyjęliśmy nazwisko małżonka, a obecnie jesteśmy po rozwodzie i pragniemy powrócić do naszego .Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. PDF (73.34 KB) Liczba pobrań:723.Stosownie do art. 1 ust.. Także po rozwodzie można złożyć oświadczenie o woli powrotu do pierwotnego nazwiska, w terminie 3 miesięcy od zakończenia w ten sposób małżeństwa.Jeżeli chcemy zmienić nazwisko należy do wybranego kierownika USC złożyć wniosek o zmianę nazwiska, wskazując z jakiego nazwiska i na jakie chcemy dokonać zmiany.. Warto wiedziećPo upływie tego terminu, zmiana nazwiska może nastąpić jedynie w drodze postępowania administracyjnego - poprzez złożenie wniosku o zmianę do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.. Ewen­tu­al­nie jest opc­ja niezmieni­a­nia nazwiska po ślu­bie i złoże­nia wniosku o zmi­anę imienia i nazwiska po ślu­bie.Zmiana nazwiska tylko na wniosek Zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić tylko na wniosek strony.. Należy także oczywiście podać numer PESEL i podstawowe dane z dowodu, a także wskazać urząd stanu cywilnego, który wydał akt urodzenia lub akt małżeństwa (zależnie od tego, czy zmienia się nazwisko rodowe czy ślubne.zachować nazwisko, którym się dotychczas posługiwał - to oznacza, że odpowiedź na pytanie, czy po rozwodzie trzeba zmienić nazwisko jest negatywna, zdecydować, że po rozwodzie wróci do swojego poprzedniego nazwiska - nazwisko po rozwodzie może, ale nie musi, zostać zmienione.Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie nie jest skomplikowany.. Wszczęcie postępowania z urzędu jest niedopuszczalne.. Opłata wynosi 11 zł, a za każdy odpis skrócony - 22 zł..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt