Formularz dotyczący pomocy publicznej 2020
1, opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej w roku poprzednim, w szczególności dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej, a także ocenę skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji.Rzecznik prasowy.. z 2020 r. poz. 695) (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) wprowadza następujące zmiany w dotychczasowych przywilejach (a także w obowiązkach), jakie objęły przedsiębiorców dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na .któremu ma być udzielona pomoc publiczna1) inny przedsiębiorca inna (podać jaka) Zgodnie z art. 37 ust.. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708) podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi jej udzielającemu szeregu informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz otrzymanej pomocy, których zakres określony został w „Formularzu informacji .Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz.U.. Załączniki dołączone do wniosku.. Odstąpienie od zasad wyboru wykonawcy / dostawcy zadania - konkurencyjny tryb wyboru wykonawców - otwórz..

Wzór formularza dot.

22 553 79 00, 22 553 79 01 fax 22 553 70 46 e-mail: [email protected] 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków A. marzec 16, 2020.. Informacja o sprawach w toku i właściwości SąduPobierz: Zalacznik_nr_1_do_wniosku_wzor_formularza_pomocy_publicznej_v2_03.09.2020 (xlsx, 29 KB) Pobierz: wniosek_zal_organizacje_pozarzadowe_v10_01.01.2021 (pdf, 2399 KB) Pobierz: Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020 (pdf, 186 KB) Pobierz: Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020 (docx, 57 KB) Pobierz: 15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe_v10_01.01.2021 (pdf, 274 KB)Wnioskodawca rozliczający się z PFRON papierowo wybiera dla siebie i dołącza do wniosku WN-D oraz druku INF-D-P odpowiedni rodzaj formularza o pomocy publicznej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego..

Znak sprawy ... Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

pomocy publicznej dostępny jest na stronie: - Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych" - Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązujące w III edycji 2020; dokumenty obowiązujące w II edycji 2020; dokumenty obowiązujące w I edycji 2020 (do 31.02.2020) dokumenty obowiązujące w naborze 2019; dokumenty obowiązujące w naborze 2018-2019; dokumenty obowiązujące w II edycji 2017; dokumenty obowiązujące w I edycji 2017; dokumenty obowiązujące do 15.03.2017Formularz PPf i PPPr; Wniosek o wydanie z akt sprawy odpisu orzeczenia; Wniosek o udostępnienie informacji publicznej; Wniosek o sporządzenie uzasadnienia; Formularz dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu; Formularz dla tłumaczy przysięgłych i kuratorów sądowych.. dodatkowa 3 strona wniosku - tabela nr VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - dokument archiwalny.Pobierz: Pomoc de minimis-formularz (pdf, 1003 KB) Pobierz: zasady (doc, 89 KB) Pobierz: wniosek o zawarcie umowy (doc, 108 KB) Pobierz: wniosek refundacyjny- 50+ (docx, 18 KB) Pobierz: Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis (doc, 51 KB) Pobierz: Pomoc de minimis instrukcja do formularza (pdf, 1221 KB)32a sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie i informacje jej o nieudzieleniu, ust..

Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na ...

Do pomocy uprawnia dochód: - 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych.. Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.Z-15a Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem; Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracownikówDokumenty i formularze do pobrania.. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publicznaWe would like to show you a description here but the site won't allow us.oświadczenie o tym, że nie otrzymałeś takiej pomocy w tym okresie ( Oświadczenie RD-2 ), formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub..

Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy powinien być złożony do każdej sprawy oddzielnie.

Formularz wniosku o płatność - otwórz Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz Tabela pomocnicza (Modernizacja gospodarstw rolnych) - otwórz Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO) (Modernizacja gospodarstw rolnych) - otwórzDane jednostki: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4 NIP: 525-22-83-365 REGON: 015608709 Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000PAMIĘTAJ - od pierwszego poprawnego logowania do aplikacji masz 14 dni na wypełnienie formularza!. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) - gdy starasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.4) Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne.. inne.. Dotyczy.. Numer wpisu.. 5) Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji wZgodnie z art. 37 ust.. Formularz A.1 Drukuj.. Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 - dokument archiwalny.. Informacja o sprawach w toku i właściwości SąduMinister Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawił projekt zmian w ustawie z 16.7.2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U.. dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - dokument archiwalny.. Informacje dotyczą ce podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna 1) A1.. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach .Pobierz: Formularz dotyczący pomocy de minimis (xlsx, 77 KB) Pobierz: Karta oceny (docx, 22 KB) Pobierz: BAROMETR ZAWODÓW 2021 POWIAT BĘDZIŃSKI (pdf, 435 KB)Formularz PPf i PPPr; Wniosek o wydanie z akt sprawy odpisu orzeczenia; Wniosek o udostępnienie informacji publicznej; Wniosek o sporządzenie uzasadnienia; Formularz dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu; Formularz dla tłumaczy przysięgłych i kuratorów sądowych.. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.. Uwaga!. z 2020 r. poz. 1298, dalej: PomPublPrzedU).Wniosek o płatność płaszczowy - obowiązujący od 12 sierpnia 2020 r. do 25 marca 2021 r. sierpień 12, 2020..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt