Zgoda właściciela na prowadzenie badań archeologicznych
Zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przypadku prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody.. Sprawa złotego pociągu nie tylko ukazała bezmiar ludzkiej naiwności, ale i uświadomiła wielu Polakom, że w kwestii skarbów nasz kraj bynajmniej nie jest kopciuszkiem.- § 1 ust.. z 2015 r., poz. 1789 / badania archeologiczne może prowadzić osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych.Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych może wystąpić każdy.. Warunkiem jest uzyskanie pozwolenia właściciela terenu lub tytuł prawny do korzystania z nieruchomości wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.- przygotowanie dokumentów własnościowych działki oraz zgody właściciela na prowadzenie badań, - wykonanie opłaty za złożenie wniosku (plus opcjonalnie opłata za pełnomocnictwo).. 1.Czasem zdarza się, że działka, na której chcemy zrealizować inwestycję, znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków i przed uzyskaniem pozwolenia na budowę musimy uzgodnić projekt z konserwatorem..

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Zgodnie z art. 36 ust.

4.Szczególną regulację w zakresie prowadzenia badań przy nieruchomych zabytkach archeologicznych zawiera art. 30 u.o.z.o.z., który ustanawia prawny obowiązek udostępnienia przez właściciela lub posiadacza zabytku nieruchomego bądź nieruchomości o cechach zabytku tego zabytku bądź nieruchomości wykonawcy badań w celu ich przeprowadzenia.Zgoda dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody.. 1 pkt 7, § 9, § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r.przy prowadzeniu poprzednich badań archeologicznych.. 7.posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił..

§ 22.Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych pobierz.

; Sekcja C 6.1 Zgoda dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony6) zgodę właściciela, użytkownika lub zarządcy gruntu na prowadzenie badań, 7) imię, nazwisko i adres kierownika prac archeologicznych i wykopaliskowych.. Wnioskodawca: Jan Nowak, ul. Nowa 5 ,98-112 Łódź (imię, nazwisko i adres wnioskodawcy) Właściciel terenu na którym prowadzone będą prace archeologiczne: j.w.2) zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.. W kontekście programu poszukiwań zabytków ustawodawca zaznaczył, że winien on określać „zakres i sposób prowadzenia poszukiwań".Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 2 ust..

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych pobierz.

1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32, 60 i 785), składa się do .2) zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.Dokument ten stanowi element wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z § 9 ust..

7.Opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań.

Zdanie to zawarte jest celowo, gdyby ktoś chciał szukać docelowo zabytków archeologicznych, to pozwolenie właściciela już ma podpisane, nie trzeba drugi raz szukać człowieka.. Świadcząc dla Państwa usługę w ramach pełnomocnictwa (wzór do pobrania w zakładce KONTAKT ), przygotowujemy wszelkie powyższe dokumenty.Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.. W takiej sytuacji konserwator może nakazać przeprowadzenie badań archeologicznych lub nadzór archeologiczny na budowie.Na podstawie tak złożonego wniosku WKZ wydaje pozwolenie, w formie decyzji administracyjnej, na prowadzenie badań archeologicznych, w którym określa miejsce, zakres i sposób ich realizacji, termin ważności pozwolenia oraz pouczenie o możliwości jego zmiany lub cofnięcia.b.. 3 pkt 7 rozporządzenia, nie zaś poszukiwań zabytków.. Tryb udzielania pozwolenia na badania oraz wymagane składowe wniosku obadania archeologiczne lub poszukiwania zabytków: zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na prowadzenie badań archeologicznych, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił (wzór zał.. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317, 1338 i 1563 .Zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przypadku prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody.. Mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej lub prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w .UWAGA: w pozwoleniu napisane jest: „zgoda na poszukiwania ukrytych i porzuconych zabytków, w tym zabytków archeologicznych".. Znaleziska trzeba zgłaszać archeologowi - proponuje Igor Murawski.. 8.Zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań archeologicznych jeŜeli z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie tych badań występuje osoba fizyczna albo jednostkaWniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych na polskich obszarach morskich, o których mowa w art. 2 ust.. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.(oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych) o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych.. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 lub większa lub prezentacja kartograficzna bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust.. W celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych należy złożyć w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosowny wniosek (przykładowy - w załączeniu).3. zgoda wła ściciela lub posiadacza nieruchomo ści na prowadzenie bada ń albo oświadczenie, że wła ściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił (w przypadku, gdy z wnioskiem wyst ępuje wykonawca bada ń archeologicznych), 4.Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te badania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków /Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt