Księgowanie duplikatu faktury jaka data wystawienia
1.duplikat faktury - napisał w Rachunkowość: jak zaksięgować duplikat faktury VAT wystawiony w lutym 2013 r., dotyczący faktury wystawionej w listopadzie 2012 r. (która do nas nigdy nie dotarła), by zgadzało się saldo rozrachunków na 31 grudnia 2012 r?. Duplikat faktury pierwotnej został wystawiony .Dokumenty układane są wg daty operacji.. Faktury mogą być przechowywane w dowolnej formie (również elektronicznej), niezależnie od formy w jakiej zostały wysłane do nabywcy.nie otrzymał faktury pierwotnej - po otrzymaniu duplikatu powinien obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym go otrzymał (a u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury pierwotnej) lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych; w JPK_VAT w polach: „data .. Jeśli duplikat faktury sporządzony został dla nabywcy, nie zrodzi żadnych zmian w kwestiach księgowych.. Przed sprzedażą nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem zapłaty lub jej części, wykonania usługi lub dostawy towaru.. Zgodnie z art. 106 l Ustawy o VAT faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. Wyjaśnienia fiskusa wskazują, że jako właściwa obowiązuje tu data wystawienia faktury pierwotnej; data duplikatu jest jedynie datą „techniczną", która nic nie .Duplikat jest ponownie wystawioną na wniosek nabywcy fakturą zawierającą takie same dane jak w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzoną wyrazem „duplikat"..

że jest to duplikat, data jego wystawienia (duplikatu).

Informacje uwidocznione na duplikacie faktury będą identyczne, jak na fakturze, dotyczy to zarówno daty sprzedaży, kwoty, jak i danych nabywcy i wystawcy.Zgodnie z art. 106l ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, istnieje możliwość powtórnego jej wystawienia.. Nie zajdą żadne zmiany, jeśli chodzi o księgowanie, ponieważ dana faktura została już w przeszłości zaksięgowana.duplikat faktury kosztowej (refaktura za energię za 2015 rok), data wystawienia faktury pierwotnej 31.12.2015, data duplikatu 25.02.2016 rok, również w tym dniu otrzymana.. Istotna jest tutaj data oraz powód, dla którego konieczne było wystawienie dokumentu.. Gdy założymy, że FV nie dotarła do nabywcy z powodu zaginięcia, wtedy to duplikat będzie rozliczany tak jak FV pierwotna.. Po sprzedaży do 15 dnia następnego miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę, wykonano usługę bądź dokonano dostawy towaru.. Duplikat faktury należy zaksięgować zgodnie z datą otrzymania dokumentu lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, natomiast w pliku JPK_VAT należy ująć dane z duplikatu faktury, tj. numer faktury i datę wystawienia tego duplikatu..

Ważną kwestią jest księgowanie duplikatu faktury.

4 uor w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości powinna zamieścić zapis określający, według jakiego kryterium ewidencjonowane są poszczególne rodzaje dowodów księgowych i co stanowi datę operacji dla danego zdarzenia.Fizycznie duplikat składa się z daty wystawienia duplikatu i "treści duplikowanej" do której zalicza się data pierwotnej faktury, więc wychodzi data wystawienia duplikatu.. W każdym z tych przypadków duplikat faktury stanowi potwierdzenie treści i faktu wystawienia oryginału takiego dokumentu, a nie stwierdza innego zdarzenia gospodarczego.Jak wygląda duplikat faktury, jakie dane zawiera?. Pojawiający się obowiązek podatku VAT będzie również tożsamy z datą wystawienia duplikatu.Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. : Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).Wystawienie duplikatu faktury z powodu zaginięcia faktury pierwotnej będzie stanowił podstawę do zaksięgowania.. 10b pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.. W przypadku faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.. Co do tej daty zdarzenia gospodarczego, to jest niefortunny zabytek z lat 90., teraz to się wpisuje daty z faktur, daty przyjęcia materiałów, czy też daty wypłatIstnieją także szczególne momenty wystawiania faktur, określone przez przepisy: 30. dzień od wykonania usługi - dla usług budowlanych i budowlano-montażowych, 60. dzień od wydania towarów - dla dostawy książek drukowanych, 90. dzień od dnia wykonania czynności - dla drukowania książek,Jeżeli wydania duplikatu żąda nabywca, to taki dokument można bez problemów podpiąć pod fakturę pierwotną..

Przykład 1.Ważne by pamiętać, o tym, że duplikat faktury musi mieć datę wystawienia.

W takiej sytuacji należy ponownie obliczyć dochód i zobowiązanie podatkowe oraz skorygować zeznanie roczne, jeśli już zostało przesłane do odpowiednich organów.Temat: Re: jaka data na duplikacie faktury Od: Gotfryd Smolik news <[email protected]> On Mon, 8 Sep 2003, SP9LWH wrote: >+ Użytkownik <[email protected]> napisał [.]. >+ > Data wystawienia faktury: xxx >+ > Data wystawienie duplikatu: yyy >+ >+ Tak ma być.i oczywiście kopia duplikatu "dla siebie", żeby wystawcaPytanie: Nabywca w lutym 2018 r. odebrał duplikat faktury korygującej zmniejszającej (data wystawienia duplikatu 01.02.2018).. Wcześniejszą datą będzie data sprzedaży, a późniejsza datą wystawienia.W takiej sytuacji - zgodnie z wyjaśnieniami MF - podatnik powinien wykazać w ewidencji podatkowej datę wystawienia duplikatu faktury (28.03.2019 r.) zamiast daty wystawienia faktury pierwotnej (15.01.2019 r.).. Ponadto podatnik nie posiadał faktury pierwotnej, do której była wystawiona faktura korygująca oraz dalej duplikat.. Jeżeli faktura korygująca nie dotarła, jej duplikat należy rozliczyć w miesiącu jego otrzymania, chyba że sprzedawca uznał ją za doręczoną wcześniej.odbiorcy faktury.. Zadaniem wystawcy będzie podpięcie go do faktury pierwotnej.Dane zawarte na duplikacie faktury powinny być identyczne z tymi, które znajdowały na fakturze źródłowej, poza dwoma wyjątki..

Duplikat faktury, czyli ponownie wystawiona faktura pierwotna.

W ewidencji sprzedawcy i nabywcy powstanie rozbieżność w tym zakresie, sprzedawca wykaże bowiem w ewidencji już fakturę pierwotną.Natomiast w przypadku, kiedy otrzymany duplikat faktury jest pierwszym dokumentem należy na jego podstawie zaksięgować kwotę netto kosztu do podatku dochodowego.. Oznacza to, że duplikat zawiera dwie daty - wcześniejszą - datę sprzedaży - oraz datę wystawienia duplikatu.W przypadku, gdy nabywca nie otrzymał pierwotnej faktury księgowanie odbywa się na podstawie wydanego duplikatu faktury w dacie jego otrzymania.. Natomiast, gdy podatnik otrzymał fakturę, ale faktura ta zaginęła, bądź uległa zniszczeniu jeszcze przed odliczeniem wykazanego na niej podatku VAT, data otrzymania duplikatu nie wpłynie na termin odliczenia tego podatku.Jak powinien wyglądać duplikat faktury?. Faktura korekta in minus była wystawiona 06.11.2017, ale w ogóle nie była w posiadaniu nabywcy.. Dodatkowym elementem, który powinien zostać zawarty na dokumencie jest adnotacja " Duplikat " oraz data jego wystawienia.Możliwe jest również wystawianie duplikatów not korygujących.. Dokument taki powinien zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia.W konsekwencji w rejestrze VAT i JPK duplikat faktury, o którym mowa, należy zaksięgować w dacie jego otrzymania oraz uwzględnić go w deklaracji VAT-7 za czerwiec (względnie w deklaracji VAT-7K za II kwartał).. Istnieją też szczególe przypadki wystawienia faktury, zawarte w przepisach:W przypadku duplikatów powstaje wątpliwość, czy pod pojęciem „data wystawienia" rozumieć datę wystawienia faktury pierwotnej, czy datę wystawienia duplikatu?. Duplikat nie różni się zasadniczo niczym od oryginału faktury, posiada on wszystkie te same informacje oraz dwie dodatkowe adnotacje.. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz „ DUPLIKAT " oraz datę jej wystawienia.. W przypadku mediów sytuacja jest trochę inna.Jeżeli duplikat dotyczy wydatków roku poprzedniego, wówczas księguje się go w dacie wystawienia oryginału faktury.. Program f-k nie pozwala na zaksięgowanie duplikatu faktury w 2012 r., ponieważ data tego duplikatu jest późniejsza niż 31 .Przedsiębiorcy zobowiązani są do przestrzegania dwóch terminów wystawiania faktur.. Innymi słowy, duplikat faktury traktowany jest jako ponownie wystawiona faktura, zawierająca dane zawarte w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzona słowem „DUPLIKAT".O wydanie duplikatu faktury przedsiębiorca może wystąpić do sprzedawcy zarówno wówczas, gdy utracił fakturę oryginalną albo gdy ta w ogóle do niego nie dotarła..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt