Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego rada ministrów
Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda - 3a) jest b) brak 9.. 1c ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zaś wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - informacje wskazane w art. 7 ust.. WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1.Wnioskodawca…………………………………………………………………………………………………………………………………1 Wzór wniosku zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.. Instalacja gazu przewodowego - a) jest b) brak3 10.Na podstawie art. 3 ust.. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę- zlecenie, oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą — dot.. 2.stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego, 2) sposób ustalania wysokości ryczałtu na zakup opału, 3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.. Wnioskodawca .. PESEL .. ( imię i nazwisko, data urodzenia)WZÓR - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.. * WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIEWEGO 1.. Nie ma przeszkód, aby rady gmin uchwaliły wzory tych dokumentów według własnego projektu.. Sposób ogrzewania lokalu 3centralne ogrzewanie - a) jest b) brak 8.. Na podstawie art. 7 ust.. 2.sposób ustalania wysokości ryczałtu na zakup opału; 3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego; 4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego..

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1.Wnioskodawca.

1 Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:Wzór umowy przygotowała Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 7. Osoba ubiegająca się o ww.. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) proszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego zgodnie z załączonym i wypełnionym przeze mnie wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. Rozporządzenie, o którym mowa w ust.. Wzór wniosku wg załącznika nr 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.1.. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda - a) jest b) brak3 9. ustawy nowelizującej z 10.12.2020 r. tj. art. 38 wprowadzono tzw. przepis przejściowy o treści:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).. Wnioskodawca.. (imię i nazwisko, data urodzenia) 2.WNIOSEK.. Instalacja gazu przewodowego - a) jest b) brak3 10.Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dokumenty, które oprócz deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego należy do wniosku dołączyć.Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Numer aktu: XXIII/202/2021 Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej Data podjęcia: 2021-02-22 Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewództwaWzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wzór umowy przygotowała Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy 7..

Adres zamieszkania: (kod pocztowy,WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1.

Wzór określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych.Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w ust.. Nazwa i siedziba zarządcy domu.. 1, określa w szczególności: 1) szczegółowe rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych najemców, członków spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli domów .Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego- wzór wniosku potwierdzony przez zarządcę budynku deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, np. zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy — dot.. 1, określa w szczególności: Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: a) najem |_| b) podnajem |_|RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Na podstawie art. 18 ust.. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.. (imię i nazwisko, data urodzenia, Bardziej szczegółowoWNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.) 1.. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, 2) deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia..

dodatek powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów.

Jak należy wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy?. 1d ustawy o dodatkach mieszkaniowych.Wzór wniosku zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.. Sposób ogrzewania lokalu centralne ogrzewanie - a) jest b) brak3 8. o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1.Wnioskodawca.. Rozporządzenie, o którym mowa w ust.. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie właściwej gminy: 1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, 2) deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.. 2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) proszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego zgodnie z załączonym i wypełnionym przeze mnie wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. z 2020 r. poz. 713 z późn.. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, ..

Ważne jest, aby wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zawierał informacje, o których mowa w art. 7 ust.

(imię i nazwisko, data urodzenia, nr telefonu) 2. z .Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku - załącznik nr 1.; Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku - załącznik nr 2.; Zaświadczenia o dochodach brutto (zgodnie z pkt 1 - uwagi) wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał - wg .1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1), 2. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (załącznik nr 2), 3. załącznik wewnętrzny opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku potwierdzony przez zarządcę domu, 4. dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie .Na podstawie art. 3 ust.. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.. Adres zamieszkania.. Jednocześnie na mocy ww.. zm.) orazwniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, 2) deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.Do pobrania formularz wniosku o dodatek mieszkaniowy wraz z załącznikami.. INFORMACJE O LOKALU (właściwą odpowiedź zaznaczyć "X") TAK NIE Czynniki podwyższające czynsz: 1.Wzór wniosku zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.. Wnioskodawca.. (imię i nazwisko, data urodzenia) 2. osób .Prawo do dodatku mieszkaniowego uzależnione jest również od powierzchni użytkowej lokalu lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt