Skarga kasacyjna na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania
od wyroku WSA ; od postanowienia WSA kończącego postępowanie w sprawie: - postanowienie odrzucające skargę (art. 58 § 1 PPSA) bez względu na przyczynę odrzucenia skargi; dotyczy to także odrzucenia skargi z powodu nieuiszczenia od niej wpisu;Należy dodać przy tym, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, podstawą skargi kasacyjnej (wcześniej: kasacji) od postanowienia sądu okręgowego o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem tego sądu mogą być wyłącznie uchybienia popełnione przez sąd rozpoznający skargę o wznowienie (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia II CKN 123/97).4) na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, jeżeli pomimo wezwania do uiszczenia wpisu należnego od tych pism, nie został on uiszczony; 5) "oczywiście uzasadnione" w rozumieniu art. 195 § 2 p.p.s.a.W konsekwencji uznał, iż wznowienie tego postępowania byłoby w istocie obejściem prawomocnego postanowienia o odrzuceniu zarzutów.. Innymi slowy: 1. zapada wyrok zaoczny 2. pozwany sklada sprzeciwSkarga o wznowienie postępowania cywilnego powinna zostać wniesiona w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy..

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie .W pierwszym wypadku do zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania zastosowanie znajdzie art. 394 k.p.c. Do postanowień tych należą: postanowienie o odrzuceniu skargi, o umorzeniu postępowania, o odrzuceniu skargi kasacyjnej i o odrzuceniu wniosku o wznowienie postępowania.. Strona postępowania przed sądem administracyjnym, b. Prokurator, c. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.Prosze o wyjasnienie, czy przysluguje skarga kasacyjna od postanowienia sadu II instancji o oddaleniu zazalenia na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu (sprzeciw odrzucony jako spozniony przez sad I instancji) od wyroku zaocznego.. Rzecznik Praw Dziecka.. W świetle art. 3 ust.. Podobnie jak w przypadku wyroków, tak w przypadku postanowień kończących postępowanie w sprawie skarga kasacyjna do NSA przysługuje, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.w jakim nie przewiduje zażalenia do Sądu Najwyższego na postanowienie sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania w sprawach, w których nie przysługuje skarga kasacyjna (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2010 r., SK 2/09, OTK-A 2010, nr 1, poz. 1).Skarga kasacyjna - w prawie polskim nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie cywilnym przysługujący od prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania, kończącego postępowanie w sprawie, wydanego przez sąd drugiej instancji..

[1] wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego podlega opłacie sądowej.

Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i .Przykładem wskazanych postanowień, od których przysługuje skarga kasacyjna są: postanowienie odrzucające skargę o wznowienie postępowania (postanowienie NSA z 08.12.2004, OZ 713/04), postanowienie o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu od skargi w wyznaczonym terminie (postanowienie NSA z 29.07.2004, OZ 120/04),Generalnie skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia: o odrzuceniu pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie .Od jakich orzeczeń przysługuje skarga kasacyjna do NSA?. W przypadku wnoszenia skargi w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego termin trzech miesięcy liczy się od wejścia w życie tego .Zażalenie na postanowienie sądu w kwestii skargi na czynności komornika.. Podobnie jak w przypadku wyroków, tak w przypadku postanowień kończących postępowanie w sprawie skarga kasacyjna do NSA przysługuje, jeżeli przepis szczególny nie .Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym podlega opłacie sądowej .. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie..

Zgodnie z art. 767 4 § 1 kpc zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie.

Przyjmując, iż skarżący faktycznie nie wskazał dopuszczalnej ustawowo podstawy wznowienia postępowania na podstawie art. 410 § 1 k.p.c. skargę odrzucił.Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje natomiast od postanowień: o odrzuceniu skargi do WSA wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia; o odrzuceniu skargi do WSA na skutek braku uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, pomimo wcześniejszego wezwaniaW efekcie nie może budzić wątpliwości, że zaskarżone postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania wydane przez sąd II instancji nie podlega zaskarżeniu zażaleniem na podstawie art. 394 § 1 w zw. z art. 405 KPC, ponieważ nie jest postanowieniem sądu I instancji (por. postanowienia SN z 2.12.1965 r., II CZ 100/65, OSNCP Nr 5/1966, poz. 87; z 20.6.1972 r., II CZ 110/72, niepubl.. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. § 2.Zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania W dniu 12 stycznia 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Tadeusza J. dotyczącą braku możliwości wniesienia do Sądu Najwyższego zażalenia na postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania.Natomiast zgodnie z art. 48 par..

3 kodeksu postępowania cywilnego sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie, nie może orzekać co do tej skargi.

2 w związku z art. 32 ust.. Natomiast w przypadku, gdy skargę o wznowienie postępowania odrzuci sąd drugiej instancji, jego postanowienie będzie zaskarżalne jedynie na podstawie art. 3941 § 2 k.p.c. O ile w świetle art. 394 k.p.c. wniesienie zażalenia na postanowienie kończące postępowanie w sprawie nie zostało uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek, o tyle .Do postanowień tych należą: postanowienie o odrzuceniu skargi, o umorzeniu postępowania, o odrzuceniu skargi kasacyjnej i o odrzuceniu wniosku o wznowienie postępowania.. Od tej zasady odstępstwem jest sytuacja, gdy stroną, jej pełnomocnikiem lub .Przez niedopuszczalność skargi o wznowienie należy rozumieć sytuację, w której sąd nie może przystąpić do jej merytorycznej oceny.. Należy pamiętać, że od każdej wydanej decyzji przysługuje odwołanie, na które można wnieść skargę.. Oznacza to, że sędzia podlegała wyłączeniu z mocy ustawy od orzekania w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania - dodaje.Postępowanie administracyjne wiąże się z wydaniem decyzji administracyjnej.. Ma to miejsce np. w sytuacji wydania przez sąd postanowienia o odrzuceniu skargi na czynności komornika.Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2 - 4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Brak możliwości wniesienia zażalenia do Sądu Najwyższego na postanowienie sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania w sprawach, w których nie przysługuje skarga kasacyjna, jest zgodny z konstytucją.. Sąd odrzuca skargę o wznowienie postępowania wniesioną po upływie przepisanego terminu, skargę niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie.Brak możliwości wniesienia zażalenia do Sądu Najwyższego na postanowienie sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania w sprawach, w których nie przysługuje skarga kasacyjna, jest zgodny z konstytucją.. Rzecznik Praw Obywatelskich, d..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt