Oświadczenie o utracie karty pojazdu wzór
Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………….. Legitymujący/a się dowodem osobistym serii ………… nr ……………………….Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a ., dn. .. (miejscowość) (data) OŚWIADCZENIE O UTRACIE KARTY POJAZDU Ja niżej podpisany/a .Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a .. zam.. ; Dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego utraty stosowne oświadczenie, bądź decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.. Wydrukuj, wypełnij i podpisz.. Do wglądu: dokument tożsamości, polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia.Poniżej znajduje się wzór upoważnienia do złomowania pojazdu.. Poza tym trzeba wypełnić stosowny wniosek, który przedstawiamy poniżej w formacie DOC i PDF.OŚWIADCZENIE O UTRACIE KARTY POJAZDU Ja niżej podpisany(a): …………………………………………………………………………………… legitymujący(a) się dowodem osobistym: seria ……….. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca powinien w ewidencji przebiegu pojazdów uwzględnić następujące informacje: imię, nazwisko i adres osoby korzystającej z pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,„ Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem" - kwota mandatu 500 zł Zarządzający transportem - zarzut:Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu zawarte w zagubionym dokumencie pojazduZałączniki do wniosku: stosowne oświadczenie, złożone przez właściciela, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań..

Dowód rejestracyjny (dotyczy wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu).

……………numer ………….…….. ……….WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE W ZAGUBIONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM, KARCIE POJAZDU Author: lmucha Last modified by: Starostwo Powiatowe Created Date: 6/25/2008 12:58:00 PM Company: MI Other titles: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE W ZAGUBIONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM, KARCIE POJAZDUOświadczenie o utracie karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. Zgodnie z art. 23 ust.. karta pojazdu - jeśli pojazd już kiedyś był zarejestrowany w Polsce, a następnie został wywieziony do innego państwa, a teraz sprowadzasz go z powrotem do Polski,Wzór Oświadczenia o Utracie Tablic Rejestracyjnych.. Z wyglądu jest to niewielki dokument, który można zmieścić w kieszeni kurtki.. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik ( wzór przykładowego pełnomocnictwa ).Używasz starej wersji przegladarki.. Aby wyrobić nową kartę pojazdu, trzeba zdać stary (uszkodzony) dokument albo złożyć oświadczenie o utracie karty pojazdu, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań..

Karta zmienia właściciela wraz z samochodem.Wniosek o wydanie karty pojazdu lub jej wtórnika.

, legitymujący/a się dowodem osobistym serii .. nr .. , oświadczam, że tablice rejestracyjne, karta pojazdu, znak legalizacyjny * została/ y skradziona/ e, zagubiona/ e, zniszczona/ e* .OŚWIADCZENIE O ZAGINIĘCIU KARTY POJAZDU.. Zaktualizuj przeglądarkę albo skorzysta4.. legitymujący(a) się dowodem osobistym: seria ……….. ; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. Co ważne, dokument ten wypełnia się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań.Wzór karty pojazdu powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące pojazdu oraz jego właściciela.. Wydrukuj, wypełnij i podpisz.. Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji w przypadku utraty karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu.. Zagubienie Dowodu Rejestracyjnego - właściciel musi udać się do Wydziału Komunikacji celem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu oraz dane właściciela pojazdu..

; Karta pojazdu (jeżeli była wydana), a w przypadku jej utraty stosowne oświadczenie.

Ponadto, przy składaniu wniosku należy.wniosek o rejestrację pojazdu (do pobrania TUTAJ) - dostaniesz go w urzędzie lub możesz pobrania wzór TUTAJ.. numer ………….…….. PESEL: ……………………………………….Oświadczenie o utracie karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Kierujący pojazdami, Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?, Jak uzyskać kartę parkingową?, Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r., Ustawa o czasie pracy kierowców, Przygotuj się na wakacje, Jak orzeka się o .Transport-expert.pl - portal ekspercki wspierający profesjonalistów w zakresie transportu drogowego z obszarów stosowania przepisów o transporcie drogowym, kontroli ITD i PIP, czasu pracy kierowców, płacy minimalnej - MiLOG, Loi Marcon i zarządzaniu kierowcami.Wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu.. OŚWIADCZENIE O UTRACIE KARTY POJAZDU Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………… Zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym serii ……………OŚWIADCZENIE O UTRACIE KARTY POJAZDU Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….. lecz dopiero po wcześniejszym okazaniu dowodu rejestracyjnego oraz złożeniu oświadczenia o utracie dokumentu.Ewidencja przebiegu pojazdu do PIT - jakie dane powinna zawierać.. Przeglądarka internetowa, którą używasz jest stara i nie pozwala na wyświetlenie naszej strony..

Własność Banku - w przypadku nieopłaconego kredytu nie ma możliwości złomowania pojazdu.

OŚWIADCZENIE O UTRACIE KARTY POJAZDU Karta pojazdu to ważny dokument, który przypisany jest do każdego samochodu zarejestrowanego w Polsce po 1 lipca 1999 roku.. 7.W przypadku rejestracji pojazdu, gdy karta pojazdu została utracona, zamiast karty należy przedstawić wtórnik tej karty albo zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconej karcieOŚWIADCZENIE O UTRACIE DOWODU REJESTRACYJNEGO Ja niżej podpisany(a): ………………………………………………………….. Wypełnij te, które dotyczą ciebie i nie zapomnij ich podpisać.. JA, NIŻEJ PODPISANY/A ……………………………………………….…………………………., LEGITYMUJĄCY/A SIĘ DOWODEM OSOBISTYM (SERIA I NUMER) ………………………., ZAMIESZKAŁY/A……………………………………………………………………………………., ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ OŚWIADCZAM, ŻE NIE POSIADAM KARTY POJAZDU (SERIA, NUMEROświadczenie o utracie karty pojazdu; Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego; Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego; Oświadczenie karne z artykułu 233 kodeksu karnego; Oświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu; Oświadczenie od odstąpienia umowy zakupu pojazdu; Oświadczenie o miejscu konstrukcyjnym dla tablic zmniejszonych (np. dla pojazdów sprowadzonych z USA lub Japonii)• oświadczenie o utracie karty - jeśli zgubiłeś bądź zniszczyłeś kartę, • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji - jeśli karta została ci ukradziona.. W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu: pisemna informacja wskazująca producenta i importera, który wydał kartę.. Wypełnij oświadczenia - oświadczenia znajdziesz we wniosku.. ; Tablice rejestracyjne, a w przypadku ich utraty stosowne oświadczenie.Utrata lub zniszczenie karty pojazdu..Komentarze

Brak komentarzy.