Wniosek na kartę pobytu
Na portalu można online wypełnić wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE oraz o udzielenie ochrony międzynarodowej.System interaktywnych formularzy.. To NIE JEST AKTUALNY formularz wniosku.Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (typ A) Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (typ B)Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi nawet na 3 lata pobytu w Polsce.. Jeśli cudzoziemiec posiada kartę pobytu nie musi już starać się o wizę.Karta pobytu wydawana jest na wniosek cudzoziemca, dla którego udzielono tego zezwolenia.. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa wyślij wniosek pocztą.zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (ważność przez okres zezwolenia), zezwolenie na osiedlenie się (ważność 10 lat), zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE (ważność 5 lat).. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Twoim imieniu składał małżonek.Jeżeli zastanawiacie się nad zatrudnieniem pracowników zagranicznych, zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.Tel.. Ponadto w toku prowadzonego postępowania mogą być przyjmowane od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia..

Wniosek o wydanie lub wymiane karty pobytu.

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży .załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zalacznik_nr_1_do_wniosku_o_udzielenie_zezwolenia_na_pobyt_czasowy_i_prace.pdf Kategoria:Wymiana karty pobytu ; Wydanie kolejnej karty pobytu ; Zobowiązanie do powrotu ; Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany ; Zaproszenie dla cudzoziemca ; Formularze wnioskówwniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście; zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy plik pdf Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - dołączany w przypadku ubiegania się zezwolenia w celu: wykonywania pracy, wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółkiWnioski - zezwolenie na pobyt czasowy (formularze dla postępowań rozpoczętych przed 27 kwietnia 2019 roku) UWAGA: Formularze, które się tutaj znajdują obowiązują tylko do spraw rozpoczętych przed 27.04.2019r..

(48) 22 123 93 24. [email protected]

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje.. To nowoczesne narzędzie, dzięki.Wniosek o wydanie karty pobytu składasz osobiście.. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie karty pobytu jest obowiązany przedstawić ważny dokument podróży, i dołączyć do wniosku: 1) 2 aktualne fotografie, wykonane w odpowiednim formacie; 2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.Złożenie wniosku na pobyt stały przez osobę posiadającą Kartę Polaka (art. 195 ust.. Więcej szczegółów znajdziesz w poradniuku ,,Praca w Polsce".. Co to jest,,informacja starosty"?F.. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.. Organem właściwym do wydania karty pobytu jest wojewoda, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu: Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składałeś osobiście.. Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.Karta pobytu to dokument umożliwiający cudzoziemcowi pobyt na terytorium Polski..

Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście.

Wniosek o wydanie wizy krajowej.. Nie wiesz gdzie i jak złożyć wniosek o legalizację pobytu cudzoziemca: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały.. Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt staly.. W zależności od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec składa wniosek o jego udzielenie najczęściej osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do Wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.Należy złożyć wniosek o wydanie/wymianę Karty Pobytu, zgodnie z procedurą podaną na stronie Karta Pobytu.. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.. Karta pobytu jest dokumentem wydawanym także cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.Jak wypełnić wniosek na kartę pobytu (InforMigrants) Watch later.. Dwie fotografie spełniające następujące wymagania.. O ile wiza wydawana jest najczęściej przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca, o tyle karta pobytu wydawana jest w Polsce przez właściwego Wojewodę..

You're signed out.Wypełniony formularz wniosku o wymianę karty pobytu.

Po wejściu na stronę cudzoziemcy.gov.pl należy wybrać odpowiedni wniosek, wypełnić niezbędne pola w formularzu, a następnie wygenerować gotowy dokument i zanieść do właściwego urzędu.. DzU z 2013 r. poz.1650 ze zm.)) zwolnione jest z konieczności uiszczania opłaty skarbowej.Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.. Przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytu wymagana jest obecność cudzoziemca w celu złożenia odcisków linii papilarnych.Wniosek o wydanie karty składa się na formularzu.. Wniosek o wydanie karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.. W sytuacji, gdy posiadasz już kartę pobytu z prawem do pracy, lecz zmieniłeś pracodawcę musisz złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z nowymi warunkami pracy.. Termin i sposób załatwiania sprawy: Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy trwa około 15 minut.. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszen.. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.Wniosek o wydanie karty pobytu powinieneś złożyć, co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.. Proszę o wymianę karty pobytu ze względu na / Please replace myKarta pobytu czasowego, nazywana również zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony i określony jest poświadczeniem potwierdzającym prawo obcokrajowca do znajdowania się w kraju bez konieczności robienia przerw, a w niektórych przypadkach również do podejmowania pracy.SKŁADANIE WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT PODCZAS UMÓWIONEJ WIZYTY Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt