Skarga na uchwałę rady gminy
Przedmiotem skargi jest brak terminowej odpowiedzi Urzędu Gminy w Turawie, na przesłanąNa uzasadnienie tej tezy wskazał orzeczenia, w których przyjmowano, że w sprawie ze skargi na uchwałę rady gminy czynności w postępowaniu sądowym powinna podejmować rada gminy i te, w których przyjmowano właściwość wójta (burmistrza, prezydenta miasta).. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.UCHWAŁA Nr XXXIV/227/21 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2021 rok Data publikacji: 6 kwietnia 2021 Dział: Uchwały RadyW dniu 10 czerwca 2015 r. do Rady Gminy Siedlce wpłynęła skarga Pana Henryka Pietrasika na bezczynność Wójta Gminy Siedlce w sprawie odblokowania ulicy Parkowej.. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały rady gminy, doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego rady.. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że: 1) W dniu 29 listopada 2015 r. Pan L.B.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. Przewodniczący Rady GminyW orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie przyjmuje się, iż uchwała rady gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wydana na podstawie przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego [dalej: k.p.a..

4.Poszli ze skargą do wojewody na uchwałę Rady Gminy Dobra.

organem rzeczowo właściwym do rozpatrzenia skargi na radę gminy jest właściwy wojewoda.

Ale to zupełnie inna sytuacja, bo tu Gmina ma być skarżącym, a nie własnego aktu bronić.Odpowiedź prawnika: Procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy.. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.. Ciąg dalszy słynnej "uchwały śmieciowej" podwyższającej stawki za wywóz śmieci i wodę w gminie Dobra.. 1 i ust.. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.. W odpowiedzi na skargę rada wniosła o umorzenie postępowania.. Rozpatrując powyższą skargę uznano ją za bezzasadną i ustalono, co następuje.. ], nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez podmiot .Uchwała rady gminy w sprawie uznania skargi za zasadną albo bezzasadną nie musi zawierać danych osoby skarżącej.. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 83 § 3 p.p.s.a.Prokurator złożył do WSA skargę na uchwałę rady gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w tym podatku..

Było mocno krytykowana przez radnych opozycji.sesji Rady Gminy, na której skarga będzie przedmiotem obrad Rady.

Uchwała nr XIII/123/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne.. W kwestii procedury wniesienia skargi należy wskazać, iż koniecznym elementem wniesienia skargi jest uprzednie wezwanie organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.Jak wskazują przepisy, skargę można złożyć na uchwałę lub zarządzenie organu gminy.. NSA uznał zatem za spełnione przesłanki do rozpoznania wniosku, a w .W świetle art. 229 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Należy jednak spełnić kilka warunków.. Wskazała, że zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.3a.. Marek Jaszczyński 6 czerwca 2019. pixabay.com.. Na podstawie art. 18 ust.. Skarga została zarejestrowana pod nr OB.1510.4.2019 r. Pismem z dnia 19.12.2019 r. przekazano skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.. Inne dokumenty postępowania skargowego powinny podlegać odpowiedniej anonimizacji w przypadku ich upubliczniania.Projekt UCHWAŁA NR .. RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia .. 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.. Zatem po upływie 30 dni od złożenia naszej skargi na uchwałę Rady Gminy w urzędzie, telefonujemy do sekretariatu właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pytamy, czy nasza skarga wraz z odpowiedzią dotarły.Z cytowanego wyżej art. 9 § 1 kodeksu wyborczego wynika, że o zachowaniu siedmiodniowego terminu do wniesienia skargi na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego decyduje data złożenia skargi organowi gminy..

Możliwość wniesienia skargi na uchwałę rady gminy ma służyć ochronie prawnej jednostek przed bezprawnymi działaniami gminy.

Organami gminy są zgodnie z art. 11a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta).Jeżeli rada gminy nie odpowie, to skarga na uchwałę rady gminy będzie ważna, jeżeli zostanie wniesiona w ciągu 60 dni od dnia złożenia wezwania do rady gminy.Uchwała Rady Gminy jest niezbędna tylko w jednym przypadku - jako podstawa do wniesienia skargi przez samą Gminę na rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące jej Uchwały.. Przepisy wprost nie określają, który organ będzie właściwy do rozpoznania skargi na działalność przewodniczącego rady gminy, co wymaga przeprowadzenia wykładni .Pliki do pobrania.. wniósł do Rady Gminy Santok pismo, w którym ponawia skargę na Wójta Gminy Santok złożoną przez niego w dniu 29 lipca 2015 r.UCHWAŁA NR XVIII/246/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu wraz z odpowiedzią na skargę Na podstawie art. 18 ust.. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.Zdaniem Sądu „fakt, że skarga na działalność Prezydenta Miasta została rozpatrzona przez Radę Miasta w formie uchwały, w żadnym wypadku nie może automatycznie skutkować uznaniem, że jest to akt podlegający zaskarżeniu w odrębnym trybie, to jest na podstawie art. 101 ustawy (…) o samorządzie gminnym, zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji .Skarżący skierował skargę do Rady Gminy na działalność Wójta Gminy Turawa i jego podległych pracowników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt