Sprawozdanie dyrektora z działalności szkoły
Roentgena 5, 02-781 Warszawa NIP:5250008057 REGON: 000288366 tel.. Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.. Data publikacji: 6 września 2019 r. .. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K.. Tabela przedstawia w % wyniki szkoły w obrębie poszczególnych standardów wymagań w odniesieniu do wyników z województwa podlaskiego: Standardy wymagań .SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY ZE SPRAWOWANEGO NADZORU .. Z tą szkołą związane są nasze najwspanialsze przeżycia.. janusza korczaka w kleszczowie za rok szkolny 2012/2013.. Analiza wyników sprawdzianu uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Raczkach przeprowadzonego w 2009r.. Stan liczebny był zmienny.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).2.. Czy dyrektor szkoły może zmienić terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć .Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2015 roku Warszawa, 17 marca 2016 r.W murach naszej szkoły odnaleźć można barwne wspomnienia, przeszłość, młodość i wdzięk.. Przeciętna liczba uczniów w szkole wynosiła 655 osób.. Na bieżąco informowałam o otrzymanych ocenach, ewentualnie wskazywałam obszary zadań wymagające poprawy.Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust..

Sprawozdanie z realizacji planu działalności szkoły w ramach kontroli zarządczej.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w r. szk.. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).wspólnie z dyrektorem uzgodnić działania wspierające realizację podstawy programowej w danej klasie.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkołyBaza lokalowa szkoły składa się 7 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa z 10 stanowiskami komputerowymi (na jeden komputer w szkole przypada 10 uczniów), salka przystosowana do ćwiczeń gimnastycznych, gabinet higieny szkolnej, biblioteka, pokój na-uczycielski, gabinet dyrektora, jadalnia.1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły za 2009r.. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust..

Nauczyciele wiele robią dla podnoszenia jakości pracy własnej i szkoły.

Z -ca przewodniczącej - Justyna Kuleczka 3. sekretarz - Dominika WalczakSprawozdanie z realizacji planu działalności szkoły w ramach kontroli zarządczej .. Dokumenty dyrektora.. W roku szkolnym 2010/2011 w skład Rady Rodziców wchodzili: 1) Agnieszka Zaczek - reprezentant rodziców uczniów kl. 0a, 2) Dorota Jusińska - reprezentant rodziców uczniów kl. 0b, : 22 546 20 00 Rejestracja do COI 22 460 00 09Organ prowadzący - sprawozdanie z realizacji Programu „Aktywna tablica", na podstawie § 16 rozporządzenia RM (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) Plik do pobrania Wzory sprawozdań z realizacji Programu „Aktywna tablica" dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego dostępne są także na stronie MEN: link do komunikatu i wzorów sprawozdańAntoniego Jeżowskiego - "Zarządzanie majątkiem w szkole" - Niezbędnik Dyrektora, Dyrektor Szkoły nr 10/ 2010 oraz Agaty Piszko - "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych", Dyrektor Szkoły" nr 9/ 2010 Cykl artykułów dotyczacych finansow w szkole i przedszkolu będzie kontynuowany w 2011 roku.Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im..

Obserwacja dyrektora-analiza dokumentów Zespół ds. analizy egzaminów 4.

Na adres e-mail rodzice przesyłali zdjęcia wykonanych zadań, ćwiczeń oraz z prac plastycznych i techniczno-plastycznych.. Ustalono sfery działalności szkolnej, które podlegać będą ewaluacji.Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ust.. W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2009/10 .. 2; 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;Konsultowałam z uczniami treść i sposoby rozwiązywania zadań, dawałam im dodatkowe wskazówki.. Zarządzeniem Nr 14 /2018 z dnia 30.08.2018 r. powołał zespoły do przeprowadzenia badań.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Współpraca z podmiotami wspierającymi działalność szkoły.. W ich wyniku można powiedzieć, że szkoła współpracuje z:sprawozdanie z dziaŁalnoŚci szkoŁy podstawowej im.. za rok szkolny 2017/2018 .. Zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć przez 19 tygodni, w tym ferie świąteczne, 4 dni wolne od zajęć dydaktycznych wprowadzone decyzją dyrektora szkoły: 14 marca, 1 kwietnia (sprawdzian po klasie VI), 2 maja, 20 czerwca.Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 14 września 2018 r. dyrektor szkoły przedstawił harmonogram przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole w bieżącym roku szkolnym..

Biorą udział w szkoleniach z własnej inicjatywy lub inicjatywy dyrektora szkoły.

7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły".Szkoła monitorowana dzięki sfinansowaniu z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA.. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. STAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020 *****1.. Aby nieco ułatwić dyrektorom pracę związaną z przygotowaniem wspomnianego sprawozdania, a przy okazji nie przegapić żadnego z kluczowych obszarów pracy placówki, a także specyfiki i niuansów pracy zdalnej, opracowaliśmy wzorcowe „Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/21" wraz z filmem z .1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Nauczyciele aktywnie włączają się w działalność pozaszkolną, współpracując ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, podejmują inicjatywy i działania integracyjne.. To właśnie tutaj spędzamy wspaniałe chwile naszego młodego życia.. imiĘ i nazwisko dyrektora mgr ewa stawiak - kołba iloŚĆ oddziaŁÓw w szkole 14 liczba uczniÓw na dzieŃ zakoŃczenia roku szkolnego 268 ogÓlna charakterstyka szkoŁy 4.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Przewodnicząca - Julita Dębowska 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt