Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019
poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 7 nauczyciel oraz innowacji.. do 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.Sprawozdanie nauczyciela Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. wtorek, 8 października 2019 32 Sprawozdanie nauczyciel składaw terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.. Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu 9.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. czwartek, 17 października 2019 17Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego..

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Zostało napisane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Ponadto w rozwoju własnym nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem szkoły uznali, że istnieje potrzeba doskonalenia się w zakresie pedagogiki specjalnej.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r.. Celem ogólnym realizacji planu jest wsparcie efektywności .Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. 2 pkt.. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty 8.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zgodnie z:§ 6 ust.. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Plan rozwoju zawodowego.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.. Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji stażu.. Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju .Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .Miesięczne sprawozdania przez cały okres stażu, teczka stażysty..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gwarancja aktualności poradników.. Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Dyrektor nie może też uznać, że nauczyciel nie zrealizował .-Teczka stażysty - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająW terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Termin: 30 dni od dnia zakończenia stażu.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć..

Sprawozdanie z realizacji planu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.Równocześnie, jestem pełna podziwu dla tych, którzy to zrobili!. KrempachySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Author: Golec Last modified by: Emilia Chmielewska Created Date: 4/23/2019 11:12:00 AM Other titlesSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna.. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju; autoanaliza, autorefleksja.. 06.2016 * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz 393) na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 8.1.. Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.. Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuNauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły,w terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.. 2.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. 2Zgodnie z § 12.. Agnieszka .Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.Analiza efektów realizacji planu rozwoju zawodowego.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. - 31.05.2011r.Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Omówienie przebiegu i efektów z opiekunem stażu.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt