Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością wrocław
Tytuł prawny do .Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ….. położona(e) w miejscowościOŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z art. 83b ust.2 ustawy z 16. kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1651z późn.. Oświadczenie.. kod pocztowy, miejscowość.. siedziba.. nazwa posiadacza miejscowość i data oświadczenia.. Oświadczenie.. /miejscowość, data/ ……………………………………………….……….. ulica, nr mieszkania.. 2oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust.. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, .OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Ja, niżej podpisany (a) .. (imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem) zamieszkały (a) .. (adres) oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością położoną wOŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu Karnego w związku z wymogiem art. 83b ust..

o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością.

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną jako działka o nr ewidencyjnym …………… w miejscowości ………………., gm.. /właściciel / posiadacz / właściciel urządzeń/ …….………………………………………………… /adres siedziby lub zamieszkania/ .…….………………………………………………… OŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za .Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/ prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu CywilnegoOŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - osoby fizyczne Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, która brzmi: „kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innymOŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ .. (wskazanie dokumentu, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością) Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych .OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM ..

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego.

Oświadczenie .po zapoznaniu się z art. 83b ust.2 ustawy z 16. kwietnia 2004 o ochronie przyrody /tj.. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, .oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - osoby fizyczne.. kod pocztowy, miejscowość.. 2)Właściwy tytuł należy podkreślić.. oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr.. położona(e).. oświadczam, że posiadam prawo do władania nieruchomością .. 4;o posiadanym tytule prawnym do wŁadania nieruchomoŚciĄ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolnościOŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ .. (wskazać dokument, z którego wynika tytuł do władania nieruchomością, np. nr księgi wieczystej, numer aktu notarialnego, numer i data zawarcia umowy, decyzja stwierdzająca lub nadająca własność, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, .OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomościąOświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomo ści ą/ prawie własno ści urz ądze ń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego Imi ę nazwisko/ Nazwa posiadacza/ Nazwa wła ściciela urz ądze ń Miejscowo ść i data o świadczeniaOŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - podmioty inne niż osoby fizyczne Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, która brzmi: „kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innymOświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Ja, niżej podpisany (a) ..

z 2019 r.,, poz.o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością .

że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków .. do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane (imię i nazwisko/ firma) (adres zameldowania / siedziba) (adres do korespondencji) (telefon) OŚWIADCZENIE.. TitleOświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.. w……………….Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością Ja, niżej podpisany (a) (imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenuOSWIADCZENIE..

OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością ……..………………………………………….

położona(e) w Makowie Mazowieckim przy ulicy .. wynikające z tytułu (podkreślić właściwe): .. Dz.U.2013, poz. 627 ze zm./ Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym ……………………………… położonaoświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i nr ………………………….w obrębie ewidencyjnym .. wynikające z tytułu: 1) własności - dotyczy działek nr ………………………………………………………………1)Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.. imię i nazwisko miejscowość i data oświadczenia.. 1 pkt 2 i ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt