Wniosek o odnowienie świadectwa gmdss
Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (), wraz z dokumentami:- kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego .przy wnioskowaniu o odnowienie świadectwa bez egzaminu (nie później niż w ciągu 12 mies.. Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej: 15Numer wniosku Wnoszę o wydanie świadectwa kierowcy na okres.. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.Kielecka 103 81-650 Gdynia tel.. 58 624 77 16, fax 58 669 23 91, e-mail: [email protected] WNIOSEK o odnowienie (w celu przedłużenia ważności) świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej (wniosek może być złożony nie później niż w ciągu 12 mies.. Do wniosku o odnowienie świadectwa z egzaminem uzupełniającym dołączam: a) Dwa aktualne, jednakowe, legitymacyjne (podpisane) zdjęcia o wymiarach (35 x 45) mm b) Kopię posiadanego świadectwa c) Potwierdzenie wniesionej opłaty za egzamin uzupełniający i ponowne wydanie świadectwa (125 zł)WNIOSEK o odnowienie (w celu przedłużenia ważności) świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej (wniosek może być złożony nie później niż w ciągu 12 mies..

Wniosek o przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej: 12.

od dnia utraty ważności posiadanego świadectwa) wypełniać czytelnie, DUŻYMI (DRUKOWANYMI) LITERAMI Zgłaszam (dotyczy odnowienia z egzaminem) chęć przystąpienia do .Prowadzisz firmę transportową i zatrudniasz kierowców spoza Unii Europejskiej?. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.. Upewnij się, że masz założony profil zaufany, ePodpis lub podpis kwalifikowany.1.. WNIOSEK o odnowienie (w celu przedłużenia ważności) świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej (wniosek może być złożony nie później niż w ciągu 12 mies.. 3 ustawy o transporcie kolejowym.Niniejszym o świadczam pod gro źbą odpowiedzialno ści karnej, że informacje powy ższe s ą prawdziwe (poprawne i kompletne), według mojej najlepszej wiedzy.. od dnia utraty ważności świadectwa): kopię posiadanego świadectwa wyciąg z książeczki żeglarskiejWNIOSEK o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wypełniać czytelnie, DUŻYMI (DRUKOWANYMI) LITERAMI Proszę o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych po zdaniu egzaminu, do którego przystąpię w dniu w WNIOSKODAWCA Imię Nazwisko5) wniosek o odnowienie świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej: radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS), radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), ogólne operatora (GMDSS) i ograniczone operatora (GMDSS) traktuje się jak wniosek o ponowne wydanie odpowiadającego mu świadectwa.Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa, o którym mowa w ust..

Wniosek o przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej: 14.

posiadaczy certyfikatów z języka angielskiego) 9B.. G1E, G2E, GOC i ROC) f) Informacja o certyfikacie językowym (dot.. 1, dołącza do wniosku wyciąg z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenie wydane przez kapitana statku albo dowódcę jednostki pływającej, potwierdzające pracę na morzu z wykonywaniem odpowiednich dla danego świadectwa funkcji operatora odpowiedzialnego za radiokomunikację na wypadek zdarzeń niebezpiecznych, w ciągu co najmniej 12 miesięcy w okresie 5 lat przed dniem upływu ważności posiadanego świadectwa.Warunki administracyjne przystąpienia do egzaminu na odnowienie świadectwa (przed upływem pięciu lat ważności świadectwa): a) Wniosek o ponowne wydanie świadectwa - musi być złożony w terminie ważności świadectwa.. od dnia utraty ważności posiadanego świadectwa) wypełniać czytelnie, DUŻYMI (DRUKOWANYMI) LITERAMI2/ Z uwagi na wyjątkowe okoliczności spowodowane pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2), które całkowicie uniemożliwiają marynarzom, obecnie zatrudnionym na statkach, złożenie wniosku o odnowienie świadectwa, przyjmuje się, że świadectwa GMDSS posiadane przez marynarzy spełniających warunki do ich odnowienia, których świadectwa GMDSS utraciły ważność z dniem 1 marca 2020 r. i później lub w najbliższym czasie utracą ważność, są ważne do dnia 1 września 2020 r.2/ Z uwagi na wyjątkowe okoliczności spowodowane pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2), które całkowicie uniemożliwiają marynarzom, obecnie zatrudnionym na statkach, złożenie wniosku o odnowienie świadectwa, przyjmuje się, że świadectwa GMDSS posiadane przez marynarzy spełniających warunki do ich odnowienia, których świadectwa GMDSS utraciły ważność z dniem 1 marca 2020 r. i później lub w najbliższym czasie utracą ważność, są ważne do dnia 1 września 2020 r.9C..

Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy ().Kopię licencji wspólnotowej.

2.Licencja Transportowa i świadectwa kierowcy - wydłużenie ważności o 10 miesięcy!. Dwa aktualne, jednakowe, zdjęcia legitymacyjne (podpisane) o wymiarach (35 x 45) mm.. Pamiętaj, by nie składać wniosku o przedłużenie świadectwa w ostatniej chwili, gdyż w przypadku nawet jednodniowego spóźnienia, taki wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.. Do wniosku o odnowienie świadectwa bez egzaminu dołączam: a) Dwa aktualne, jednakowe, legitymacyjne (podpisane) zdjęcia o wymiarach (35 x 45) mmWniosek o przedłużenie świadectwa dopuszczenia statku ADN: 11.. Wykaz dokumentów .. W sprawie postępowania z wnioskami o przedłużenie licencji wspólnotowych oraz świadectw kierowcy w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się .Osoba posiadająca świadectwo ogólne operatora GMDSS oraz świadectwo ograniczone operatora GMDSS może ubiegać się o jego odnowienie..

Wniosek o przedłużenie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej: 13.

Aby tacy kierowcy mogli przewozić towary przez kraje Unii, muszą mieć ważne świadectwo kierowcy.. O odnowienie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, o którym mowa w § 4 ust.. 1 pkt 1-4, może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o odnowienie świadectwa w czasie jego ważności lub nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa.. Sprawdź, co zrobić, gdy świadectwo kierowcy straciło ważność.I.. Wniosek o nadanie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku (ENI) Wniosek o wydanie, przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.. do 5 latNumer paszportuZałączniki do wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa są takie same jak do wniosku o wydanie nowego świadectwa.. Wniosek o dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej.. b) Kserokopia pierwotnego świadectwa.Warunki administracyjne przystąpienia do egzaminu na odnowienie świadectwa (przed upływem pięciu lat ważności świadectwa): a) Wniosek o ponowne wydanie świadectwa - musi być złożony w terminie ważnościIII.. 1 pkt 1-4, może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o odnowienie świadectwa w czasie jego ważnościWniosek o o odnowienie/przedłużenie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej.. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.. Odnawianie świadectw O odnowienie świadectw: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjnych) może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o odnowienie świadectwa w czasie jego ważności lub nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa.Jeśli jesteś użytkownikiem bocznicy kolejowej i posiadasz świadectwo bezpieczeństwa którego ważność kończy się w ciągu najbliższych 3 miesięcy, złóż do Prezesa UTK wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa m.in. w art. 19 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt