Umowa najmu z obcokrajowcem w jakim języku
Najem okazjonalny to specyficzny rodzaj najmu lokalu mieszkalnego, w którym najemca dobrowolnie zobowiązuje się wyprowadzić z najmowanego mieszkania po zakończeniu umowy.. Język umowy.. Na jakie niedozwolone lub niekorzystne dla najemcy zapisy w umowach musimy szczególnie uważać?Oczywiście umowa powinna być zachowana w formie pisemnej.. Mam kilka pytań związanych z późniejszym rozliczaniem się w US: 1.. Jaki cel umowy?We wspomnianej już ustawie o języku polskim przewidziano bowiem sytuację, w której przedsiębiorca zawiera umowę z obcokrajowcem, który dostatecznie włada językiem innym niż polski.. 2006 Nr 139, poz. 993 ze zm.) reguluje kwestie dotyczące zameldowania na pobyt czasowy obcokrajowców.W związku z coraz większą liczbą obywateli państw Europy Wschodniej w Polsce, oczywisty jest również większy popyt na mieszkania.. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę w: w wersji lub wersjach obcojęzycznych obok wersji polskojęzycznej (podstawą wykładni będzie wersja w języku polskim, jeśli osoba świadcząca pracę jest obywatelem RP),Ten, jako przedstawiciel prawa musi przy sporządzeniu aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez najemcę potwierdzić, że osoba składająca oświadczenie jest w stanie je zrozumieć, czyli posługuje się językiem polskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.Zgodnie z art. 19a Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (dalej jako u.o.p.l.).

W jakim języku?

Czy koniecznie muszę z zleceniodawcą zawrzeć umowę o dzieło na piśmie?. Należy założyć, że nasz pochodzący z zagranicy najemca, nie posługuje się językiem polskim.umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Oznacza to, że powinna ona mieć dwie wersje językowe - język polski oraz drugi, który jest zrozumiały przez najemcę.Treść umowy najmu z cudzoziemcem Ponieważ może zdarzyć się, że najemca nie mówi po polsku, wówczas istotne jest, aby umowa najmu sporządzona była w dwóch językach tzn. po polsku oraz w drugim języku zrozumiałym dla wynajmującego np. angielskim.Kolejnym aspektem, o którym warto pamiętać decydując się na wynajem domu obcokrajowcom, jest konieczność stworzenia dokumentacji w dwóch językach.. Należy założyć, że najemca nie posługuje się biegle językiem polskim, a co za tym idzie wypada umowę spisać w dwóch językach, pamiętając, by zawrzeć klauzulę przewidującą pierwszeństwo wersji polskiej.. Osobom, które planują wynajem mieszkania Ukraińcom lub szukają dla siebie lokum, radzimy jakie dokumenty i umowę powinny przygotować, by działać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.Kodeks Pracy nie reguluje obowiązku ani sporządzania umowy o pracę w języku ojczystym pracownika, ani tym bardziej świadectwa pracy..

Czy taka umowa może (lub musi) być dwujęzyczna?

Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.. Jak z tego przepisu wynika, zasadą jest, że językiem zawarcia umowy o pracę, w tym również umowy o pracę z obcokrajowcem, powinien być język polski.Wynajem mieszkania cudzoziemcom nie ma specjalnych regulacji najmu, oprócz zasady, że umowa powinna być napisana w dwóch językach - polskim i w drugim języku zrozumiałym dla najemcy, np. angielskim.. Jak to jest w przypadku umowy o pracę, a jak - w przypadku umów cywilnoprawnych?NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE UMOWY NAJMU ZAWIERANEJ Z CUDZOZIEMCEM Sale and rental of Premium properties, apartments, houses, commercial areas, plots - we operate in the Tri-City and Warsaw SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, KOMERCJA, DORADZTWO INWESTYCYJNE, DORADZTWO STRATEGICZNE W ZAKRESIE INWESTYCJI I WYNAJMU- GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT, WARSZAWA- LBC INVESTKontaktowałabym się z nimi poprzez pocztę elektroniczną.. To samo dotyczy protokołu zdawczo-odbiorczego.Co to jest najem okazjonalny.. Język polski jest językiem urzędowym: konstytucyjnych organów państwa, organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, terenowych organów administracji publicznej,Jeśli zamierzasz natomiast zawrzeć umowę najmu okazjonalnego, forma pisemna jest konieczna, jako że bez niej umowa jest nieważna (rygor nieważności)..

W jakim języku można (trzeba) je sformułować?

W sytuacji, gdy obcokrajowiec przedstawi certyfikat rezydencji, to przy rozliczeniu umowy mają zastosowanie przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania.Dla przykładu, właściciel nieruchomości może oczekiwać przepisania umów prądu i gazu na najemcę, których treść sformułowana jest w języku polskim, co z kolei stanowi problem dla obcokrajowca.Umowa najmu lokalu użytkowego.. Optymalnie powinien być to język polski ze względu na osobę właściciela mieszkania oraz język angielski ze względu na wynajmującego mieszkanie.Umowa o pracę z obcokrajowcem.. Trzeba to mieć na uwadze, szczególnie w przypadku gdy zamierzamy zawrzeć umowę najmu okazjonalnego.. Umowa dzierżawy.Zatrudnianie cudzoziemców - w jakim języku oświadczenia lub umowy Umowa o pracę z cudzoziemcami powinna być sporządzona w języku polskim, o czym wprost mówi ustawa o języku polskim.. Kwestię języka, w jakim ma być sporządzona umowa o pracę z obcokrajowcem reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Jeśli taka osoba nie przedstawi certyfikatu rezydencji i umowa jest wykonywana na terenie naszego kraju, to w rachunku do takiej umowy stosujemy podatek zryczałtowany 20%..

Wszystkie zapisy w umowie najmu muszą być zgodne z tą ustawą.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by umowa z obcokrajowcem została sporządzona w dwóch językach, tj. w polskim i np. w ojczystym zatrudnionej osoby.Przy okazji noworocznych zmian w przepisach o sezonowym i krótkoterminowym zatrudnianiu cudzoziemców, warto przyjrzeć się zasadom zawierania umów z pracownikami spoza Polski.. liczby egzemplarzy umowy i języka, w jakim ją sporządzono; • podpisy stron.. Warunkiem jest możliwość zrozumienia treści umowy przez cudzoziemca.. Możliwe są pewne odstępstwa od takiej makrostruktury.. Odpowiedź prawnika: Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem.. Wówczas, na jego wniosek można zrezygnować z użycia polskiego języka w umowie.Na wstępie zaznaczę że jeśli chodzi o „tymczasowy meldunek", to poprawnie nazywa się to zameldowanie na pobyt czasowy.. Prawo nie zakazuje bowiem sporządzenia umowy lub dokumentu z zakresu prawa pracy zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym.. Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U.. Niekiedy spotyka się Sama umowa najmu okazjonalnego nie różni się znacząco od klasycznej umowy najmu lokalu mieszkalnego, ale uwagę trzeba zwrócić na kilka zapisów.Umowa najmu w aspekcie translatologicznym polsko-angielskim 67 Typowa makrostruktura umowy najmu jest złożona z następujących mezopozio-mów: .. • klauzula dot.. Natomiast oświadczenie cudzoziemca nie jest rodzajem umowy, może być więc składane w języku obcym.• osoba mająca wykonywać pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt