Regulamin wycieczek szkolnych wzór 2018
Załącznik 6 - wzór listy, zapoznanie się uczniów z regulaminem wycieczki.. Zawiadomienie zawiera w szczególno ści:1.. 8.Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia ( dostosowany do naszej szkoły).. Załącznik nr 1 - Karta wycieczki.. Zgod ę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyra Ŝa dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadz ącego i organu sprawuj ącego nadzór pedagogiczny.. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.. Plan wycieczki (karta wycieczki) - wzór nr 1.. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach 1(2,3) lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu.REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imięZałącznik Nr 7 - wzór rozliczenia wycieczki.. 2) W czasie wycieczki na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła, jeden nauczyciel może mieć pod opieką najwyżej 30 uczniów.v 2sudfrzxmh surjudp kduprqrjudp l nrv]wru\v z\flhf]nl lpsuh]\ 3uhf\]xmh zád flz rujdql]dfm ] xz]jo gqlhqlhp 6]nroqhjr 5hjxodplqxRegulamin organizacji wycieczek 2 § 1 Zasady ogólne 1.. W. Thomme'e w Pomiechówku.. w Szkole Podstawowej im.. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczniów biorących udział w wycieczce..

6.Załączniki do „Regulaminu wycieczek szkolnych" 1.

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki 1.. Załącznik 2 - wzór listy uczestników wycieczki, 3.. St. Reymonta w Czartajewie Podstawa prawna: 1.. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.. Józefa Twaroga w Księżomierzy Strona 2 § 1.. Podstawy prawne: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).Regulamin organizowania wycieczek i wyjść szkolnych w Szkole Podstawowej nr 83 w Gdańsku Podstawa prawna: 1.. Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu .. Listę uczestników z adresem i telefonem do rodziców (wzór nr 2).. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków iREGULAMIN wycieczek i innych imprez krajoznawczo - turystycznych.. Załącznik Nr 8 - wzór regulaminu uczestnika wycieczki.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. 2.Regulamin wycieczek szkolnych 31 Regulamin przyznawania tytułu Absolwenta Szkoły 39 Regulamin przyznawania tytułu Sportowca Szkoły 40 Regulamin przyznawania tytułu Wzór Ucznia 44 Regulamin przyznawania tytułu Super Ucznia 45 ..

Podstawa prawna regulaminu: 1.

:REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Niepublicznej Polsko - Angielskiej Szkoły Podstawowej im.. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.. Rada Pedagogiczna zatwierdziła Regulamin Wycieczek Szkolnych na posiedzeniu w dniu 30.08.2018 r. Załączniki do regulaminu wycieczek szkolnych: 1.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami) 2.REGULAMIN organizowania wycieczek szkolnych I.. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.. Zasady ogólne 1.. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i Załącznik Nr 10 - instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej.. Załącznik 4 - wzór potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wycieczki i jej programem, 5.1) W czasie wycieczki autokarowej, przy wyjeździe poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun na 15 uczniów.. Szkoły mogą organizowa ć wycieczki i imprezy zagraniczne.. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu..

2018 poz. 1055 ze zm.)Regulamin wycieczek szkolnych.

wycieczce wielodniowej i „zielonej szkole".. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.. Mikołaja Kopernika w Rogowie z dnia 3 września 2018 w sprawie wprowadzenia w szkole regulaminu wycieczek szkolnych Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówkiRegulamin Wycieczek Szkolnych - Zespół Szkół im.. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce szkolnej.. Szczegółowy harmonogram na każdy dzień wycieczki, imprezy (wzór nr 3).. Wycieczki szkolne są jedną z form procesu dydaktyczno-wychowawczego młodzieży, uwzględnioną w programie nauczania - mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU ul.. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników 1.. Gen. Grota Roweckiego 64 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 1.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U..

Załącznik Nr 9 - regulamin wycieczki dla uczestników.

Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE I. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - art. 223.. Andrzeja Struga w Gliwicach 1.. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami1.. Załącznik nr 2 - Lista uczestników wycieczki.. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy12.. Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkołyRegulamin wycieczek szkolnych w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki służyć powinna w szczególności: 1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i .7.. Załącznik nr 4 - Regulamin wycieczki ( Zielonej Szkoły) dla ucznia.. Załącznik 1 - karta wycieczki, 2.. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia.z regulaminem i harmonogramem wycieczki.. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor szkoły może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny szkoły osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Technicznych im.. 10.do Zarządzenia Dyrektora nr 9/2018 z dnia 12 września 2018 roku Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pienńsku Podstawy prawne: 1.. Regulamin wycieczki (wzór nr 5).. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135,Regulamin wycieczek szkolnych §1 Podstawa prawna 1.Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.. Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) - art. 35 ust.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.996 i 1000) 2.. Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia.. Załącznik nr 3 - Pisemne oświadczenie, zgoda rodziców ucznia.. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunkońw i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placońwkiDyrektora Szkoły Podstawowej im.. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Wzór karty wycieczki stanowi zał ącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).. Pisemną zgodę rodziców dziecka na udział w wycieczce, imprezie (wzór nr 4).. Załącznik nr 5 - Preliminarz wycieczki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt