Sprawozdanie z rejestru działalności regulowanej
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz z późń.. Kierownik jednostki oraz członkowie jej rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniły wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.Zgodnie z art. 9n ust.. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.Sprawozdanie z działalności specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych powinno obejmować, z uwzględnieniem art. 105 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i .Zgodnie z art. 9n ust.. zm.) przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .Informacje o uzyskanych przez przedsiębiorców i inne podmioty uprawnieniach (koncesjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej) są w oparciu o art. 44 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki ( wstępie, Firma mająca zamierzenie odbierać odpady komunalne uzyskała w 10.2013r..

wpis do rejestru działalności regulowanej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla obszaru działania Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów, o których mowa w art. 9j ust.. Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r.. Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r.. zm.): „podmiot, o którym mowa w ust.. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milanówek tworzy i prowadzi Burmistrz Miasta Milanówka.. Przetarg wygrał inny przedsiębiorca do 31.12.2014r.. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy [2] z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .1 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Zgodnie z art. 9c ust..

Numer rejestrowydo rejestru działalności regulowanej.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r.. Sprawozdanie przekazywane jest za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn.. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej dotyczy przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.. Wniosek ten składa się na podstawie art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Przypominamy, że podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej gminy, który nie odbierał odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy w danym roku sprawozdawczym składa do wójta / burmistrza / prezydenta miasta tzw. sprawozdanie zerowe..

4.gminy kontenery (pojemniki) na odzież podlega wpisowi do rejestru działalności regulowanej?

2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; SPRAWOZDANIA PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU.. Zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (Dz. U.. Chociaż na blogu pojawił się w ubiegłym roku jeden wpis dotyczący sprawozdania zarządu to jednak w wiadomościach mailowych prosicie o przykładowy wzór sprawozdania zarządu z działalności, który we własnym zakresie wypełnicie .Informujemy, że z chwilą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin- członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" (tj. miast Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin Wejherowo, Kosakowo i Szemud), zgodnie z .Wpisu dokonuje organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez niego oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności..

Chcąc ponownie startować w przetargu firma nie wnosiła o wykreślenie z rejestru.

zm.) (dalej: ucpg) .Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej .Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z rejestru.. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli odpady komunalne nie były odbierane, przedsiębiorca wpisany do Rejestru Dzielności Regulowanej jest zobowiązany do złożenia sprawozdania zerowego.. 2013 poz.1399 t.j.ze zm.) oraz art. 73. ustawy z dnia 2 lipca 2004r.. 1, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub .Sprawozdanie dotyczące rejestru działalności regulowanej.. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn.. 1 lub ust.. Selektywna zbiórka odpadów - PSZOKWYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, wydanie zaświadczenia lub złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy lub dokonania innych czynności urzędowych, podlegających opłacie skarbowej.W związku z pytaniami dotyczącymi wydania interpretacji w sprawie rodzajów odpadów komunalnych, jakie podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może wskazać we wniosku o wpis, a które następnie są wpisywane do rejestru przez organ prowadzący rejestr, Departament Gospodarki Odpadami .Wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.Co należy wiedzieć, jeśli chcemy uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej (dalej jako rejestr lub RDR) Kto prowadzi rejestr: na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.Przyjrzałam się statystykom bloga i w ostatnim czasie tematem, który bije rekordy w wyszukiwarce jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki.. poz.1289), w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania .Ubieganie się o mieszkanie z zasobów Gminy Miejskiej; Wpis do rejestru działalności regulowanej ; Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej; Zajęcie pasa drogowego ; Drogi wewnętrzne; Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych; Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt Składa zerowe sprawozdania kwartalne.Kto sporządza sprawozdanie z działalności i jakie informacje należy w nim zamieścić.. 1 CzystGmU podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań, które są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej.Dokumenty potrzebne do zarejestrowania, zmiany wpisu lub wykreślenia przedsiębiorcy z Rejestru działalności regulowanej znajdują się w zakładce „Rejestr działalności regulowanej"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt