Druk do zmiany nazwiska
Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku .. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania prawa jazdy.5.. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy.. W tej chwili w realizacji jest 200 wniosków, wszystkie pozytywnie zaopiniowane.Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) osoby ubezpieczonej - wypełnij formularz ZUS ZIUA, Jeśli chcesz zmienić lub skorygować inne dane, np. adres osoby ubezpieczonej - wypełnij formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.. Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać następujące dane: • imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL osoby, której zmiana dotyczy; • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmian ę nazwiska dziecka powinna zosta ć wyra Ŝona osobi ście przed kierownikiem urz ędu stanu cywilnego, lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie po świadczonym.. Zmiana nazwiska a aktualizacja danych w trakcie rokuTak jak w przypadku zameldowania, wniosek o dowód można złożyć internetowo z użyciem profilu zaufanego albo wraz z skróconym odpisem aktu ślubu udać się do dowolnego urzędu.. W danych wnioskodawcy podaj adres do korespondencji w tej sprawie Dane wnioskodawcy PESEL Rodzaj, seria i numer dokumentuWniosek, który musi zawierać: dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, nr PESEL,W tym celu należy złożyć do ZUS formularz ZUS ZIUA, w którym wykazuje się zmiany dotyczące identyfikatorów osób ubezpieczonych: numerów PESEL, NIP, nazwiska, pierwszego imienia, daty urodzenia, serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu.Po rozwodzie można wrócić do dawnego nazwiska..

WNIOSEK o zmianę nazwiska po rozwodzie.

Aby .WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion .Formularz ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem - to druk, za pomocą którego podatnik będący osobą fizyczną informuje urząd skarbowy o zmianie w swoich danych - np. w zakresie rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku, czy też adresu zamieszkania.Chci­ałabym zmienić nazwisko cór­ki na moje nazwisko panieńskie (ma ter­az nazwisko bio­log­icznego ojca, który ma ode­brane prawa rodzi­ciel­skie i nie ma kon­tak­tu ani z nim ani z jego rodz­iną) z uwa­gi na to, że moja cór­ka z tym właśnie nazwiskiem jest związana od małego i nawet w szkole prace pod­pisy­wała tym .Przedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uaktualnienia swoich danych dokonują przy pomocy tej ewidencji, dokładniej za pośrednictwem wniosku CEIDG-1, dostępnego na stronie PAMIĘTAJ: Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o zmianie nazwiska - ta kwestia leży w gestii Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (bądź konsula RP)..

Zmianę adresu należy dokonać na druku ZUS ZUA w trybie zmiany.

Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2.. Co powinien zawierać wniosek?. .Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie, czyli powrót do nazwiska panieńskiego Powrót do nazwiska panieńskiego to częsta praktyka.. Ważne!Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.. (imi ę i nazwisko) Łód ź, dnia .. (jednostka zatrudniaj ąca ) Oświadczenie o zmianie nazwiska Ja ni Ŝej podpisany/a o świadczam, Ŝe w dniu .. r. zmianieDecyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu si ę postanowienia s ądu.. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3.. Adresy członków rodziny natomiast zmienia się składając wyrejestrowanie ZUS ZIUA i rejestrując dzieci ponownie, z aktualnymi danymi.dokument stwierdzający zmianę nazwiska lub imienia w Szwecji (jeśli dotyczy) - Personbevis, folkbokforingsuppgifter, wzór 120, z „manual kompletering" informującym o zmianie imienia/nazwiska z jakiego na jakie, kiedy, na jakiej podstawie prawnej opatrzony podpisem i pieczęcią urzędnika LUB Namnbevis wydany przez Patent och registeringsverket opatrzony w pieczęć i podpis osoby wydającejWniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której dotyczy ta zmiana.. 88 15-668 Białystok.. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany: a. imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka, b. na imię lub nazwisko używane, c. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, Aby zmienić nazwisko po rozwodzie musimy złożyć wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie.Oto wzór wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie: Białystok, dn. 30 marca 2015 roku..

W omawianym przypadku zmiana nazwiska pracownika zostanie dokonana w ZUS automatycznie.

Jeśli urzędnik nie wyda ci prawa jazdy - możesz się odwołać.. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.Natomiast podatnicy VAT niepodlegający wpisowi do CEIDG oraz nieprowadzący działalności gospodarczej płatnicy składek i podatków powinni skorzystać z formularza NIP-7.. Wypełniony elektronicznie można wydrukować i złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy.Co roku do katowickiego USC trafia kilkaset wniosków o zmianę imienia i nazwiska; częściej nazwiska.. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem) 4.. Sylwia Ptak Słonecznikowa 88 m.. Działając na podstawie art. 2 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wnoszę o zmianę nazwiska:Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).złożyć ZCNA z nowymi danymi..

Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.

Wniosek o zmianę dowodu można znaleźć na stronach rządowych i wypełnić przed przyjściem do urzędu (można poprosić urzędnika o jego wydrukowanie) albo wypełnić na miejscu.Jeśli mieszkasz za granicą i chcesz zmienić dane, wypełnij formularz EZZ lub ZUS-RZ-WZD-01..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt