Upoważnienie do przekazania dokumentów na studia
Upoważnienie do złożenia dokumentów na studia Upoważnienie o złożenia w moim imieniu kompletu dokumentów wymaganych do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolitych magisterskich na kierunkuUPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W PRZYPADKU GDY DOKUMENTY KANDYDATA SKŁADANE SĄ PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ …………………………….. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią.upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Druk upoważnienia.UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisany / podpisana* upoważniam Pana / Panią* …………………………………………, legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze ……………………………, nr PESEL ……………………., do złożenia w moimświadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia albo świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości alboDo składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.. Miejscowość, data ……………………………………… Imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia ……………………………………… Nr PESEL ……………………………………… Adres stałego zamieszkania …………………………………….do zło żenia w moim imieniu kompletu dokumentów wymaganych do przyj ęcia na I rok studiów ..

VIIł oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym.

W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią.upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarczane są przez pełnomocnika, oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział kandydata w rekrutacji na studia wyższe - w przypadku gdy kandydat nie jest pełnoletni,UWAGA: Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa poniżej (punkt 1 i 2), w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia skutkuje utratą prawa do przyjęcia na studia.Zarządzenie nr 70/2021 w spr.. urodzony /-a ……………………………………….w…….………………………….………., zamieszkały /-a.. Innymi słowy, żeby ktoś inny podpisał umowę, musi mieć nasze pełnomocnictwo, ale żeby np. odebrać dokumenty, wystarczy, że przekaże upoważnienie.Upoważnienie - co to jest?.

obniżenia opłat na studiach niestacjonarnych w sem.

Jeśli upoważnienie dotyczy firmy, wskazane jest, by znalazła się na nim również pieczątka danego podmiotu.UPOWAŻNIENIE (wypełnia Kandydat na studia) .. Legitymującego się dowodem osobistym : seria ACR nr: 572021 do przekazania moich dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w celu rekrutacji na I rok studiów I stopnia, do pobierania i przekazywania w moim imieniu do Uczelni .upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata dostarczane są przez pełnomocnika, dokument zawierający ocenę z egzaminu dyplomowego, o ile brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, dokument zawierający skalę ocen obowiązującą na ukończonej uczelni.W tym zakresie upoważnienie nie różni się niczym od pełnomocnictwa, ponieważ istotą pełnomocnictwa i upoważnienia jest właśnie upoważnienie określonej osoby do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu pełnomocnictwa lub upoważnienia udzielono.. Ja, niżej podpisany/-a, …………………………….…………………………………………………………………, imię i nazwisko.. W pełnomocnictwie mocodawca powinien podać swoje dane personalne i numer PESEL oraz szczegółowe dane umocowanego - jego numer PESEL i numer dowodu osobistego.W przypadku pełnomocnictwa mamy do czynienia ze zgodą na wyrażenie woli przez osobę, której zostało udzielone pełnomocnictwo..

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim.

Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać drogą pocztową/przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Biura Rekrutacji, a nie data nadania!). Na podstawie pełnomocnictwa ankieta osobowa może być podpisane przez pełnomocnika;Imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia.. Upoważnienie to dokument, który oficjalnie zezwala innej osobie do wykonywania czynności w naszym imieniu, takich jak np. odbiór dowodu rejestracyjnego pojazdu czy listu poleconego na poczcie.. Upoważnienie do odbioru powinno zostać złożone na piśmie, w którym zawarte będą wszystkie najistotniejsze informacje na potrzebę odebrania ważnego dokumentu.związanych z procesem rekrutacji mojego dziecka/podopiecznego na studia w Politechnice Lubelskiej, w szczególności do: złożenia dokumentów na studia w Politechnice Lubelskiej, dokonania rejestracji na studia, odbioru decyzji dotyczącej wyniku postępowania rekrutacyjnego, przeniesienia dokumentów na inny kierunek,Pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialne.1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie - oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,trzecia tura (jeśli zostanie ogłoszona): w dniu 26 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 27 do 28 lipca do godz. 15:00. na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku: pierwsza tura: w dniu 20 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 21 do 23 lipca do godz. 15:00, druga tura: w dniu 26 lipca 2021 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 27 do 28 lipca do godz. 15:00. lub za pośrednictwem osób trzecich (osobiste stawiennictwo kandydatów nie jest konieczne).Legitymującego się dowodem osobistym : seria ACR nr: 572021 do przekazania moich dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w celu rekrutacji na studia podyplomowe, do pobierania i przekazywania w moim imieniu do Uczelni wszelkich dokumentów związanych z procesem studiowania.Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia..

Różnica polega na tym, że upoważnienie to pozwolenie na ...Krok 9 - Złożenie dokumentów na uczelni.

Spis wymaganych dokumentów:Niezłożenie dokumentów (lub niekompletnych dokumentów) w terminie skutkuje skreśleniem z listy!. Podania w sprawie obniżenia czesnego należy przesyłać do Pani Prorektor ds. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.. data urodzenia miejsce urodzenia.Najprostsze pełnomocnictwo nie musi mieć specjalnej postaci - wystarczy odręcznie sporządzone upoważnienie na kartce papieru, które podpisała osobę umocowująca.. UPOWAŻNIENIE.. podpis strony upoważniającej - osoba dokonująca upoważnienia do odbioru zaświadczenia powinna potwierdzić dokument czytelnym podpisem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt