Wniosek o wydanie zaświadczenie o zameldowaniu
Zaświadczenie wydawane jest wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa lub na żądanie osoby ubiegającej się o nie.Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP Formularz elektroniczny: Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu (formularz wymaga logowania)wniosek o wydanie zaświadczenia.. …., dnia ….. r. (miejscowość, data) .….Dokument z informacją o zameldowaniu należy przekazać do jej adresata na przykład: e-mailem, przez skrzynkę Gov (ePUAP), na nośniku elektronicznym - na przykład płycie CD, pendrivie, za pomocą programu lub usługi do przesyłania plików elektronicznych.. AktualnościWniosek, składany do odpowiedniego urzędu, z prośbą o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, pobycie stałym lub o pobycie czasowym.. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do którego ma być dołączony formularz.Wniosek o wydanie zaświadczenia lub o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi można złożyć:Złóż wniosek przez Internet: Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem, Pojazdy: Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu, Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela, Podatki / opłata skarbowa / sprawozdania finansowe / egzekucja:Wniosek o wydanie zaświadczenia poza czynnościami meldunkowymi ( wzór w załączniku, Dowód wpłaty dołączamy do wniosku, jeżeli wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest zwolnione od wniesienia tej opłaty ( zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 783 z .Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia Wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia Zmiana zaświadczeniaDokumenty wymagane do zameldowania można złożyć osobiście lub za pomocą pełnomocnika..

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

Do wniosku dołącz:Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie.. Upewnij się, że odbiorca przyjmuje dokumenty elektroniczne.Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu; Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy; Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych; Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych; Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwaWymagane dokumenty.. Do wglądu: • dowód osobisty lub paszport,Do pobrania Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu dla dziecka - wzór jego skonstruowania - w formacie pdf.Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie zaświadczenia.. Dowód osobisty (do wglądu).. Opłaty.. Ważne jest, by informacje zamieszczane we wniosku były zgodne z prawdą - osoba składająca wniosek oświadcza, że nie występują dodatkowe okoliczności, o których nie poinformowano Urzędu Stanu .. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U..

2) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia.

Pobierz plik .doc.. WSA 2.28: Jednostka prowadząca sprawę: Wydział Spraw AdministracyjnychWniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności Proszę o wydanie zaświadczenia1: o zameldowaniu na pobyt STAŁY / CZASOWY we Wrocławiu2 o wymeldowaniu z pobytu STAŁEGO / CZASOWEGO we Wrocławiu2 o wspólnym zamieszkiwaniu wraz z wnioskodawcą niŜej wymienionych osób: 1.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu - wzór jego skonstruowania - w formacie pdf.. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku składania wniosku przez internet - w takim wypadku należy udzielić pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie.WNIOSEK o wydanie zaświadczenia meldunkowego (o stanie zameldowania) WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/ wymeldowaniu Pełnomocnictwo: Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców..

zaświadczenie można odebrać osobiście w pok.

przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności.pdf ( 153.87 KB)„Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (o wspólnym zameldowaniu)" (WSO-8a) - dodatkowe informacje w UWAGACH pkt 2. dowód osobisty lub paszport.. 60 lub może zostać doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy) Opłaty: 17 zł.Wniosek o wydanie zaświadczenia może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego według zasad określonych w ustawie jw., bądź za pośrednictwem operatora pocztowego.Zaświadczenie jest dokumentem, który potwierdza dany stan prawny lub określony fakt.. w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu).Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.pdf ( 175.06 KB) szczegółowe informacje dot.. Pobierz plik .odt.. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać: dane osoby składającej wniosek, informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo: • pisemne pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia.. Termin załatwienia sprawy..

Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie.wniosek do pobrania poniżej lub w pok.

3. innych danych:Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o braku zameldowania) (WSO-8c), Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie Szczecina)" (WSO-8d) Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu) (WSO-8e) W przypadku wniosków WSO-8c i WSO-8e .Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.. Pobierz plik .pdf.. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości: 17 zł - za wydanie zaświadczenia.. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie .wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ( w przypadku potrzeby uzyskania takiego formularza) w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym .wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym (wzory wniosków dostępne są stacjonarnie w urzędach lub na stronach internetowych urzędów)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt