Wniosek o powtarzanie semestru uz
W związku z oczekiwaniem na powtarzanie semestru proszę jednocześnie o wyrażenie zgody na .. Semestru pierwszego nie można powtarzać.. Podanie o urlop długoterminowy.. Indywidualna organizacja studiów (IOS) Podanie o indywidualną organizację studiówZobowiązuję się wnieść wymaganą przy powtarzaniu kursów opłatę w obowiązującym terminie.. Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania opłaty wymaganej przy powtarzaniu semestru/roku*, w wysokości i terminie wyznaczonym przez Uczelnię.. Proszę o wyrażenie zgody na powtarzanie .. roku / .. semestru* w roku akademickim ….. Zobowiązuję się wnieść wymaganą przy powtarzaniu semestru opłatę w obowiązującym terminie.. Podanie o wznowienie studiów.. wniosków reguluje Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzeniaPodanie o powtarzanie semestru; Podanie o urlop długoterminowy; Podanie o wpis po urlopie długoterminowym; Podanie o wznowienie studiów; Podanie o egzamin komisyjny; Podanie o indywidualną organizację studiów (IOS) Karta indywidualnej organizacji studiów (IOS) Zasady przyznawania indywidualnej organizacji studiów (IOS) Oświadczenie studenta do pracy dyplomowej; Oświadczenie promotora o akceptacji pracy dyplomowejWniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, lub przesłać na adres dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (al..

Podanie o powtarzanie roku / semestru.

Uniwersytet Zielonogórski Collegium Medicum ul. Zyty 28 65-046 Zielona GóraDziekana.. Podanie o urlop krótkoterminowy.. Opłaty: tak.. Podanie o urlop krótkoterminowy Podanie o wznowienie studiówMicrosoft Word - Druk o powtarzanie semestru.doc Author: tomek Created Date: 20090618134628Zz liczbą punktów ECTS .. z semestru nr .. w roku akad.. Wymagane dokumenty: podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie modułu i warunkowy wpis, bądź też:PODANIE O POWTARZANIE PRZEDMIOTU (dla studentów I roku) - do pobrania.. Jak starać się?W przypadku niezaliczenia przez studenta ostatniego semestru seminarium dyplomowego, zasady i decyzję o powtarzaniu semestru ustala dziekan w porozumieniu z promotorem pracy dyplomowej.. Podanie o urlop długoterminowy .. Podanie o przedłużenie terminu sesji egzaminacyjnej Podanie o przeniesienie Podanie o przesuniecie terminu egzaminu Podanie o przesuniecie terminu złożenia pracy dyplomowej .. Termin składania w dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UZ ww.. Zobowiązuję się wnieść wymaganą przy powtarzaniu kursów opłatę w obowiązującym terminie.Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotów: 1) .. z liczbą punktów ECTS .. z semestru nr .Wniosek o udzielenie zgody na powtarzanie semestru / roku * studiów Prosz ę o udzielenie zgody na powtarzanie semestru / roku * ..

Student, który nie zaliczył semestru.

z liczbą punktów ECTS .. z semestru nr …….Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe, wynosi: 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych:P o d a n i e o p o w t ó r z e n i e s e m e s t r u.. /czytelny podpis studenta/.. Podanie o urlop krótkoterminowy Podanie o wznowienie studiówPodanie o powtarzanie przedmiotu; Podanie o powtarzanie semestru; Wniosek o zaliczenie komisyjne / egzamin komisyjny .. Wniosek o wpis na listę studentów po urlopie długoterminowym.. Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na .. Rezygnacja ze studiów - studia stacjonarne.. Dziekan może udzielić wpisu warunkowego lub zezwolić na powtarzanie przedmiotu albo semestru studiów wyłącznie na wniosek studenta.. Jednocześnie zobowiązuję się do wniesienia wymaganej przy powtarzaniu semestru opłaty w wysokości i terminie wyznaczonym przez Uczelnię.Podanie o powtarzanie roku semestru Author: Krzysztof Witkowski Last modified by: UZ-WPPS Created Date: 10/12/2020 6:03:00 AM Company: HP Inc. Other titles: Podanie o powtarzanie roku semestruPodanie o powtarzanie przedmiotów Podanie o powtarzanie semestru Podanie o powtarzanie ostatniego semestru ..

……………………………………… podpisPodanie o powtarzanie semestru.

Dziekanat.. Gdzie należy złożyć dokument?. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym; Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej z powodu niezrealizowania praktyki (dotyczy roku akademickiego 2019/2020) Język obcy.. Egzamin z języka obcego .. / czytelny podpis studenta/.. Dyplom.. Studenci semestru dyplomowego będą mogli uzyskać zgodę na powtarzanie zajęć, o ile niezaliczone zajęcia będą realizowane w semestrze zimowym 2020/2021.. Kto może ubiegać się?. w roku akademickim .Podanie o powtarzanie semestru.. Decyzja Dziekana: Zgadzam / nie zgadzam* się na powtarzanie kursów/przedmiotów.. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra).Title: Podanie o powtarzanie roku semestru Author: Krzysztof Witkowski Last modified by: UZ-WPPS Created Date: 10/17/2020 7:50:00 AM Company: HP Inc.Podanie o powtarzanie przedmiotów Podanie o powtarzanie semestru Podanie o powtarzanie ostatniego semestru .. powtórzenie semestru nr .. w semestrze zimowym/letnim* w roku akademickim .. Inne.. Podanie o przedłużenie terminu sesji egzaminacyjnej Podanie o przeniesienie Podanie o przesuniecie terminu egzaminu Podanie o przesuniecie terminu złożenia pracy dyplomowej .. Uzyskałam(em) zaliczenia wszystkich kursów objętych dotychczasowym planem studiów z wyjątkiem wymienionych wyżej.. wniosków: - w semestrze zimowym: do 19 marca 2019 r. - studia stacjonarne i niestacjonarne.Wniosek o umożliwienie powtarzania modułu/modułów z powodu niezaliczenia ostatniego semestru studiów i wpisanie w trybie warunkowym na następny semestr dokument w formacie pdf Wniosek o wznowienie studiówPodanie o indywidualną organizację studiów Author: Krzysztof Witkowski Last modified by: Elżbieta Roland Created Date: 12/9/2016 7:00:00 AM Company: Microsoft Other titles: Podanie o indywidualną organizację studiówpodanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis, bądź też: podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru..

Proszę o wyrażenie zgody na powtarzanie ..... semestru w roku akademickim ….....

zaliczanie .Podanie o indywidualną organizację studiów Author: Krzysztof Witkowski Last modified by: amisiuk Created Date: 10/16/2020 12:15:00 PM Company: Microsoft Other titles: Podanie o indywidualną organizację studiówPODANIE O POWTARZANIE SEMESTRU Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie ………………….……… semestru w roku akademickim 20.…/20.… Prośbę swą motywuję ………………………………………………………………………………….Zielona Góra, .. (imii nazwisko) ę.. (adres) .. (nr telefonu)Dziekan może zezwolić na powtarzanie przedmiotu i udzielić wpisu warunkowego lub skierować na powtarzanie semestru studiów wyłącznie na wniosek studenta.. Wznowić studia, po skreśleniu z powodu niezaliczenia semestru bądź zaległości finansowych wobec uczelni, .Niezłożenie wniosku w terminie może powodować niespełnienie warunków rejestracji na kolejny semestr, a to z kolei może prowadzić do skreślenia z listy studentów Akademii.. 1) ………………………………………….…….w semestrze ………………..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt