Umowa zlecenia z pracownikiem na urlopie rodzicielskim
Pracuje, ale w wymiarze odpowiednio niższym, poświęcając pozostały czas na opiekę nad dzieckiem.. Kierownik już miesiąc się do niego nie odzywa i nie odbiera telefonów nie wiemy, dalej pracuję.. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy pracodawca, organizując czas pracy, jest zobowiązany przestrzegać zasady, że praca ma być wykonywana przez 5 dni w tygodniu?Jeśli natomiast pracownica łączy urlop macierzyński (rodzicielski) z wykonywaniem umowy zlecenia - niezależnie od tego, czy zawarła ją ze swoim pracodawcą, czy z innym podmiotem - podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu wyłącznie z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, z umowy zlecenia podlega tylko pod ubezpieczenie zdrowotne (jeśli zasiłek macierzyński jest wypłacany z podstawy równej płacy minimalnej lub wyższej).Jeżeli pracodawca podpisze umowę zlecenia z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, powinien go zgłaszać i rozliczać w ZUS jak zleceniobiorcę.Inaczej mówiąc oznacza to, że pracownik zawierający w trakcie urlopu wychowawczego umowę o dzieło z własnym pracodawcą będzie traktowany tak samo, jak osoba, której z daną firmą nie łączy stosunek.Zasiłek macierzyński będzie wypłacany - przez 52 tygodnie - bez względu na to, czy umowa-zlecenie obowiązuje też po porodzie, czy nie.. Aby go otrzymać, należy dostarczyć zleceniodawcy: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego i oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu ojcowskiego przez ojca dziecka.Zasiłek macierzyński zostanie przyznany kobiecie na zleceniu, jeśli była ubezpieczona w dniu porodu, czyli była wtedy zatrudniona na podstawie umowy zlecenia..

Umowa zlecenia jest już traktowana inaczej.

Ten rodzaj zatrudnienia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zostało określone kwotowo na sumę 3200 zł.W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia własnego pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, wówczas z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlegał on będzie ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców.. Urlop macierzyński/rodzicielski poprzedzony był zwolnieniem lekarskim powyżej 30 dni, w trakcie urlopu rodzicielskiego upłynął także termin ważności badań okresowych.Umowa zlecenia z własnym pracownikiem jest dopuszczalna - stosownie do przepisu art. 22 §1(2) kodeksu pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, ale dopuszczalne jest równoległe zatrudnienie w obu tych relacjach - umowa zlecenia z własnym pracownikiem musi jedynie przewidywać inny przedmiot tego zlecenia niż czynności, jakimi pracownik zajmuje .Co do zasady przyjmuje się, że pracownik łącząc pracę z urlopem rodzicielskim, nadal pracuje w takim samym systemie i rozkładzie czasu pracy jak przed urlopem rodzicielskim.. Oznacza to, że zleceniobiorca, który w czasie urlopu wychowawczego wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zlecenia, natomiast nie podlega tym ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia lub umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim..

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia nie pozbawia pracownicy prawa do zasiłku macierzyńskiego.

: Dz. U. z 1998 r.Podejmując zatrudnienie u innego pracodawcy, może podpisać dowolne porozumienie (nawet zatrudnić się na umowę o pracę), ale jeśli zamierza nawiązać współpracę z obecnym przełożonym, powinna zawrzeć z nim umowę cywilnoprawną, jeśli nie chce utracić świadczeń wynikających z przebywania na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.pracownik przebywający obecnie na urlopie rodzicielskim podejmuje pracę (u tego samego pracodawcy) na podstawie umowy zlecenie w wymiarze 1/2 etatu.. Rodzic może zdecydować się na pracę w ramach stosunku pracy lub zawrzeć umowę cywiloprawną np. umowę zlecenia lub umowę o dzieło.Decydując się na jedną ze wskazanych form aktywności zawodowej, należy pamiętać, że celem urlopu rodzicielskiego jest sprawowanie osobistej opieki nad .Czy mama przebywająca na urlopie macierzyńskim może pracować na umowę zlecenie?. Tytuł do dodatkowego ubezpieczenia.. Kodeks pracy zezwala na pracę u tego samego pracodawcy u którego rodzic jest zatrudniony na umowę o pracę.. Z umowy zlecenia obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.Umowa o dzieło w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego Osoba korzystająca z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (art. 6 ust..

Jeśli umowa wygaśnie przed urodzeniem się dziecka, prawo nie chroni kobiety - nie przysługuje jej więc zasiłek..

W razie zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem korzystającym z urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego, pracodawca powinien: zgłosić go do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 X X; wykazywać go w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu .Jeśli umowa zlecenia zostaje zawarta z własnym pracodawcą w czasie pozostawania przez pracownicę na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, podlega ona ubezpieczeniom ZUS na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców, a więc co do zasady podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli otrzymuje zasiłek macierzyński w kwocie brutto równej co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu.Umowa zlecenie na urlopie macierzyńskim z własnym pracodawcą Za pracownika dla celów ubezpieczeniowych uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.Umowa zlecenie z własnym pracodawcą na urlopie rodzicielskim Urlop rodzicielski należy się obojga rodzicom..

W takiej sytuacji praca podczas urlopu rodzicielskiego jest możliwa maksymalnie na pół etatu.Brak kontaktu z kierownikiem a umowa zlecenie.

Dostał umowę od dnia a nie wiem do kiedy.. Odpowiedź eksperta: W przepisach prawa pracy nie istnieje formalny zakaz świadczenia usług na rzecz innego podmiotu w ramach stosunku cywilnoprawnego przez pracownicę korzystającą z urlopu macierzyńskiego.Natomiast od uzyskanego przez pracownicę wynagrodzenia z umowy zlecenia (tj. od kwoty 1.100 zł) pracodawca jest zobowiązany opłacić składki na FP oraz na FGŚP, ponieważ łączny przychód pracownicy stanowiący podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych w sierpniu br. jest wyższy niż kwota minimalnej płacy.Osoba wykonująca umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego w związku z przebywaniem na urlopie rodzicielskim z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podlega z tytułu umowy zlecenia ubezpieczeniom społecznym wyłącznie dobrowolnie.Praca na urlopie rodzicielskim.. Można łączyć urlop rodzicielski z pracą zawodową.. To rodzaj umowy cywilnoprawnej, nie wynikającej z typowego stosunku pracy.Odpowiedź: pracownica pobierająca zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą.. 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).Tak jak napisała Doriss nie ma żadnych ograniczeń w wykonywaniu umowy zlecenia na urlopie rodzicielskim,ale należy o tym powiadomić pracodawcę ,ponieważ w takim przypadku od umowy zlecenia trzeba będzie odprowadzić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.Pracodawcy ,który udziela Ci tego urlopu należy złożyć oświadczenie do celów ustalenia podlegania pod ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.W momencie wykonywania tych umów zleceń,nie podlegasz pod .W przypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę nie ma żadnych wątpliwości, iż przysługuje im urlop macierzyński.. Witam, Mój mąż zatrudnił się w firmie Solid na umowę zlecenie.. Umowa zlecenia, za wykonanie której odpłatność ustalona została kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.Zleceniodawca podpisał umowę zlecenia na okres od 1 września do 20 października 2011 r. z osobą przebywającą w tym okresie na urlopie macierzyńskim (udzielonym przez innego pracodawcę).. - takie pytanie zadała nam nasza Czytelniczka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt