Sprawozdanie z zajęć rozwijających z języka polskiego
Zrealizowano 69/97 godzin.. Koła, w których wszyscy chętni uczniowie mogli uczestniczyć to:-koło plastyczne-koło informatyczne-koło języka niemieckiego-koło języka polskiego-koło języka angielskiego-koło matematyczne-koło muzyczneSPRAWOZDANIA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ZA .. ZESPÓŁ WYRÓWNAWCZY Z JĘZYKA POLSKIEGO Prowadzący: Karolina Szczyrba Liczba uczestników ogółem - 12 w tym dziewcząt 5 chłopców 7. niepełnosprawnych 0 .. Jana Pawła II w Rychłocicach Zaj ęcia wyrównawcze - j ęzyk polski Maria Wróbel Zaj ęcia wyrównawcze z j ęzyka polskiego odbywały si ę w dwóch grupach, byłySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: Karolina Kisiurska Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Radliczycach Posiadane kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym Okres stażu: 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r.korzystania z szerokiego wachlarza zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci jak i wyrównujących braki edukacyjne uczniów.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuCELE ZAJĘĆ: Korygowanie, kompensowanie i usprawnianie uczniów mających braki..

Zajęcia z języka polskiego rozwijające zainteresowania uczniów.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę .Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Rozwijanie umiejętności umożliwiających uczniom podjęcie dalszej nauki w szkołach zawodowych.PROGRAM ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Nabycie umiejętności czytania i pisania jest jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w życiu społecznym.4 CELE ZAJĘĆ: Cel główny: • rozwijanie sfery emocjonalnej, społecznej oraz ruchowej uczniów, • wspomaganie i stymulowanie rozwoju dziecka, • integracja wychowanków pełnosprawnych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.. Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu.. D. Korzeniowska.. WSTĘP Program został stworzony z myślą o uczniach klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności polonistyczne.. 1.2.Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od .. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, poszerzanie znajomości słownictwa oraz podstawowej gramatyki..

To właśnie nauczanie języka ojczystego tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia.

Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do aktywności i kreatywności.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i można go1 Sprawozdanie z zaj ęć prowadzonych w ramach projektu: „MY ŚL GLOBALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE" w roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej im.. A ponadto: 1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.Po analizie opinii, zapoznaniu się z odpowiednią literaturą przedmiotu oraz na podstawie własnych obserwacji z lekcji stwierdziłam, że należy zorganizować dla tych uczniów pomoc z języka polskiego w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których będą mogli wyrównać poziom umiejętności polonistycznych.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Pobierz: podsumowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego.pdf.. 2.Cele główne zajęć: • pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, • nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku polskim w podstawowym zakresie, • wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i .PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO DLA KLASY VII a I. ENGLISH FOR TEACHERS STARTER POWER Konkurs 2017 "Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły"W ciągu całego roku zrealizowano łącznie 235 godzin zajęć, w tym: 31 godz. zajęć logopedycznych (2 dziewczynki, 2 chłopców) 32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców) 36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców) w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego przewidzianych programem..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach II-IV.

Ponadto uczniowie mieli możliwość doskonalenia .Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. Cele szczegółowe: • wyrażanie własnej ekspresji, • usprawnienie manualne, • ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej,Swoje zainteresowania mogli rozwijać w następujących obszarach : Program indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami Zajęcia z języka polskiego - Zajęcia z języka polskiego miały na celu wyjaśnienie zasad skutecznego komunikowania się oraz wyrażania własnego zdania i emocji zgodnie z zasadami savoir vivru.2.. W ramach projektu zaplanowano organizację następujących zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego: • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od IX do XI 2013 Aleksandra Brzozowska od XII 2013 do VI 2014 Joanna Dylewska)Sprawozdanie z zajęć zespołu .Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo .. Uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności - zgodnym z poziomem rozwoju ucznia 6.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI V LO ..

Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego , a także rozwój indywidualnych zainteresowań .

Realizowane w ramach projektu ,,pokonajmy bariery" Beata Łaś-Zawadzka Uczniowie podczas zajęć rozwijali umiejętność samodzielnego redagowania tekstów ze zwróceniem uwagi na poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Rozwijanie i poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Sprawozdanie Na zajęciach koła starałam się uświadomić uczniom, Ŝe człowiek zdobywa wiedzę przede wszystkim poprzez język.. 2.ZAŁOŻENIA .1 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.. Znaczną część naszych zajęć poświęciłam na wspólne zmaganie się z tekstami o kulturze, literaturze iZajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII [1] „Przyjazna polszczyzna" Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego , a także rozwój indywidualnych zainteresowań .. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów.. Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki na siódmej lekcji w ramach zajęć rozwijających z j. polskiego.Sprawozdanie z realizacji zajęć Ja też potrafię z języka polskiego w klasach IV — VI Osoba prowadz ąca: mgr Edward Mazur Szkoła Podstawowa w Biesnej Rodzaj sprawozdania: cało ściowe, za cały cykl wrzesie ń 2011 r. - czerwiec 2012 r. Frekwencja: 100%Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach .korzystałam z podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 roku, a także z programów nauczania języka polskiego oraz dostępnej literatury..Komentarze

Brak komentarzy.