Wzór listy nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania
Czas na wypłaty przewidziano do 31 grudnia.. Do 21 grudnia 2020 r.Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o dofinansowanie na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli w ramach rządowego programu wsparcia dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną oraz link do informacji w tej sprawie.sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania, która zawiera: - nazwę jednostki - imiona i nazwiska nauczycieli - numery PESEL nauczycieli (lub innych dokumentów) - kwotę dofinansowania, o którą ubiegają się poszczególni nauczyciele - sumę kwot dofinansowania - podpis dyrektora wnioskującej jednostkiDo 7 grudnia nauczycieli musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły, następnie do 11 grudnia dyrektor przekazuje dalej zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty.. Mechanizm refundacji kosztów będzie bardzo prosty.. Nauczyciel złoży dyrektorowi placówki wniosek wraz z imiennym dowodem zakupu.Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora szkoły, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej).. Opinie klientów.. Dofinansowanie otrzymać może nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, który prowadzi kształcenie na odległość.Jak zadać pytanie; Korzyści..

nieobecności, nie będzie uprawniony do dofinansowania.

rozporządzenia; 2) wniosek, o którym mowa w § 10c ust.. W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia.Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra.. Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków.1) Na liście należy umieścić również dyrektora jednostki systemu oświaty, jeżeli złożył wniosek o dofinansowanie..

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli.

Ma być wypłacona nauczycielowi do 31 grudnia 2020 r. Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania.Dane uprawnionych do dofinansowania nauczycieli.. Niezależnie jednak od zakresu przedsięwzięcie i poziomu dofinansowania na fotowoltaikę można otrzymać do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł.Dyrektorzy zweryfikowane listy nauczycielskich wniosków muszą najpóźniej dostarczyć do Urzędu Gminy 11 grudnia.. Do 11 grudnia 2020 r. Dyrektor: weryfikuje otrzymane wnioski, sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania, może zażądać od nauczyciela dodatkowych wyjaśnień lub informacji, przekazuje listę do organu prowadzącego.. Lista nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji celowejWzór wniosku o dofinansowanie przez nauczyciela: 174.48 KB: Elektroniczna wersja tabeli Excel (lista nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania), którą wypełnia dyrektor: 19.84 KB: Prezentacja krok po kroku: Specjalne Szkoły i Placówki oświatowe publiczne obsługiwane przez MBFO: 1.21 MBnauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania, którą przekazuje do MBFO (Biuro Edukacji przygotowało edytowalny wzór listy -tabela Excel)..

WZÓR WNIOSKU DLA ...Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane.

Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł dodatkowych środków.. Wzór wniosku do pobrania jest zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty.. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.. Natomiast nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim czy też nieświadczący w tym okresie pracy z innej przyczyny, może złożyć wniosek o dofinansowanie.Wniosek o sfinansowanie sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli.. Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu .Najpóźniej do końca grudnia br. nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania..

Złożenie wniosku jest warunkiem otrzymania wsparcia.Na tej podstawie dyrektor szkoły sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Temat dofinansowania dla nauczycieli na zakup niezbędnego im sprzętu do prowadzenia zajęć nauki zdalnej poruszony został przez nas w opracowaniu "Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli".. Na liście wskazana powinna być kwota dofinansowania dla poszczególnych nauczycieli, obliczona w oparciu o zweryfikowane faktury, rachunki i paragony)Kto może otrzymać dofinansowanie?. Dofinansowanie ma przysługiwać nauczycielom, którzy kupili sprzęt do nauki zdalnej (np. komputer stacjonarny, monitor, laptop, tablet, kamerę internetową, wizualizer, statyw, mikrofon, słuchawki, drukarkę, skaner, mysz, klawiaturę, ładowarkę, głośniki, oprogramowanie komputerowe) w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.Pierwsza obejmuje podstawowy poziom dofinansowania, natomiast druga skierowana jest do tych beneficjentów, którzy kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania.. Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.Dyrektor do 11 grudnia przekaże zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do 500 plus do samorządu, zaś wypłata pieniędzy zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.. Wzór WNIOSKU o 500 plus dla nauczycieli załączamy poniżej.Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora szkoły, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej).. Pozostało jeszcze 84 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Wysokość kwoty dofinansowania wynikać będzie z dowodu zakupu, przy czym nie może przekraczać 500 zł.. Od 1 kwietnia 2020 r. gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.Jak zadać pytanie; Korzyści.. Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków.Ministerstwo edukacji opublikowało wzór wniosku dla nauczycieli chcących skorzystać z dofinansowania do 500 zł na zakupu sprzętu do nauki zdalnej.. Kontynuując poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób udostępnione zostaną dane uprawnionych do dofinansowania nauczycieli.1) lista osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania, o której mowa w § 10c ust.. Tarcza 6.0 - nowe wsparcie dla wybranych branż.. Lista, którą sporządza dyrektor szkoły, zawiera: nazwę szkoły, imiona i nazwiska nauczycieli,Kto otrzyma 500 plus dla nauczycieli?. Rozporządzenie podpisane..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt