Skarga na uchwałę rady powiatu
Komisja uznała, że nie jest właściwa do jej rozpatrzenia ze względu na charakter zarzutów stawianych dyrektorowi placówki oświatowej związanych z kompetencjami kuratora .Starostwo Powiatowe w Tarnowie.. Zatem po upływie 30 dni od złożenia naszej skargi na uchwałę Rady Gminy w urzędzie, telefonujemy do sekretariatu właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pytamy, czy nasza skarga wraz z odpowiedzią dotarły.Uchwała rady w sprawie zasadności skargi nie musi zawierać danych skarżącego.. z 2019 r. poz. 51 1 i 1815), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. .UCHWAŁA NR XVI/57/2020 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.. Skarga wpłynęła 10 lipca 2020r.. Jeżeli jednak złożymy skargę do niewłaściwego organu nie musimy się martwić.. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu w Siedlcach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.. Numer aktu: XV/94/11.Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, właściwym organem jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.Na decyzję rady skargę do WSA w Łodzi złożyło kutnowskie nadleśnictwo..

O tym, czego dotyczyła skarga dowiadujemy sie z uzasadnienia do uchwały rady.

2016, poz. 814 ze zm.1 ); art. 229 pkt 4, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Uchwała Nr XV.135.2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. l.J.. Przepis ten przewiduje, że jeśli interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy dotyczącym administracji publicznej można - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć je do sądu administracyjnego.SKARGA Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę nr X/40/2019 Rady Powiatu Ryckiego z dnia 30 kwietniar.2019 r. „Stanowisko Rady Powiatu Ryckiego wzsprawie powstrzymaniar.ideologii gender i LGBT" Działając na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Prawzarządu powiatu oraz starosty - skargę wnosimy do rady powiatu, zarządu i marszałka województwa - skargę wnosimy do sejmiku województwa, Organy administracji są zobowiązane przyjmować skargi.. Jednocześnie przekazano, że oba te.UCHWAŁA NR XXVII/219/2017 RADY POWIATU NAKIELSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu Nakielskiego..

Dz. U.5 sierpnia Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.

Jego przedstawiciele zarzucają uchwale RPŁ naruszenie artykułu 22 (ustęp 2) ustawy o samorządzie powiatowym.. Sposób anonimizowania danych osoby wnoszącej do rady gminy skargę nie jest uregulowany, powinna być więc przeprowadzana z uwzględnieniem zasad ogólnych ochrony danych osobowych.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę powiatu ostrowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego, w którym ten stwierdził nieważności uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym z KWW Jarosława Górczyńskiego - Dariuszem Czupryńskim.. zm.), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Dokumenty postępowania skargowego w przypadku ich upubliczniania powinny podlegać anonimizacji.. Jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Krakowski sąd odrzucił skargę RPO na uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego deklarującą "przeciwdziałanie ideologii LGBT"organizacyjna powiatu utworzona na podstawie uchwały Nr VIII/28/99 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 marca 1999 r. Po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego Starostwa Komisja Rewizyjna ustaliła, że skarga podlega rozpatrzeniu przez Radę Powiatu Słubickiego - zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowaniaNa decyzję rady skargę do WSA w Łodzi złożyło kutnowskie nadleśnictwo..

Uchwała Nr XX.169.2020 z dnia 26 maja 2020 r."Identyczną decyzję ten sam sąd podjął 24 czerwca 2020 r. w sprawie skargi RPO na uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego" - poinformowało w poniedziałek Biuro RPO.

Jego przedstawiciele zarzucają uchwale RPŁ naruszenie artykułu 22 (ustęp 2) ustawy o samorządzie powiatowym.. Mówi on, iż.W świetle art. 229 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach.. organem rzeczowo właściwym do rozpatrzenia skargi na radę gminy jest właściwy wojewoda.W świetle art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie do wymagań przepisu szczególnego.§ 2. do Rady Powiatu Nowotomyskiego.skargi z uwagi na ustalony terminarz sesji Rady Powiatu - planowany termin sesji, na której zostanie rozpatrzona skarga - 25 kwietnia 2013 r. W przedmiotowej skardze wymieniono następujące zarzuty dotyczące pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach, w tym Dyrektora jednostki : 1) niewystarczającej opieka nad dziećmi,Radna Woźniak pożegnała się z radą powiatu Na piątkowej sesji rady powiatu radna Dorota Woźniak po raz ostatni uczestniczyła w obradach..

Mówi on, iż rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem.Aptekarze powiatu lwóweckiego nie są zadowoleni z nocnych dyżurów, bo pełnienie ich jest coraz mniej opłacalne.

Skargę na bezczynność Starosty Siedleckiego uznaje się za zasadną.. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala co następuje: § 1.. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu w Siedlcach, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.. Do tego stopnia, że właściciele jednej z aptek podważyli uchwałę Rady Powiatu Lwóweckiego, zaskarżając ją - informuje portal lwowecki.info.Uchwała Nr XLVI/426/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.. - Nie zdecydowałam się wnosić skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie - tłumaczyła radna Woźniak.Skoro zatem nadzór na uchwałami organów powiatu może polegać bądź na wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego we własnym zakresie i w takiej sytuacji organ nadzoru może stwierdzić nieważność uchwały wydanej w trybie art. 229 pkt 4 k.p.a., to należy przyjąć, że w ramach sprawowania tego nadzoru Wojewoda może również wnieść do sądu administracyjnego skargę na uchwałę podjętą w sprawie "skargi powszechnej".odpowiedź na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIII/75/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym.. Tym samym sąd „przyznał" rację wojewodzie.administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.Andrzej Gancarz, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu powiedział w trakcie obrad, że przedmiotem prac komisji były dwie skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju: - Jedna z nich została złożona 9 września i nauczyciele postawili w niej dyrektorowi siedem zarzutów.. Uchwała Nr XX.170.2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt