Wniosek o zapomogę zdrowotną
Odpłatność:Nowy wzór!. Jako, ze dochod na osobe zostal w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczajacy 603 zl.1.. Jeśli go nie otrzymamy, możemy sami napisać podanie.WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ Z ART. 72 KARTY NAUCZYCIELA.. Formularz mozna.. 3.Opinia lekarza o stanie zdrowia wnioskodawcy: ( pieczątka przychodni) ( data) ( pieczątka lekarza)PODANIE O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ.. Nazwisko i imię: .. 2.Title: PODANIE O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ Author: Internet dla gmin Last modified by: ZNP Created Date: 11/14/2011 10:19:00 AM Other titles: PODANIE O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄWniosek o zapomogę zdrowotną; Umowa w sprawie pozyczki z ZFŚS; Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS; Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnegopodanie o zapomogę zdrowotną z funduszu socjalnego wzór.pdf (22 KB) Pobierz.. WNIOSEK o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela 1. z art. 47 Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela.. Nazwisko i imię: .. Nazwisko i imię………………………………………………………………….…….. Nazwisko i imię: Dokładna nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.. podanie o zapomoge zdrowotna przyklad .. Przykladowe podanie o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego.. KEN 61.UZASADNIENIE:Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam .Terminy przyjmowania wniosków o zapomogę w roku akademickim 2020/2021: 1 października 2020 roku - 30 września 2021 roku Drodzy Studenci, w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ..

Adres zamieszkania: ..... 3.Wniosek o zapomogę zdrowotną z ZFŚS 1.

Wniosek o przyznanie z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych refundacji "Wczasow pod grusza"aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia od.WNIOSEK o przyznanie zapomogi zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli I.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym.. Nazwisko i imię wnioskodawcy: Członek ZNP od roku: Miejsce zatrudnienia: StanowiskoAdres zamieszkania: Numer telefonu:Uzasadnienie wniosku o przyznanie zapomogi: Załączniki: Olsztyn, dn. …………………………………………………………………………………….Wniosek o zapomogę zdrowotną z art. 72 Karty Nauczyciela 1. podanie o zapomoge zdrowotna z funduszu socjalnego.. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób: Osoba ubiegająca się zapomogę zdrowotną winna uzyskać na wniosku podpis dyrektora szkoły, w której objęta jest opieką socjalną.Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego)podanie o zapomogę zdrowotną przykład.pdf (22 KB) Pobierz..

Dane nauczyciela lub nauczyciela emeryta/rencisty ubiegającego się o zapomogę zdrowotną: 1.

Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. ze środków Oddziału ZNP w Janowie.. Ponoszę wysokie koszty na leczenie i leki związane z chorobą … Przykład 2: W związku z wypadkiem/pilną operacją i trudną sytuacją rodzinną i materialną proszę oZałącznik nr 4 WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ Z ART. 72 KARTY NAUCZYCIELA 1.. Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY)Gdzieś w kompie mam.Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Do wniosku należy dołączyć dokumentację, która potwierdza dochody rodziny, dokumentację potwierdzającą stan zdrowia oraz dokumentację .Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej rozpatrywane są w drugiej połowie ostatniego miesiąca każdego kwartału przez specjalnie powołaną komisję.. Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………….………….…….. Nazwisko i imię.tel.. Najczęściej do regulaminu ZFŚS danej firmy jest dołączony jego wzór.. Imię i Nazwisko …………….…………………………………nr telefonu ………….………….. 2.Ubiegając się o zapomogę zdrowotną, należy złożyć u dyrektora szkoły właściwy wniosek, który jest potwierdzony przez lekarza - specjalistę, przychodni specjalistycznej lub szpital.Ubiegając się o zapomogę zdrowotną, należy złożyć u dyrektora szkoły właściwy wniosek, który jest potwierdzony przez lekarza - specjalistę, przychodni specjalistycznej lub szpital..

Data urodzenia.....1 | S t r o n a Wniosek o zapomogę zdrowotną z art. 72 Karty Nauczyciela DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1.

Załącznik 6.WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.Podanie o zapomogę.. wypelniac na komputerze oraz zapisywac na dysku twardym.. Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017.. Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli "czynnych".. J. Rymera I Wojewody Śląskiego.. 40-384 Katowice, ul. Ks. B-pa H.Bednorza 15.WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ / LOSOWEJ*..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt