Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
Od papierowych kartoników po plastikowe karty .. prawnika, posiadającego podwójne obywatelstwo, podejrzewanego o szpiegostwo, poinformowano wczoraj.. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowewzór oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego wzór Okiem eksperta > Aktualności > Prawo w serwisie Money.pl podatkowa , spółka kapitałowa , jednoosobowa działalność Ustawa o PIT |2011-10-04 Ile sposobów na rozliczenie podatków ma akcjonariusz Akcjonariusz może w okresie posiadania akcji nie mieć żadnych wpływówStałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów zwraca ponadto uwagę, że nałożenie na sędziego obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego zmuszałoby do stwierdzenia okoliczności nieprawdziwych, gdyż obowiązujące obywateli polskich przepisy artykułu 9 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 20 ust.. W pierwszej kolejności sprawy należy załatwiać: drogą telefoniczną.. OŚWIADCZENIE o posiadaniu obywatelstwa polskiego Ja, ni żej podpisany/a………………………………………….……., legitymuj ący/a si ę dowodem osobistym ………………………….…………………….. pocztą tradycyjną.. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego własnoręcznie podpisane.. Wszystkie oświadczenia, zgoda, list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy powinny być podpisane własnoręcznie..

o posiadanym obywatelstwie/ STATEMENT about your citizenship.

Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth ………………………………………………………………………….Oświadczenie kandydata - stanowisko w służbie cywilnej.. Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. Grozi mu od roku do 10 lat Nowy dowód wyrobimy w dowolnym urzędzie gminy.. Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth ………………………………………………………………………….OŚWIADCZENIE o posiadaniu obywatelstwa polskiego Ja niżej podpisana/podpisany*, legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym serii …….. nr …………………….. oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie/nie posiadam obywatelstwa polskiego.. Powinien on zawierać: twoje dane osobowe; dane osobowe twoich rodziców i dziadków; wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą w ustaleniu stanu faktycznego i prawnego sprawy; dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.Oświadczenie Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. o świadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. …….…………………, dnia ……………….. miejscowość.. Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. ……………………………………………………….. podpis (odręczny)oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. imię i nazwisko.. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /wup_opole/SkrytkaESP lub..

W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ubiegających się o stanowiska wskazane w ogłoszeniu o naborze, jako stanowiska, o które mogą ubiegać się te osoby, należy oświadczyć o posiadanym obywatelstwie.Wzór oświadczenia dla kandydatów na stanowiska w korpusie służby cywilnej.

czytelny podpis.. Title.Wniosek o wydanie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa.. z 1997 r.OŚWIADCZENIE.. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającegoOświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określeniaDotyczy to wszystkich siedzib WUP w Opolu: ul. Głogowska 25c, ul. Oleska 127, ul. Zielonogórska 3.. OŚWIADCZENIE.. Długość wymaganego .oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko .5. podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 6. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie..

Zobacz, co się zmieniaNiniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - Dz.U.

( imię i nazwisko ) legitymujący się dowodem osobistym seria.. nr .. wydanym przez .Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieposzlakowanej opinii .Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego .. Dowody osobiste w Polsce.. pocztą e-mail na adres: [email protected]świadczenie o posiadanym obywatelstwie, W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające .oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko .oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające .h) pisemne oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie*, i) oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych*, j) zgoda na przetwarzanie danych osobowych*..Komentarze

Brak komentarzy.