Wniosek o płatność czyste powietrze wzór
Załącznik nr 1 do pisma - wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową .. Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww.. c - Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze .. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (PDF) Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami (PDF) Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy (DOCX) Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (DOCX)1.. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"Wzory dokumentów wraz z instrukcją wypełniania.. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14 maja 2020 roku: a. b - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF.. Wniosek o płatność obowiązujący do 28.07.2019 r. włącznie - pobierz.. Zestawienie dokumentów księgowych - pobierz.. wniosku o płatność należy wykazać WSZYSTKIE dokumenty zakupu w ramach tej kategorii.. W placówkach będzie można złożyć wnioski i inne dokumenty.Infolinia programu „Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych..

Wniosek o płatność - instrukcja graficzna.

a - Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. b. Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz.. Wypłata dofinansowania następuje po złożeniu do Funduszu przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionego w wersji papierowej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 15.05.2020 r. - poziom podstawowy i podwyższonyPoniżej przykład wniosku na dofinansowanie kotła gazowego kondensacyjnego dla nowo budowanego domu wraz z komentarzem na co należy zwrócić uwagę.. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.. Na 1 stronie należy w odpowiednim formacie napisać daty.. 2.INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Nr wniosku Korekta wniosku 2. a.JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność: załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy; załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) - formularz PDF ; 5.Wniosek o płatność to potwierdzenie wykonania zadania, na które przyznano dofinansowanie i jest on niezbędny do otrzymania środków z Programu Czyste Powietrze..

Wniosek o płatność - instrukcja wypełniania.

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składa się wersji papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.. Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww.. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: 11.. Po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie, Beneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonanywypełnionego „Zestawienia dokumentów księgowych" stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o płatność.. W ramach rozliczenia części lub całości danego przedsięwzięcia należy dostarczyć dodatkowo wymienione we wniosku o płatność załączniki, dzięki którym można określić zakres prac, oraz spełnienie warunków technicznych i wymogów określonych w Programie.Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.1 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1..

Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze?

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9. f.Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny -Formularz Wniosku-) - załącznik ODO1 - wzórPomagamy wypełnić wniosek do programu „Czyste Powietrze" Dla zainteresowanych przystąpieniem do programu Czyste Powietrze uruchomiliśmy pomoc przy wypełnianiu wniosków.. email: [email protected] dokumentacja obowiązująca od 21.10.2020 r. Pobierz; 1.1.. Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.. Wniosek o płatność obowiązujący do 29.07.2019 r. - pobierz.. (interaktywny PDF) Rozpoczynając wypełnienie wniosku w interaktywnym PDF w prawym górnym rogu należy zaznaczyć kwadrat "Złożenie wniosku".Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie .. d.Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik do zawartej z Funduszem umowy dotacji i/lub umowy pożyczki.. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze"Wzory dokumentów wraz z instrukcją wypełniania..

Wnioski o płatność.

Oświadczam, że wskazane we wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi w Programie priorytetowym Czyste powietrze.. 1Pola zaszarzonewypełnia WFOŚiGWInstrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze wersja 2 INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. Wniosek o płatność - instrukcja graficzna.. Jeśli zamiast kresek damy kropki wniosek nie będzie poprawny.Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.. Wniosek o płatność wypełnia samodzielnie beneficjent programu (wnioskodawca) .. Numer faktury/innego równoważnegoWniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Data złożenia wniosku Nr sprawy 1.. W przypadku, kiedy ubiegamy się o dofinansowanie zadań już zakończonych, można złożyć wniosek o płatność razem z wnioskiem o dofinansowanie właściwego wojewódzkiego .Opis faktury w Czystym Powietrzu.. b. Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz.. Karta oceny wniosku o dofinansowanie: 12.Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: e.. 18 a. NIP lub w przypadku braku nazwa wystawcy dokumentu 19 a.. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlają4.. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić do4.. Oświadczam, że wskazane we wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi w Programie priorytetowym Czyste powietrze.. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt