Umowa o zakazie konkurencji a umowa zlecenie
Umowa o zakazie konkurencji - ogólna charakterystyka Umowa o zakazie konkurencji, nazywana także klauzulą konkurencyjną, służy zabezpieczeniu interesów pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy lub już po jego zakończeniu.. Czy jest to możliwe?. Chodzi tu zarówno o Kodeks pracy, a także ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.. To jednak nie znaczy, że klauzula konkurencyjna nie może być podpisana w przypadku umowy-zlecenia.Umowa o zakazie konkurencji ma na celu zobowiązanie się pracownika (lub byłego pracownika) do tego, że w określonym zakresie nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.. Dzień dobry, podjęłam nową pracę albo raczej zlecenie w agencji PR.. W tym tekście koncentruję się na umowie o zakazie konkurencji, którą zawiera pracownik z pracodawcą.Musisz jednak wiedzieć, że w praktyce funkcjonuje wiele różnych zakazów konkurencji, np. wobec członków zarządu spółki, pomiędzy zleceniobiorcą, a zleceniodawcą, zakaz konkurencji w umowach biznesowych, agencyjnych, itd.Umowa o dzieło + zlecenie i zakaz konkurencji .. Jeśli zaś pracownik odmówi zawarcia takiej umowy już w czasie trwania zatrudnienia, może to uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę.Zakaz konkurencji a umowa-zlecenie..

Jest to możliwe.Zakaz konkurencji w umowie zlecenia.

W związku z tym pracodawca jest obowiązany do przekazania byłemu pracownikowi informacji o wypłaconych odszkodowaniach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11.. Nie ma przy tym znaczenia, czy zobowiązanym do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej jest przedsiębiorca, czy osoba nie mająca takiego statusu (np. były pracownik).Zakaz konkurencji, zarówno w trakcie, jak i po rozwiązaniu stosunku zatrudnienia, stał się ostatnio bardzo popularną metodą wykorzystywaną przez pracodawców w celu zabezpieczenia ich interesów.. Obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej nałożony jest na zleceniobiorcę.Zakaz konkurencji - umowa o dzieło i zlecenia.. Odszkodowanie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy o zakazie konkurencji stanowi jego przychód i podlega opodatkowaniu.. Czy w przypadku umowy zlecenie, można wymagać, abym podpisała taką umowę?. Odszkodowanie nie podlega jednak oskładkowaniu.. Treścią takiej umowy jest zakazPracownik, z którym zostanie zawarta umowa o zakazie konkurencji, nie może wykonywać działalności konkurencyjnej na żadnej podstawie - w ramach własnej działalności, na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej.. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r., V CSK 30/13, dotyczącym zakazu konkurencji w umowach cywilnoprawnych..

Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej .

Chyba najbardziej popularną umową zastępującą umowę o prace jest umowa zlecenia.. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 11 września 2003 r.Pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pracę od jednoczesnego zawarcia umowy o zakazie konkurencji.. O ile nie ma wątpliwości, czy i na jakich zasadach zakaz konkurencji jest dopuszczalny w stosunku do pracowników, o tyle na gruncie stosunków cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia .RADA .. Zakaz ten nie może jednak zabronić pracownikowi dodatkowej pracy w ogóle.Dopuszcza się wprowadzanie do umów zlecenia klauzul o zakazie konkurencji, które obowiązują również po wygaśnięciu umowy, jednakże wprowadzenie takiego zapisu bez przyznania zleceniobiorcy odszkodowania za okres trwania tego zakazu jest sprzeczne, niezgodne z zasadami współżycia społecznego i tym samym powoduje nieważność takich zapisów w umowie.Sprawa komplikuje się, gdy umowa zlecenia została zawarta w relacji B2B, pomiędzy dwoma przedsiębiorcami..

Czy w umowie zlecenia można zawrzeć zakaz konkurencji.

§ 2.Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej może oczywiście dotyczyć osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej - zlecenia, o dzieło czy kontraktu menedżerskiego, ale nie .umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług.. Przedsiębiorcy mają prawo wprowadzać zapis o zakazie konkurencji w umowie zlecenia - dzięki generalnej zasadzie zawierania swobody umów wyrażonej w art. 353 1 Kodeksu cywilnego.. Warto podkreślić, że Kodeks pracy reguluje zakaz konkurencji tylko w przypadku umowy o pracę, powołania, wyboru czy umowy spółdzielczej.. Zakaz konkurencji wywodzi się z Kodeksu pracy, jednak te przepisy nie mają tutaj zastosowania.. Analogicznych przepisów trudno jednak szukać jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, w tym umowę zlecenie.Umowa zlecenia a dodatkowe klauzule umowne Do współpracowników wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, nie stosuje się przepisów wprowadzających ogólny zakaz konkurencji.. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.. Pracownik nie ma prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za stosowanie się do zakazu konkurencji.umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło - na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni..

Do mojej umowy wręczono mi umowę o zakazie konkurencji.

Uprawnienie do wypowiedzenia przewiduje się zatem jako jednostronne, by nie naruszyć interesów tych podmiotów.§ Umowa o zakazie konkurencji (odpowiedzi: 5) Witam, Podpisałem umowę o zakazie konkurencji, wykonuję bardzo specyficzny zawód i jest to jedyny mój zawód, w umowie jest zawarte, że po.. § umowa zlecenie, a umowa o zakazie konkurencji (odpowiedzi: 3) Witam, Mam sytuację, która przedstawia się następująco: mam podpisaną umowę .UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI - w czasie trwania stosunku pracy.. Nie stoi to na przeszkodzie, żeby zakaz konkurencji stosować jednak w umowach o dzieło i zlecenia.. Wspomniany zapis o zakazie konkurencji w umowie zlecenia zazwyczaj obejmuje zarówno okres trwania umowy, jak i okresy następujące po rozwiązaniu umowy.. Nie znajdziemy pomocy w podstawowej ustawie, czyli Kodeksie cywilnym.. W jednym z wcześniejszych wpisów opisałem przebieg sprawy w niższej instancji.Zakaz konkurencji.. Ta ostatnia bowiem dotyczy stosunków pomiędzy przedsiębiorcami.Analiza umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umowy zlecenia, pokazuje, że strony bardzo często zamieszczają wśród postanowień umownych klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji.. Zakaz konkurencji ma bowiem na celu ochronę interesów zleceniodawcy również po okresie trwania umowy.Firmy coraz częściej wprowadzają do umów cywilnoprawnych wzorowane na regulacji Kodeksu pracy klauzule o zakazie konkurencji obejmujące zarówno okres trwania umowy, jak również okresy następujące.I.. W praktyce zatem regulacja ta dotyczy wszystkich umów o dobrowolnym zakazie konkurencji.. Kodeks cywilny nie przewiduje bezpośrednio możliwości zawarcia w umowie zleceniu zakazu podejmowania przez zleceniobiorcę w trakcie trwania umowy lub przez określony czas po jej zakończeniu działalności konkurencyjnej wobec działalności zleceniodawcy.Przepisy kodeksu pracy mówią wprost o klauzuli przewidującej zakaz konkurencji dla pracownika w trakcie bądź po rozwiązaniu umowy o pracę.. Nie jestem pewna, czy .Jednocześnie w interesie części pracodawców, dających zlecenie i zamawiających jest dalsze trwanie umów o zakazie konkurencji.. W przeciwieństwie do pracownika, zleceniobiorca z samej zasady nie ma wobec zleceniodawcy żadnych obowiązków związanych z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej.Nieodpłatny zakaz konkurencji w umowie zlecenia mieści się w granicach swobody umów.. W takim przypadku próba podważania ważności umowy o zakazie konkurencji, która nie zawiera postanowień o odszkodowaniu dla byłego zleceniobiorcy będzie bardzo trudna- w końcu przedsiębiorca powinien mieć większą .Nie ma jednak przeszkód prawnych, by umowy o zakazie konkurencji były zawierane także ze zleceniobiorcami świadczącymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych - zarówno nazwanych (np. umowa zlecenia), jak i nienazwanych (np. kontrakt menedżerski), mimo że przepisy nie przewidują wprost takiej możliwości.Nieodpłatny zakaz konkurencji w umowie zlecenia mieści się w granicach swobody umów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt