Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych po niemiecku
I co szczególnie istotne - podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Umowy powierzenia .umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych w zakresie objętym Umową z Lumikom s.c. Marta Wojtkowska, Łukasz Wojtkowski (REGON 140625763, NIP 1132624086).. Serwer, o którym mowa, zlokalizowany jest na terenie Unii Europejskiej.. Administrator zawierając niniejszą Umowę powierzenia akceptuje poniższych podprzetwarzających: a) Google LLC,Podmiot przetwarzający może podpowierzać przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez siebie w związku ze świadczeniem usługi objętej umową, o której mowa w § 2 ust.. Przedmiot umowy 2.1.. Strony umowy i sposób jej zawarcia 1.. Aby wypowiedzieć umowę, przejdź do zakładki Moje dane → umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, a następnie kliknij odnośnik Szczegóły, znajdujący się poniżej numeru aktywnej umowy.Umowa - oznacza niniejszą umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych Umowa Główna - umowa o świadczenie usług przez Procesora na rzecz Administratora zawarta pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami.. 1 Umowy innym podmiotom przetwarzającym (zwanym dalej „Podwykonawcami"), zgodnie z warunkami korzystania z usług Podwykonawców określonych w Rozporządzeniu..

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust.

Artykuł 2.. Zawarta w dniu w Warszawie zwana dalej „Umową" zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Statystycznym z siedzibą 00-925 Warszawa, al.. A4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,Przetwarzający - podmiot, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszej umowy.. Niniejsza Umowa określa warunki Przetwarzania przez omarch w imieniu Administratora Danych osobowych Klienta określonych poniżej w Artykuł ust.1.. Procesor ma obowiązek zawarcia z Podprocesorem umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem.Umowa powierzenia danych osobowych Charakter umowy powierzenia Zakres umowy powierzenia -art. 34 ustawy z 14 grudnia2018r.. Niepodległości 208, REGON: 000331501, NIP: 5261040828UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu .. 2018 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawoTutaj zamówisz profesjonalną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z RODO Napisz nam, jaką dokładnie umowę potrzebujesz a my wycenimy ją niezobowiązująco i bezpłatnie Szybka i bezpłatna wycenaUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór 20181026) Strona 5 z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa - pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia przez obie Strony warunków przeprowadzenia kontroli, z uwzględnieniem nakładu czasu i działań po stronie Zleceniobiorcy, związanych z udziałem w kontroli.UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („UMOWA") zawarta _____ roku pomiędzy: ClickMeeting Sp..

§ 4 Cel i charakter przetwarzania 1.

Podprzetwarzajacy - podmiot któremu Przetwarzający powierza dalsze przetwarzanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Administratora.. Zakres przetwarzanych danych osobowych dotyczy osób, których badanie jest wykonywane zapodmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zobowiązującą do stosowania tych samych obowiązków ochrony danych osobowych, jakie wynikają z Umowy Powierzenia, oraz jedynie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Powierzającego.. Zlecenio-biorca nie ma prawa do przekazywania danych oso-UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa podpisywana przez Użytkownika rejestrującego konto szkoły w Eduelo) § 1.. § 1 POLECENIE DOKONYWANIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA 1.. Artykuł stworzony w ramach projektu #ForumBK - RODO w grupach kapitałowych [English abstract at the bottom of the page] Przekazywanie danych osobowych pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej niejednokrotnie traktowane jest „po macoszemu".. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków stron wynikających z umowy głównej, w tym zapewnienia należytej ochrony danych osobowych uczniów oraz nauczycieli..

Powierzenie przetwarzania Danych osobowych następuje na czas realizacji Umowy głównej.

Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.. Procesor może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora innemu podmiotowi (Popdprocesorowi).. Przetwarzający po zakończeniu przetwarzania danych zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania wszystkich danych osobowych, jakie zostały przekazane mu przez Administratora Danych.. Wykonawca ponosi pełnąUMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH .. w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.. §4 Prawo kontroli 1.. 4 dyrektywy 2016/680 (art.31 ust.3ustawyz14grudnia2018 r.)Strona 2 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2.5 Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wy-łącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodar-czego, tj. każdego z krajów - członków Unii Europej-skiej, oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.. Uprawnienia podmiotu, któremu Wykonawca dalej powierzy przetwarzanie Danych Osobowych nie mogą być szersze, aniżeli uprawnienia Wykonawcy, wynikające z niniejszej Umowy Powierzenia..

2.Po jej obustronnym zaakceptowaniu, nowa umowa zastąpi dotychczasową.

Uprawnienie, o którym mowa w ust.. W celu wykonywania umowy o świadczenie usług/zlecenia pomiędzy Klientem (zwanego w dalszejUMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w .. dnia ……………………., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,Umowa powierzenia może być załącznikiem do obowiązującej w biurze rachunkowym polityki bezpieczeństwa oraz występować obok właściwej umowy o świadczenie usług księgowych.Obecnie na rynku dość powszechnie można spotkać się z praktyką dążenia do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w każdym przypadku .Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora danych w każdym czasie, obowiązywanie niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia Administratora danych osobowych do powierzenia przetwarzania danych osobowych, którymi administruje, innemu podmiotowi.w umowie dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.. Firma - w rozumieniu „Regulaminu Usług", zwana w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym" lub „Procesorem".Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Zawarta w dniu .. r. w Gdańsku pomiędzy: Wojewodą Pomorskim z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Administratorem" w imieniu i na rzecz, którego działa:i warunki przetwarzania danych osobowych.. administrator odpowiada za realizacjęwszystkich zasad przetwarzania danych i musi byćw stanie wykazaćfakt ich przestrzegania -art. 4 ust.. Często wydaje się bowiem, że skoro między .Artykuł 28 RODO dodatkowo w ramach umów powierzenia przetwarzania danych wymaga określenia obowiązków po stronie usługodawcy i administratora danych, celu i czasu przetwarzania danych oraz dokładnego określenia kategorii osób i zakresu danych, które są przetwarzane.. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia dotyczące pacjentów i pracowników, przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy do przetwarzania.przetwarzane dane osobowe, Kontrahent wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez PPUC podwykonawcom, w imieniu i na rzecz Kontrahenta, przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy powierzenia, w drodze umowy zawartej na piśmie, na warunkach zgodnych z niniejszą Umową powierzenia.. Umowa jest zawierana między Eduelo Marta Żukowska-Gryzło Maciej Pokora Marcin Żukowski Spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, ul.Umowa powierzenia - niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca zgodnie z wolą Stron integralną część Umowy głównej.. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), ul. Arkońska 6, bud.. 1 powyżej nie wyłącza możliwości wyrażenia przezUMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt