Korekta świadectwa pracy po kilku latach
Pracownik, który na wydanym mu świadectwie pracy dostrzegł błędy, ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa złożyć specjalne odwołanie, wnioskując do pracodawcy o sprostowanie dokumentu.W określonych sytuacjach pracownik ma prawo poprosić pracodawcę o wystawienie świadectwa pracy ponownie.. Czasami księgowością zajmuje się osobny podmiot, na przykład biuro rachunkowe, wtedy oczekiwanie na świadectwo pracy może potrwać dłużej - chociaż nie jest to zgodne z prawem.Czy nieistniejący zakład pracy, Telekomunikacja, którą przejęło ORANGE, może wystawić sprostowane świadectwo pracy?. I to zarówno na skutek wniosku pracownika jak i z własnej inicjatywy pracodawcy, gdyż jest to dokument niezwykle istotny dla pracownika, ponieważ jak już wspominano powyżej zawiera informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.Przy tym założeniu pracodawca powinien więc sporządzić i wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy, które będzie odpowiadało treścią faktycznym okolicznościom zatrudnienia.. W treści świadectwa pracy powinno zostać zawarte pouczenie o możliwości wystąpienia do pracodawcy o jego sprostowanie.. Dokument archiwalny.. Termin na żądanie sprostowania jest bardzo krótki.W sytuacji, kiedy jest ono błędnie wystawione, niezbędna jest korekta..

Błąd w świadectwie pracy z winy pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni ustosunkować się do wniosku pracownika o skorygowanie świadectwa pracy.. Zainteresowana także nie pamięta, czy zostało ono w ogóle wystawione.. Zalecane jest sporządzenie notatki służbowej i dołączenie do przechowywanej w aktach kopii sprostowanego świadectwa pracy.. Błąd w świadectwie pracy - procedura postępowania - Portal OświatowyJeśli pracodawca negatywnie rozpatrzy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy i korekta świadectwa pracy nie zostanie dokonana, wówczas pracownik może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia od pracodawcy.. Posiłkowo więc zastosować należy postępowanie określone w § 5 ust.. Nie istnieje żadna przeszkoda, aby skorygować dane świadectwo pracy w dowolnym czasie (nawet mimo upływu ww.. Analiza treści tego przepisu nie wskazuje, aby pracodawca obarczony był takim obowiązkiem.Jednak w przypadku, gdy uzna, że świadectwo pracy wymaga korekty, w ciągu 7 dni powinien zwrócić się do byłego pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie dokumentu.. W piśmie wysyłanym do pracodawcy w sprawie korekty świadectwa zawarłam jednak dodatkowy wniosek o wyjaśnienie drugiej nieprawidłowości , którą spostrzegłam - a mianowicie we wcześniejszym mniej-więcej o rok "Wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i .Niekiedy takie spóźnione wnioski składane są po wielu latach od wydania świadectwa..

Sprostowanie świadectwa pracy na wniosek pracownika.

Nie istnieje żadna przeszkoda, aby świadectwo pracy skorygować w późniejszym okresie niż ustawowe 14 dni.Po przeszukaniu archiwum zakładowego okazało się, że nie ma śladu po wystawionym za te lata świadectwie pracy.. Niedopuszczalne jest korygowanie wcześniej wystawionego dokumentu!. Jeżeli pracodawca nie skierował do pracownika takiego żądania, mimo to osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć .Pracownik ma prawo zakwestionować prawdziwość świadectwa pracy, wówczas korekta tego świadectwa będzie obowiązkiem pracodawcy.. Świadectwo pracy wydawane po latach od ustania zatrudnienia - Portal Kadrowy xWydanie świadectwa pracy w sytuacji, gdy nawiązujemy z tym samym pracownikiem kolejny stosunek pracy Odmienne obowiązują zasady związane z obowiązkiem wydania świadectwa pracy, gdy pracodawca zamierza z tym samym pracownikiem nawiązać kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.Świadectwo pracy po latach.. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie..

Nawet po kilku latach od wydania dokumentu.

Pozwoli to uniknąć podejrzeń o niedochowanie ustawowego terminu "niezwłoczności".Dowiedz się, co zrobić, gdy pracownik po kilku latach zwraca się z prośba o sprostowanie świadectwa pracy!. Warto dodać, że pracodawca może poinformować o swojej decyzji w kwestii sprostowania świadectwa pracy w formie elektronicznej lub papierowej.Po kilku dniach otrzymałam świadectwo pracy - korektę z naniesioną poprawką.. Wanda Derska-Koziński Były dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Kuratorium Oświaty; wykładowca uczelni wyższych..

Gdy ten nie uwzględni wniosku, może skierować sprawę do sądu pracy.

Pracownik ma prawo zakwestionować prawdziwość świadectwa pracy, wówczas korekta tego świadectwa będzie obowiązkiem pracodawcy.Świadectwo pracy wystawione po wielu latach od ustania stosunku pracy.. Po rozmowie i przeszukaniu akt osobowych okazało się, że nie ma świadectwa pracy, a sam pracownik powiedział, że ot tak zaprzestał przychodzić do pracy i nie wybierał żadnych dokumentów.. Wzór świadectwa pracy w sposób bezwzględny określił ustawodawca.Świadectwo pracy - treść.. W tym miesiącu pracownik zwrócił się do nas z pismem o jego sprostowanie z powodu błędnie wpisanego okresu zatrudnienia.. 1 rozporządzenie, zgodnie z którym pracodawca w razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w terminie 7 dni nowe świadectwo pracy.Gdy pracownik złoży wniosek o korektę świadectwa pracy po latach, były szef nie ma obowiązku sporządzenia nowego dokumentu.. Po uwzględnieniu wniosku pracownika, pracodawca powinien wydać pracownikowi w ciągu 7 dni .korekta świadectwa - napisał w Różne tematy: Witam wszystkich mam pytanie,czy po dwóch latach od wystawienia świadectwa pracy można wystawić korektę świadectwa ,czy raczej to musztarda po obiedzie.Nowe świadectwo pracy nie powinno zawierać adnotacji typu „sprostowanie" lub „korekta", gdyż wydaje się jedynie dwa dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy: świadectwo pracy i odpis świadectwa pracy.. Data publikacji: 8 marca 2010 r. Poleć znajomemu.. Umowę rozwiązano bez wypowiedzenia.Czy pracodawca musi sprostować świadectwo pracy po kilku latach 293 W 2015 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z naszych pracowników i wydaliśmy mu świadectwo pracy.. Mąż pracował na stanowisku telemontera, a w świadectwie pracy ma ?. W aktach znajduje się tylko siedem zawartych w tym okresie umów o pracę (ostatnia zakończona 30 września 1981 r.) oraz informacja z urzędu miejskiego z prośbą o przeniesienie pracownicy do pracy w państwowym przedszkolu.Świadectwo pracy nie jest dokumentem urzędowym, a jedynie oświadczeniem o okolicznościach związanych z przebytym zatrudnieniem.Pracodawca może więc wystawić nowy dokument, jednak w takich okolicznościach powinien załączyć kopię nowego świadectwa pracy do akt osobowych pracownika (część C) i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo.Świadectwo pracy jest specyficznym dokumentem wydawanym pracownikowi w celu poświadczenia wykonywania pracy u danego pracodawcy.Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie.. W praktyce bywa różnie.. Do takiej sytuacji dochodzi zwykle wtedy, gdy oryginał świadectwa został zgubiony, a jest.Przepis ten przewiduje, że pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa.Gdy pracodawca lub pracownik po upływie 14 dni zorientują się, że na świadectwie pracy jest błąd, mogą dokonać korekty w okresie późniejszym.. Do firmy zgłosił się pracownik o wydanie Rp-7.. terminów)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt