Wniosek o zorganizowanie stażu gorzów
z 2009 r., Nr 142, poz. 1160) występuję o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (lub Filii PUP w Sulechowie/ Nowogrodzie Bobrzańskim).. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) 2.. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r.. ogłasza nabór ciągły wniosków o zorganizowanie stażu dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem tej formy wsparcia dla zarejestrowanych osób bezrobotnych.. Znana jest mi treść i spełniam warunki określone w: - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r.. 2.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU NA PODSTAWIE BONU STAŻOWEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r.. Wszystkie pozycje we wniosku muszą zostać wypełnione, w przypadku gdy którykolwiek punkt wniosku4.. INFORMACJA DLA ORGANIZATORA STAŻU ORAZ OSOBY WSKAZANEJ WE WNIOSKU DO ODBYWANIA STAŻU: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 1. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).. Dane zawarte we wniosku podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.. W przypadku, kiedy miejsce odbywania stażu (adres wskazany w cz. B, pkt 6 wniosku) nie wynika z dokumentów rejestrowych Organizatora stażu, wymagany jest dokument (np. umowa najmu, dzierżawy lub inne), potwierdzający prawo do dysponowania lokaleminformacji do wniosku o zorganizowanie stażu zamieszczonej na stronie internetowej PUP w Kozienicach Komentarz [W16]: Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące..

Obowiązkowy załącznik do wniosku o organizację stażu.

Maksymalne okresy odbywania stażu wynoszą do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolityPod pismem o zorganizowanie konsultacji społecznych ws.. Wniosek należy wypełnić czytelnie, bez zmian szaty graficznej.. /ilość miesięcy-nie mniej niż 3/ Podstawa prawna:WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA BEZROBOTNYCH .. Organizatorowi stażu, który nie wskazał we wniosku imiennie kandydata PUP skieruje na rozmowy kwalifikacyjne osoby bezrobotne spełniające wymagania określone we wniosku.. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.. Nazwa organizatora .. Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim organizuje studenckie praktyki zawodowe dla studentów wyższych uczelni.. Aby dostać się na staż należy złożyć podanie do Dyrektora Generalnego Urzędu z informacjami o uczelni macierzystej, rodzaju, kierunku studiów i specjalizacji, proponowanym terminie odbycia praktyki oraz wyborze komórki organizacyjnej, w której student chciałby odbyć praktykę.wniosku o likwidację, według wzoru załączonego do wniosku (Załącznik nr 2); 7..

Gdzie złożyć wniosek o organizację stażu w Gorzowie Wielkopolskim?

Wszelkie poprawki należy nanosić w sposób umożliwiający odczytanie poprawionej treści i parafując dokonaną poprawkę.. W informacji do wniosku o zorganizowanieo zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1.. Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny, wpisując treść w każdym do tego wyznaczonym punkcie wniosku.warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 roku Nr 142, poz. 1160) Pouczenie: 1.. 108 lub Filii PUP w Kostrzynie nad Odrą, ul.Organizacja stażu; Kto może złożyć wniosek o wysłanie osoby bezrobotnej na staż?. Art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1409 z późn.. z 2020r., poz. 1409 z późn.. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia iW N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Pouczenie dla Organizatora stażu: 1.. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków o zorganizowanie stażu: w PUP Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 110, pok.. Wniosek należy wypełnić czytelnie, bez zmian szaty graficznej.. 3.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Uwaga: Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz nie pozostawianie rubryk niewypełnionych.. Staż jest jedną z form aktywizacji osób bezrobotnych, która daje korzyści obu stronom.Pobierz: Wniosek o zorganiowanie stażu ( bonu stażowego) - składa bezrobotny wraz z wnioskiem o przyznanie bonu stażowego (doc, 110 KB) Pobierz: Program stazu (bon stażowy) - załącznik do wniosku o zorganizowanie stażu ( bon stażowy) (docx, 14 KB)Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie staży dla osób powyżej 50. roku życia oraz niepełnosprawnych..

O czym powinien pamiętać organizator przy organizacji stażu?

W przypadkach niedotyczących wnioskodawcy lub bezrobotnych należy wpisać: nie dotyczy.. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA: 1.WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Podstawa prawna: 1.. Wniosek należy wypełnić czytelnie wpisując treść w każdym wyznaczonym punkcie.. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu analizy złożonego wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu a następnie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w zakresie niezbędnym do podpisania i realizacji umowy o zorganizowanie stażu, oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.. W ramach jednego wniosku możliwe jest ubieganie się od 1 do 5 stażystów.. Pełna nazwa organizatora lub imię i nazwisko właściciela:WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Podstawa prawna: 1. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.. ul. Walczaka 110, pok.. WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU.. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy iw sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) występuję o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie..

Kluczowe informacje o stażu - wymiar godzin, system zmianowy.

Organizator stażu musi wybrać kandydata w terminie 30 dni od daty wprowadzenia oferty.. W ramach jednego wniosku możliwe jest ubieganie się od 1 do 5 stażystów.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Dane organizatora stażu 1.. Wszystkie pozycje we wniosku muszą zostać wypełnione, w przypadku gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy Organizatora należy wpisać „nie dotyczy".. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów.Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy dotychczas zatrudnionych u organizatora po zakończeniu stażu (w przypadku korzystania ze stażu realizowanego przez PUP Zielona Góra w ostatnich 2 latach poprzedzających datę złożenia wniosku, łącznie z rokiem bieżącym) .1.. W jakim wymiarze godzinowym może odbywać się staż?Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób powyżej 50. roku życia oraz osób niepełnosprawnych.. w sprawie1 Znak wniosku: St -D 1 ( 1).202 Adnotacje Urzędu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Podpis WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na zasadach określonych w art. 53 ust.. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych .WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla .. bezrobotnego(-ych) /ilość osób/ zarejestrowanego(-ych) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na okres .. miesięcy..Komentarze

Brak komentarzy.