Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Skierowanie na turnus rehabilitacyjny pracownik powinien przedstawić pracodawcy w takim terminie, który umożliwi mu zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie pracy.. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać cookies.. Trzeba pamiętać, że ten wniosek nie może być wypełniony wcześniej niż na 3 miesiące przed jego złożeniem.Korzystanie z naszego serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia użytkownika.. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.. WAŻNE!Następnym punktem jest wizyta u lekarza opiekującego się niepełnosprawnym pacjentem, który wypełni wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.. NASZE OŚRODKI; W GÓRACH; NAD MORZEM; INNE REGIONY; PORADNIK PFRON; FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Najlepiej, gdy jest to zrobione najszybciej po uzyskaniu skierowania.Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS.. Microsoft Word - wniosek nowy lekarski(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i nazwisko .. PESEL albo numer dokumentu tożsamości .Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - wzór wniosku lekarza stanowi załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r.. Rehabilitacja..

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Ceny nie zawierają: Opłaty miejscowej tzw. klimatycznej opłaty.Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.. Kliknij na link poniżej aby pobrać aktualny cennik w wersji pdf: CENNIK TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH NA ROK 2021. fizjoterapii Łukasz Śliwa Ważne: Lekarz może wystawić Ci wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.. informacje ogólne.. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*.. (data) (pieczątka i podpis lekarza) Title: Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Author: user Created Date: 11/20/2015 9:11:08 AM .Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .. (pieczątka i podpis lekarza) * Wpisać wyłącznie w przypadku osoby bezdomnej .. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Author: Frąszczak Ewa Created Date: 1/13/2016 7:56:44 AM .O NAS; Dokumenty.. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694 ze zm.) Podstawa prawna: 1.Aby skorzystać ze stacjonarnej rehabilitacji leczniczej NFZ w uzdrowiskach PGU, należy otrzymać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia..

Na badanie u lekarza orzecznika zabierz przygotowaną dokumentację z leczenia.

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………….. PESEL albo numer dokumentu tożsamości……………………………………………………….WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY Imię i nazwisko .. PESEL albo numer dokumentu tożsamości .Koniecznoœæ pobytu opiekuna na turnusie Uwagi: * w przypadku osoby bezdomnej wpisaæ miejsce pobytu ** w³aœciwe zaznaczyæ.. (pieczêæ zak³adu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.. (data).. (piecz¹tka i podpis lekarza) WzórWniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i nazwisko .w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.. Nrwniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę, skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu; kopia orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku, oświadczenie dotyczące opiekuna osoby z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym.We wniosku o turnus rehabilitacyjny lekarz określa rodzaj oraz czas jego trwania..

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą .aktualny (z bieżącego roku) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (oryginał i ksero), zaświadczenia o pobieraniu nauki (dotyczy osób w wieku od 16 do 24 r. życia), w przypadku zalecenia przez lekarza pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym we wniosku lekarskim należy wypełnić dodatkowo informację dotyczącą niezbędnych danych dotyczących opiekuna.Na 14 - dniowy turnus rehabilitacyjny (w tym z dofinansowaniem PFRON) trzeba dostarczyć: 1.. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania* ( pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) NR /2011 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i Nazwisko.. Ważne dokumenty do pobrania: wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON; informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego; wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny; informacja o stanie zdrowiaWniosek o Turnus rehabilitacyjny dostępny > tutaj < Do wniosku należy dołączyć 1.. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.. Wniosek ten wypełnia lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna,- wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna; - opiekun: a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY ..

Wymagane dokumenty: „wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna.

( pieczątka i podpis lekarza ) _____ * W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu.. .Bank: BPS SA O/Kraków .. ……………………………………… ………………………………………… (data) (pieczątka i podpis lekarza)Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i Nazwisko .. PESEL albo numer dowodu tożsamości .wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny imię i nazwisko ………………………….……………………………………………………………………………………………………………Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .. Następnie skierowanie, dokumentacja medyczna i stan zdrowia pacjenta podlegają weryfikacji przez NFZ.wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym; wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny; drogą pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Klepacka 18, 15-634 Białystok).. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście.wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (formularz wniosku stanowi załącznik nr 2 do procedury); kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność; kopia pełnomocnictwa, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika albo odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, składania przez niego wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie;Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .. m osoba poruszaj ca siˇ na wózku inwalidzkim m upo[ledzenie umysBowe m dysfunkcja narz du wzroku m padaczka m choroba psychiczna m inne (jakie?).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt