Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wzór
rażąco niskiej ceny W obecnym stanie prawnym, uwzględniając orzecznictwo KIO i sądowe, jest tak: Uzupełnienia i wyjaśnienia składane na wezwanie np. w trybie art. 26 ust.. Zmiana poglądu wynika z zapadłego niedawno orzeczenia .Wezwanie do złożenia wyjaśnień ma bowiem zapobiegać arbitralnym decyzjom zamawiającego o odrzuceniu oferty wykonawcy z uwagi na jednostronne uznanie, że zawiera rażąco niską cenę, a nie być przejawem nakładania na wykonawcę zbędnych obowiązków (wyrok KIO z dnia 17 czerwca 2020 r., sygn.. Wzór pisma.. akt: KIO 1399/14).. Zważając na powyższe istotnego znaczenia nabiera kwestia, kiedy wezwanie wykonawcy jest zgodne z P.z.p.Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wymagają konsultacji prawnej.. Mimo iż w ustawie nie została zawarta definicja "rażąco niskiej ceny" czy też "rażąco niskiego kosztu", PZP się tymi pojęciami posługuje.. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który zdaniem odwołującego, nie złożył wyjaśnień i nie wskazał dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny oraz naruszenie art. 90 .Przepis art. 90 ust.. Warszawa, ……………………………….. 1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli ten zaoferował w postępowaniu .A wezwania do wyjaśnień zdarzają się często, bo drugim istotnym elementem przepisu jest wyznaczenie szczegółowych granic, po przekroczeniu których zamawiający ma obowiązek wykonawcę podejrzewać o rażąco niską cenę - gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert..

wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór.

ZULe zmagają się aktualnie z tłumaczeniem, dlaczego byli w stanie zaoferować na danych pakietach aż tyle poniżej szacunku zamawiającego.. Wszystkich mierzących się z wezwaniem od zamawiającego w tym zakresie zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.. zm.), jeżeli zaoferowana .Odwołujący twierdzili natomiast, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający aż trzykrotnie wzywał Przystępującego S. do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny, i choć wezwań rzeczywiście było trzy, to każde z nich odnosiło się do innych kwestii, w tym pierwsze dotyczyło kwestii ceny, następne zaś związane były z innymi wątpliwościami zamawiającego, które tylko pośrednio związane były z pierwotnie uzyskanymi od wykonawcy wyjaśnieniami.Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę P., w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy E. w sytuacji, w której w złożonej ofercie ceny jednostkowe mające charakter ryczałtowy są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, a tym samym budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.Jeszcze kilka lat temu z wezwaniem do złożenia wyjaśnień w związku z podejrzeniem rażąco niskiej ceny nie spotykaliśmy się tak często..

Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy uznając ją za rażąco niską bez wcześniejszego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.Po zmianie art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych powszechne stały się wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena), w tym w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w .Obligatoryjna procedura wyjaśnienia rażąco niskiej ceny -elementy cenotwórcze •C.d.uzasadnienia wyrokuKIO 2196/16: Jak zwróciłauwagęIzba Wykonawca podałszczegółowe wyliczenie kosztówpracy inspektorówbranżowycha także .. dołożyć wszelkich starań, aby na pierwsze wezwaniedo złożenia wyjaśnień - ceny rażąco niskiej..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Jakby Nadleśnictwa rzeczywiście ten fakt martwił… 🙂 To oczywiście żart, bowiem wezwaniaW przypadku zamówień o wartości krajowej, wykonawca wobec sprzecznego z P.z.p.. zwrócono uwagę m.in. w wyroku KIO z dnia 10 lipca 2013 r. (Sygn.. : +48 660 337 223 e-mail: [email protected] bowiem zamawiający powinien był zwrócić się do wykonawców o wyjaśnienia „w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia", czy też nie, właśnie wtedy, gdy cena oferty wydawała się mu zbyt niska (rażąco niska) w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia lub jego należytego wykonania zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie komornika?. Zamówienia publiczne 10:17 1 Badanie i ocena ofert , wzory.. akt: KIO 1498/13) oraz w wyroku KIO z dnia 28 lipca 2014 r. (Sygn.. 3 i 4 Pzp oraz art. 87 ust.. Jak głosi art. 90 ust.. Tym samym wyjaśnienia wykonawcy nie mogą stanowić jedynie formalnej odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, zawierającej ogólne informacje o działalności wykonawcy lub deklaracje co do realizacji zamówienia za zaoferowaną cenę, niepoparte stosownymi dowodami.Podstawowym kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym zawsze musi być cena lub koszt..

akt: KIO 1399/14).Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

rażąco niskiej ceny >> Na konieczność jednoznacznego i precyzyjnego formułowania wezwania o jakim mowa w art. 90 p.z.p.. W takiej sytuacji, wykonawca powinien przedstawić dowód, wykorzystując art. 6 kodeksu cywilnego na twierdzenie przeciwne i winien wykazać, że możliwe i realne jest rzetelne wykonanie zamówienia za zaproponowaną przez siebie cenę.. Prawo polskie nie określa sztywnej formy takiego pisma, ale w piśmie powinno znaleźć się kilka obowiązkowo zamieszczonych informacji.. Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.. wezwania go do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, może skorzystać z instrumentu informacyjnego o którym mowa w art. 181 ust.. )Dane osobowe każdego Użytkownika nie są gromadzone w celach marketingowych, sprzedażowych, usług statystycznych, poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, przesłania użytkownikom na adresy nich poczty elektronicznej jakichkolwiek materiałów w celach reklamowych, promocyjnych lub sprzedaży, z wyjątkiem informacji przesyłanych Użytkownikom, związanych z prowadzoną korespondencją.Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wyjaśnienia na podstawie art. 90 ust.1 poprzedzone zostały wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, w tym ceny na podstawie art. 87 ust.1.Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest możliwe, jeśli treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego 17 sty 2020, 00:00 Na podstawie art. 89 ust.. Jednak w określonych sytuacjach zamawiający może ponownie wystąpić o ich złożenie.. Dotyczy: sygnatura akt.Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny powinien mieć na uwadze doniosły charakter owych wyjaśnień - ogólne wyjaśnienia, nie uzasadniające wysokości zaoferowanej ceny, nie rozwiewające wątpliwości zamawiającego co do rzetelności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji, pociągają za sobą skutek w postaci odrzucenia oferty (art. 90 ust.. Bynajmniej nie robię tego we własnym interesie!. Zmieniła to nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w lipcu 2016 r., zgodnie z którą zamawiający ma obowiązek podejrzewać, iż cena złożonej oferty jest .O ile obecny art. 90 ustawy PZP nakazywał wzywanie wykonawców do wyjaśniania ceny w przypadku, gdy ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości .Warto zauważyć, że zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości niedopuszczalne, jako sprzeczne z zasadą wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówie¬niach publicznych, jest automatyczne, wyłącznie na podstawie arytmety¬cznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu (np. tańszych o więcej niż 10% od średniej ceny wszystkich złożonych ofert albo poniżej wartości szacunkowej ustalonej przez zamawiającego .Odp: Od kiedy mogę udostępnić wyjaśnienia dot.. Co prawda czasem wina może leżeć po stronie zamawiającego, który źle oszacował wartość zamówienia, albo po stronie .Kolejny wyrok wydany w dniu 23 marca 2017 r., sygn.. Wyjaśnienia wymagane od przedsiębiorców muszą przekonywać, że podana przez nich cena rzeczywiście nie jest rażąco niska, a dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz .Otagowane jako: rażąco niska cena, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia RNC Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu: tel.. Uwaga!W art. 90 ust.. 2 Pzp mowa jest o „wykazaniu", czyli udowodnieniu, że cena lub koszt nie jest rażąco niska.. akt: 657/20).W konsekwencji dla należytego przeprowadzenia postępowania o udzielenie .Generalną zasadą jest jednokrotność wzywania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.. akt KIO 416/17 dotyczy m.in. wielokrotnego wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.. 3 Prawa zamówień publicznych wymaga od wykonawcy, aby dowody załączone do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny potwierdzały, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt